EvanjelickýŽalmy51

Žalmy

Prosba o odpustenie hriechov1 Pre hudob­ný pred­nes. Žalm Dávidov. Po tom, čo bol Dávid s Batšebou,
2 prišiel k nemu prorok Nátan.
3 Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milos­ti! Pre svoje veľké milo­sr­den­stvo za­hlaď moje prie­stup­ky!
4 Do­konale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môj­ho hriechu!
5 Lebo som si vedomý svojich prie­stup­kov a hriech môj predo mnou je stále.
6 Proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si Ty mal prav­du vo svojich rečiach a bol si čis­tý vo svojom súde.
7 Hľa, v ne­právos­ti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja mat­ka.
8 Hľa, obľubuješ hl­bokú prav­du; a v skrytos­ti mi praješ po­znať múd­rosť.
9 Izopom zbav ma hriechu, a ja budem čis­tý, umy ma, belší budem ako sneh!
10 Daj mi počuť radosť, po­tešenie, nech zajasajú kos­ti, čo si zdr­vil.
11 Skry si tvár pred mojimi hriech­mi a zo­tri všet­ky moje viny!
12 Srd­ce čis­té stvor mi, ó Bože, a ob­nov vo mne ducha pev­ného!
13 Od svojej tváre neza­vrh­ni ma a svoj­ho svätého Ducha mi ne­od­nímaj!
14 Na­vráť mi radosť z Tvojej po­moci a duchom po­slušnos­ti podop­ri ma!
15 Chcem učiť prie­stup­níkov Tvojim ces­tám, aby sa hriešnici k Tebe ob­racali.
16 Vy­trh­ni ma, ó Bože, z krv­nej viny. Ty, Bože mojej spásy! Nech za­plesá môj jazyk pre Tvoju spravod­livosť.
17 Ó Pane, Ty mi ot­vor pery, nech moje ús­ta Tvoju chválu zves­tujú.
18 Lebo Ty ne­máš záľubu v zábit­ku, a keby som ti obetoval zápal, ne­páčil by sa Ti.
19 Bohu milou obeťou je duch skrúšený; Ty, Bože, ne­pohŕdaš srd­com skrúšeným a zdr­veným.
20 Pre­ukáž dob­ro Si­onu vo svojej priaz­ni, vy­buduj múry Jeruzalema!
21 Po­tom si obľúbiš správ­ne obete, zápaly a celožer­tvy; vtedy budú obetovať jun­ce na Tvojom ol­tári.

EvanjelickýŽalmy51