EvanjelickýLukáš21

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Obeť chudobnej vdovy1 Keď po­z­dvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do po­klad­nice; 2 ale videl aj nejakú chudob­nú vdovu, ktorá hodila dva haliere do nej. 3 A po­vedal: Veru vám hovorím, že táto chudob­ná vdova vhodila viac ako všet­ci; 4 lebo všet­ci títo pri­dávali k darom [Božím] z toho, čo im zvyšovalo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všet­ko, čo mala na živobytie. Ježiš predpovedá skazu Jeruzalema5 Keď nie­ktorí hovorili o chráme, ako je vy­zdobený pek­nými kameňmi a venovanými okrasami, po­vedal: 6 Prídu dni, že z toho, čo vidíte, ne­os­tane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 7 Vtedy sa Ho spýtali: Maj­stre, kedy sa to stane, a aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať? Znamenia konca8 Riekol im: Nedaj­te sa zviesť! Lebo mnohí prídu v mojom mene a po­vedia: Ja som to! a: Čas sa pri­blížil. Nechoďte za nimi! 9 Keď však počujete o voj­nách a o ne­pokojoch, nedes­te sa, lebo to musí byť prv, ale koniec nebude hneď. 10 Po­tom im hovoril: Po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu; 11 budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad i mor; desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba. 12 Ale skôr, ako by sa to všet­ko stalo, položia ruky na vás, budú vás prena­sledovať, vy­dajú vás synagogál­nym súdom a uväz­nia, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13 A to sa vám stane, aby ste vy­dávali svedec­tvo. 14 Zau­mieňte si teda, že nebudete vo­pred roz­mýšľať, ako sa brániť, 15 lebo ja vám dám ús­ta aj múd­rosť, ktorej nebudú môcť odolať a od­porovať ani všet­ci vaši protiv­níci. 16 Budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuz­ní a priatelia, a nie­ktorých z vás usmr­tia. 17 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno, 18 ale ani vlas sa vám ne­stratí z hlavy. 19 Vy­trvalosťou za­chováte si životy. 20 Keď však uvidíte Jeruzalem ob­kľúčený voj­skom, vtedy vedz­te, že sa pri­blížila jeho skaza. 21 A ktorí budú vtedy v Jud­sku, nech utekajú do vr­chov, a ktorí budú v ňom, nech vy­j­dú, a ktorí na poliach, nech ne­vchádzajú do neho; 22 lebo sú to dni po­msty, aby sa spl­nilo všet­ko, čo je na­písané. 23 Ale beda tehot­ným a tým, čo koja v tie dni. Lebo bude veľká bieda na zemi a hnev nad tým­to ľudom. 24 A budú padať pod os­trím meča a ako zajatí za­vlečení budú medzi všet­ky národy. A Jeruzalem budú plieniť po­hania, do­kiaľ sa ne­na­pl­nia časy po­hanov. Príchod Syna človeka25 A budú znamenia na sln­ku a na mesiaci i na hviez­dach, a na zemi úz­kosť národov, ktoré budú bez­rad­né pre hučanie mora i vl­nobitia; 26 ľudia za­mrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebes­ké moci budú sa po­hybovať. 27 A vtedy uvidia Syna človeka pri­chádzať v ob­laku s mocou a slávou veľkou. 28 Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie. 29 Po­tom im po­vedal podoben­stvo: Po­zrite si figov­ník a všet­ky stromy; 30 keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blíz­ko; 31 tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedz­te, že blíz­ko je kráľov­stvo Božie. 32 Veru, hovorím vám, že sa toto po­kolenie ne­pominie, kým sa všet­ko ne­stane. 33 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová na ni­kdy ne­pominú. 34 Dbaj­te, aby vaše srd­cia neboli obťažené obžer­stvom a opils­tvom a starosťami o živobytie, a znenaz­dania pri­kvačil by vás ten deň 35 ako osíd­lo, lebo príde na všet­kých, ktorí bývajú na celej zemi. 36 Bdej­te teda každý čas a mod­lite sa, aby ste moh­li uj­sť všet­kému, čo sa má stať, a po­staviť sa pred Syna človeka. 37 Cez deň vy­učoval v chráme, ale na noc vy­chádzal a býval na vr­chu, ktorý sa volal Olivový. 38 A všetok ľud pri­chádzal k Nemu včas ráno do chrámu, aby Ho počúval.

EvanjelickýLukáš21