EvanjelickýŽalmy118

Žalmy

Bohoslužobná ďakovná pieseň zboru1 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, lebo naveky tr­vá Jeho milosť!
2 Nech po­vie Iz­rael: Naveky tr­vá Jeho milosť!
3 Nech po­vie Áronov dom: Naveky tr­vá Jeho milosť!
4 Nech po­vedia tí, čo sa boja Hos­podina: Naveky tr­vá Jeho milosť!
5 V ties­ni som vzýval Hos­podina; Hos­podin ma vy­počul a vy­slobodil ma.
6 Hos­podin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek?!
7 Hos­podin je pri mne, je medzi mojimi po­moc­ník­mi, a ja sa za­hľadím na tých, čo ma nenávidia.
8 Lepšie je utiekať sa k Hos­podinovi, ako dúfať v človeka.
9 Lepšie je utiekať sa k Hos­podinovi, ako dúfať v kniežatá.
10 Ob­kľúčili ma všet­ky národy; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.
11 Ob­kľúčili ma, áno, ob­kľúčili; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.
12 Ob­kľúčili ma ako včely, zhas­nú však ako oheň z tŕnia; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.
13 Sil­no ma po­sotili, aby som padol; Hos­podin mi však po­mohol.
14 Moja sila a pieseň je Hos­podin, On sa mi stal zá­chranou.
15 Hlas plesania a spásy v stanoch spravod­livých: Pravica Hos­podinova do­kázala silu!
16 Pravica Hos­podinova je vy­výšená, pravica Hos­podinova do­kázala silu!
17 Ne­um­riem, ale budem žiť, a hlásať budem skut­ky Hos­podinove.
18 Veľmi ma tres­tal Hos­podin, smr­ti ma však ne­vydal.
19 Ot­vor­te mi brány spravod­livos­ti, nech voj­dem nimi vďaku vzdávať Hos­podinovi.
20 Toto je brána Hos­podinova; ňou spravod­liví vchádzajú.
21 Ďakujem Ti, že si ma vy­slyšal a bol si mojou zá­chranou.
22 Kameň, ktorý za­vr­h­li stavitelia, stal sa hlav­ným, uhol­ným.
23 Po­chádza to od Hos­podina, je to div v našich očiach.
24 Toto je deň, ktorý učinil Hos­podin: jasaj­me a raduj­me sa v ňom!
25 Ó Hos­podine, po­máhaj! Ó Hos­podine, pop­raj zdaru!
26 Požeh­naný, kto pri­chádza v mene Hos­podinovom! Požeh­návame vás z domu Hos­podinov­ho.
27 Hos­podin je Boh, On nás osvietil. Pri­viažte obeť po­v­raz­mi o rohy ol­tára!
28 Ty si môj Boh, Tebe ďakujem; Bože môj, chcem Ťa vy­vyšovať.
29 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý; lebo naveky tr­vá Jeho milosť!

EvanjelickýŽalmy118