EvanjelickýŽalmy145

Žalmy

Chvála veľkosti a dobrotivosti Božej1 Chválo­spev. Dávidov. Budem Ťa vy­vyšovať, Bože môj, Kráľu, na večné veky dob­rorečiť Tvoj­mu menu!
2 Budem Ti dob­rorečiť každý deň, na večné veky chváliť Tvoje meno!
3 Veľký je Hos­podin a všet­kej chvály hoden, Jeho veľkosť sa nedá vy­stih­núť.
4 Nech po­kolenie po­koleniu vy­chvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje moc­né skut­ky.
5 Chcem uvažovať o nád­here Tvojej sláv­nej veleby, o Tvojich pred­iv­ných činoch.
6 Hovoriť budú o sile Tvojich úžas­ných skut­kov, a ja rozp­rávať budem o Tvojich veľkých činoch.
7 Šíria pamiat­ku Tvojej veľkej dob­roty, plesajú nad Tvojou spravod­livosťou.
8 Ľútos­tivý a milo­sr­d­ný je Hos­podin, zhovievavý a veľký v milos­ti.
9 Hos­podin je dob­rotivý ku všet­kým, Jeho milo­sr­den­stvo sa rozp­res­tiera nad všet­ko Jeho stvorenie.
10 Hos­podine, nech všet­ky Tvoje skut­ky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dob­rorečia!
11 Nech hovoria o sláve Tvoj­ho kraľovania a Tvoju moc nech zves­tujú.
12 Aby hlásali synom ľud­ským Tvoje moc­né skut­ky, nad­mer­nú slávu Tvoj­ho kraľovania.
13 Tvoje kraľovanie je kraľovaním všet­kých vekov, cez všet­ky po­kolenia Tvoje panovanie.
14 Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich a po­z­dvihuje všet­kých skľúčených.
15 Na Teba sa upínajú oči všet­kých a Ty im dávaš po­krm v pravý čas.
16 Ot­váraš svoju ruku a všet­ko živé sýtiš s ochotou.
17 Spravod­livý je Hos­podin vo všet­kých svojich ces­tách a milos­tivý vo všet­kých svojich skut­koch.
18 Blíz­ky je Hos­podin všet­kým, ktorí Ho vzývajú, všet­kým, ktorí Ho vzývajú oprav­divo.
19 Pl­ní želania tým, ktorí sa Ho boja, počuje ich volanie a po­máha im.
20 Hos­podin chráni všet­kých, ktorí Ho milujú, vy­hladzuje však všet­kých bez­božných.
21 Ús­ta mi budú ohlasovať chválu Hos­podinovu, nech každé telo dob­rorečí Jeho svätému menu na večné veky.

EvanjelickýŽalmy145