EvanjelickýLukáš21,35

Lukáš 21:35

Evanjelium podľa Lukáša

ako osíd­lo, lebo príde na všet­kých, ktorí bývajú na celej zemi.


Verš v kontexte

34 Dbaj­te, aby vaše srd­cia neboli obťažené obžer­stvom a opils­tvom a starosťami o živobytie, a znenaz­dania pri­kvačil by vás ten deň 35 ako osíd­lo, lebo príde na všet­kých, ktorí bývajú na celej zemi. 36 Bdej­te teda každý čas a mod­lite sa, aby ste moh­li uj­sť všet­kému, čo sa má stať, a po­staviť sa pred Syna človeka.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

35 Lebo prij­de jako osíd­lo na všet­kých, ktorí bývajú na tvári celej zeme.

Evanjelický

35 ako osíd­lo, lebo príde na všet­kých, ktorí bývajú na celej zemi.

Ekumenický

35 príde totiž ako osíd­lo na všet­kých, čo bývajú na po­vr­chu celej zeme.

Bible21

35 jako past, ne­boť za­stih­ne všech­ny, kdo ži­jí na ze­mi.