EvanjelickýŽalmy91

Žalmy

Boh najvyšším ochrancom spravodlivých1 Kto v skrýši Naj­vyššieho pre­býva a od­počíva v tôni Všemohúceho,
2 ten vraví Hos­podinovi: Moje útočis­ko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!
3 Lebo On vy­trh­ne ťa z pas­ce lov­ca, od zhub­ného moru.
4 Peruťou svojou pri­kryje ťa, a náj­deš útočis­ko pod Jeho kríd­lami; Jeho ver­nosť je štítom a pavézou.
5 Nočného po­strachu ne­musíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne,
6 ani moru, čo sa vlečie v mrákote, ani nákazy, čo na­polud­nie pus­toší.
7 Nech ich pad­ne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k tebe sa to ne­prib­líži.
8 Len po­zrieš očami a uzrieš od­platu bez­božných.
9 Keďže Hos­podin je Tvoje útočis­ko, po­stavil si si Naj­vyššieho za útulok:
10 nič zlé sa ti ne­stane, ani rana sa ne­prib­líži k tvoj­mu stanu.
11 Lebo o tebe dá príkaz svojim an­jelom, aby ťa strážili na všet­kých tvojich ces­tách.
12 Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy ne­ud­rel o kameň.
13 Po levoch a zmijách budeš kráčať, pošliapeš levíča i draka.
14 Vy­slobodím ho, lebo sa ma pri­dŕža, a ochránim ho, lebo po­zná moje meno.
15 Bude ma vzývať a vy­slyším ho; budem s ním v súžení, vy­trh­nem ho a os­lávim.
16 Na­sýtim ho dl­hým životom a ukážem mu svoje spasenie.

EvanjelickýŽalmy91