EvanjelickýŽalmy75

Žalmy

Hospodin mocným sudcom sveta1 Pre hudob­ný pred­nes na nápev: Nezahub! Žalm Ásáfov. Pieseň.
2 Velebíme Ťa, Bože, velebíme, blíz­ke je Tvoje meno, hlásajú to Tvoje divy.
3 Keď určím čas, spravod­livo budem súdiť.
4 Nech sa kláti zem i všet­ci jej obyvatelia, ja upev­ním jej stĺpy. Sela.
5 Hovorím chva­stavým: Nech­vas­taj­te sa! A bez­božníkom: Ned­víhaj­te roh!
6 Ne­po­z­dvihuj­te rohy voz­vysok a nehovor­te so šijou drzo vy­pätou.
7 Lebo ani od východu, ani od západu, ani od púšte ne­prichádza po­výšenie,
8 ale Boh je sud­com: jed­ného ponižuje a druhého po­vyšuje.
9 Lebo v ruke Hos­podinovej je kalich, šumiace víno pl­né korenia; keď z neho naleje, aj jeho kvas­nice vy­chlípu, vy­pijú všet­ci bez­božníci zeme.
10 Ja to však budem hlásať naveky a ospevovať budem Boha Jákobov­ho.
11 Všet­ky rohy bez­božníkov ob­sekám a vy­výšia sa rohy spravod­livého.

EvanjelickýŽalmy75