EvanjelickýLukáš21,36

Lukáš 21:36

Evanjelium podľa Lukáša

Bdej­te teda každý čas a mod­lite sa, aby ste moh­li uj­sť všet­kému, čo sa má stať, a po­staviť sa pred Syna človeka.


Verš v kontexte

35 ako osíd­lo, lebo príde na všet­kých, ktorí bývajú na celej zemi. 36 Bdej­te teda každý čas a mod­lite sa, aby ste moh­li uj­sť všet­kému, čo sa má stať, a po­staviť sa pred Syna človeka. 37 Cez deň vy­učoval v chráme, ale na noc vy­chádzal a býval na vr­chu, ktorý sa volal Olivový.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

36 Pre­to teda bdej­te každého času, mod­liac sa, žeby ste boli uznaní za hod­ných unik­núť všet­kému tomu, čo sa to má diať, a po­staviť sa pred Synom človeka.

Evanjelický

36 Bdej­te teda každý čas a mod­lite sa, aby ste moh­li uj­sť všet­kému, čo sa má stať, a po­staviť sa pred Syna človeka.

Ekumenický

36 Pre­to bed­lite celý čas a mod­lite sa, aby ste moh­li unik­núť všet­kému, čo má prísť, a po­staviť sa pred Syna človeka.

Bible21

36 Pro­to vž­dy bdě­te a mod­lete se, abys­te byli hodni uniknout vše­mu, co při­jde, a moh­li stanout před Synem člověka.“