EvanjelickýŽalmy115

Žalmy

Len Hospodinovi patrí česť1 Nie nám, ó Hos­podine, nie nám, ale menu svoj­mu daj česť pre svoju milosť a ver­nosť!
2 Prečo majú hovoriť po­hania: Kde je ich Boh?
3 Ale náš Boh je v nebesiach, robí všet­ko, čo sa Mu páči.
4 Ich mod­ly sú strieb­ro a zlato, dielo ľud­ských rúk.
5 Ús­ta majú - ne­vravia; oči majú - ne­vidia;
6 uši majú - ne­počujú; nos majú - ne­voňajú;
7 ruky majú - ne­hmatajú; nohy majú - nechodia; svojím hrd­lom ne­volajú.
8 Tí, čo ich zhotovili, budú im podob­ní, i každý, kto v nich dúfa.
9 Iz­rael, dúfaj v Hos­podina! On je im po­mocou a štítom.
10 Dom Áronov, dúfaj v Hos­podina! On je im po­mocou a štítom.
11 Vy, ktorí sa bojíte Hos­podina, dúfaj­te v Hos­podina! On je im po­mocou a štítom.
12 Hos­podin pamätá na nás, požeh­ná, požeh­ná dom Iz­raelov, požeh­ná dom Áronov,
13 požeh­ná tých, ktorí sa boja Hos­podina, naj­menších s naj­väčšími.
14 Rozm­nož vás, Hos­podin, vás, vašich synov!
15 Ste požeh­naní Hos­podina, Stvoriteľa neba i zeme.
16 Nebesá sú nebesami Hos­podinovými, zem dal synom ľud­ským.
17 Mŕt­vi nech­vália Hos­podina, ani ni­kto z tých, čo zo­stupujú do mies­ta umĺk­nutia,
18 ale my dob­rorečiť budeme Hos­podinovi od­teraz až naveky. Haleluja!

EvanjelickýŽalmy115