EvanjelickýŽalmy89

Žalmy

Spomienka na Hospodinovu zmluvu s domom Dávidovým1 Vy­učujúci žalm Étána Ez­rachov­ca.
2 O Hos­podinovej milos­ti chcem spievať naveky, ús­tami ohlasovať Tvoju ver­nosť z rodu na rod.
3 Lebo si riekol: Naveky je po­stavená milosť v nebesiach, na nich si upev­nil svoju ver­nosť.
4 So svojím vy­voleným uzav­rel som zmluvu, svoj­mu sluhovi Dávidovi som pri­sahal:
5 Naveky upev­ním tvoje po­tom­stvo, vy­budujem tvoj trón z rodu na rod. Sela.
6 Nebesá oslavujú Tvoje divy, Hos­podine, a Tvoju ver­nosť v zbore svätých.
7 Lebo kto sa v ob­laku vy­rov­ná Hos­podinovi? Kto je podob­ný Hos­podinovi medzi syn­mi Božími?
8 Boh je obávaný v kruhu svätých, veľký je On a hroz­ný pre všet­kých, ktorí sú vôkol Neho.
9 Hos­podine, Bože moc­nos­tí, kto je ako Ty, moc­ný Hos­podine? Tvoja ver­nosť je vôkol Teba.
10 Panuješ nad vzdutým morom; keď dvíha svoje vl­ny, Ty ich utišuješ.
11 Ty si rozm­liaždil Rahaba ako za­bitého, sil­ným ramenom rozp­rášil si svojich ne­priateľov.
12 Tvoje sú nebesá a Tvoja je i zem, svet i jeho náp­lň; Ty si ich založil;
13 sever i juh Ty si stvoril, Tábor i Cher­món Tvoj­mu menu plesajú.
14 Máš moc­nú pravicu, sil­ná je Tvoja ruka, vy­výšená Tvoja pravica.
15 Spravod­livosť a právo sú zá­kladom Tvoj­ho trónu, milosť a ver­nosť Ťa pred­chádzajú.
16 Blaho­slavený ľud, čo po­zná plesanie, ó Hos­podine. Kráčajú v svet­le Tvojej tváre,
17 jasajú celý deň v Tvojom mene a Tvojou spravod­livosťou sú uveličení.
18 Lebo Ty si okrasou ich sily a Tvoja blaho­vôľa vy­vyšuje náš roh.
19 Lebo náš štít pat­rí Hos­podinovi a náš kráľ Svätému Iz­raela.
20 Vtedy si hovoril vo videní svojim zbožným, a po­vedal si: Po­moc som po­skytol hr­dinovi, vy­voleného z ľudu som po­výšil.
21 Našiel som svoj­ho sluhu Dávida, po­mazal som ho svojím svätým olejom,
22 takže moja ruka bude stále pri ňom a po­sil­ní ho moje rameno.
23 Ne­prek­vapí ho ne­priateľ a nešľachet­ník ho ne­pot­lačí.
24 Ro­zdr­vím pred ním jeho ne­priateľov a jeho nenávist­níkov po­zrážam.
25 Ver­nosť a milosť moja bude s ním a v mojom mene vy­výši sa jeho roh.
26 Položím jeho ruku na more a na veľtoky jeho pravicu.
27 Bude na mňa volať: Ty si otec môj, môj Boh a skala mojej spásy.
28 Ba ustanovím ho pr­vorodeným, naj­vyšším pre kráľov zeme.
29 Naveky za­chovám mu svoju milosť a moja zmluva ostane s ním pev­ná.
30 Naveky za­chovám jeho po­tom­stvo, jeho trón bude, do­kiaľ budú nebesá.
31 Ak jeho synovia opus­tia môj zákon, nebudú chodiť podľa môj­ho práva,
32 ak znes­vätia moje ustanovenia, nebudú za­chovávať moje príkazy,
33 prútom navštívim ich prie­stupok a ranami ich pre­vinenie;
34 ale svoju milosť ne­od­vrátim od neho a svoju ver­nosť ne­zruším,
35 ne­znes­vätím svoju zmluvu a ne­zmením, čo vy­šlo z mojich úst.
36 Raz som pri­sahal na svoju svätosť, že ne­s­klamem Dávida,
37 že jeho po­tom­stvo po­tr­vá naveky a jeho trón ako sln­ko predo mnou,
38 večne bude pev­ný ako mesiac, a Svedok na ob­laku je ver­ný. Sela.
39 Ale Ty si ho za­vr­hol a za­mietol a na­hneval si sa na svoj­ho po­mazaného,
40 za­vr­hol si zmluvu so svojím sluhom, až po zem zne­uc­til si jeho korunu.
41 Zbúral si všet­ky jeho múry a jeho pev­nos­ti si zmenil na roz­valiny.
42 Dran­covali ho všet­ci, čo šli po­vedľa, bol na po­tupu svojim susedom.
43 Vy­výšil si pravicu jeho protiv­níkov, roz­radost­nil si všet­kých jeho ne­priateľov.
44 Od­vrátil si os­trie jeho meča a nedal si mu ob­stáť v boji.
45 Zbavil si ho les­ku, trón si mu zrazil k zemi.
46 Skrátil si dni jeho mlados­ti a han­bou si ho pri­odel. Sela.
47 Do­kedy sa budeš skrývať, Hos­podine? Či navždy bude blčať Tvoj hnev ako oheň?
48 Roz­pomeň sa, čo je ľud­ský vek, na akú már­nosť stvoril si všet­kých ľudí!
49 Kto môže žiť tak, aby ne­uvidel sm­rť, a za­chránil si dušu z moci pod­svetia? Sela.
50 Kde sú Tvoje pr­vot­né milos­tivé skut­ky, Pane, o ktorých si pri­sahal Dávidovi vo svojej ver­nos­ti?
51 Roz­pomeň sa, Pane, na po­tupu svojich sluhov, že v hrudi nosím po­hanu od národov;
52 ňou tupia Tvoji ne­priatelia, Hos­podine, tupia šľapaje Tvoj­ho po­mazaného!
53 Hos­podin požeh­naný naveky! Amen. Amen.

EvanjelickýŽalmy89