EvanjelickýLukáš12

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Napomenutia učeníkom1 Vtom, keď sa zišlo zá­stupu na tisíce, takže šliapali po sebe, začal hovoriť predovšet­kým svojim učeníkom: Varuj­te sa kvasu farizejov, to jest po­krytec­tva. 2 Lebo nieto skryté, čo by ne­vyšlo najavo, a nieto taj­né, čo by sa ne­vyz­vedelo. 3 Pre­to, čo ste po­vedali po­tme, počujú na svet­le; a čo ste do uší šep­kali v komôr­kach, budú roz­hlasovať zo striech. 4 Ale hovorím vám, svojim priateľom: Neboj­te sa tých, čo mor­dujú telo, a po­tom už nič viac ne­môžu urobiť. 5 Ale ukážem vám, koho sa máte báť: boj­te sa Toho, ktorý keď za­mor­doval, má moc uvrh­núť do pek­la. Áno, hovorím vám, Toho sa boj­te. 6 Či ne­predávajú päť vrab­cov za dva groše? A Boh ani na jed­ného z nich nezabúda. 7 Aj vlasy na hlave vám všet­ky spočítal. Neboj­te sa teda; drahší ste vy ako mnoho vrab­cov. 8 Ale hovorím vám: Každého, kto mňa vy­zná pred ľuďmi, vy­zná aj Syn človeka pred Božími an­jel­mi. 9 Ale kto mňa za­prie pred ľuďmi, bude za­prený pred Božími an­jel­mi. 10 A každému, kto po­vie slovo proti Synovi človeka, sa od­pus­tí, ale kto sa rúhal Duchu Svätému, tomu sa ne­od­pus­tí. 11 A keď vás budú vodiť do synagóg a pred úrady a vr­ch­nos­ti, ne­tráp­te sa, ako a čím sa brániť alebo čo hovoriť; 12 lebo Duch Svätý vás práve v tú hodinu na­učí, čo hovoriť. Podobenstvo o lakomom boháčovi13 Po­vedal Mu ktosi zo zá­stupu: Maj­stre, po­vedz môj­mu bratovi, aby si podelil so mnou dedičs­tvo! 14 On mu však riekol: Človeče, kto ma ustanovil za sud­cu alebo za deliča medzi vami? 15 I riekol im: Daj­te si po­zor a varuj­te sa akéhokoľvek lakom­stva, lebo život človeka nezáleží v roz­hojňovaní jeho majet­ku. 16 Nato im po­vedal toto podoben­stvo: Bohatému človeku prinies­lo pole hoj­nú úrodu. 17 Pre­mýšľal teda a po­vedal si: Čo urobím? Lebo ne­mám si kde zhromaždiť úrodu. 18 A po­vedal: Toto urobím: zborím si stodoly, po­stavím väčšie a tam si zhromaždím všet­ko obilie a všet­ko, čo mám. 19 Po­tom si po­viem duši: Duša, máš do­sť všet­kého na mnoho rokov; od­počívaj, jedz, pi, veseľ sa! 20 Ale Boh mu riekol: Blázon, tej­to noci požiadajú tvoj život od teba; a čo si pri­pravil, komu to zo­stane? 21 Tak bude s tým, kto si zhromažďuje po­klady, a nie je bohatý v Bohu. O ustarostenosti22 Nato po­vedal učeníkom: Pre­to vám hovorím: Nebuďte ustaros­tení o svoj život: čo budete jesť, ani o telo: čo si ob­lečiete; 23 lebo život je viac ako po­krm, i telo je viac ako odev. 24 Všímaj­te si hav­ranov: ne­sejú, ani nežnú; ne­majú komoru ani stodolu, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? 25 A tým, že ste ustaros­tení, kto z vás môže si predĺžiť vek čo aj len o lakeť? 26 Keď teda ani naj­menšie ne­môžete, prečo ste ustaros­tení o os­tat­né? 27 Všímaj­te si ľalie, ako ras­tú, ne­pradú a ne­tkajú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve ne­ob­liekal sa tak ako jed­na z nich. 28 Keď teda Boh za­odieva trávu na poli, ktorá dnes je a zaj­tra ju hodia do pece, či nie skôr vás, ľudia malej viery? 29 Pre­to ani vy nehľadaj­te, čo budete jesť a čo piť, ani sa tým ne­umáraj­te, 30 lebo to všet­ko hľadajú národy toh­to sveta, a váš Otec vie, že to po­trebujete. 31 Ale hľadaj­te radšej Jeho kráľov­stvo, a tam­to bude vám pri­dané. 32 Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Ot­covi dať vám kráľov­stvo. 33 Predaj­te, čo máte, a roz­daj­te ako al­mužnu. Zís­kaj­te si mešce, ktoré sa nezoderú; nehynúci po­klad v nebesiach, kam sa zlodej ne­prib­líži, ani moľ nekazí; 34 lebo kde je váš po­klad, tam bude aj vaše srd­ce. O bdení a vernosti35 Maj­te bed­rá opásané a sviece horiace 36 a buďte podob­ní ľuďom, ktorí si očakávajú pána, kedy sa vráti zo svad­by, aby mu hneď ot­vorili, len čo príde a za­klope. 37 Blaho­slavení sluhovia, ktorých pán, keď príde, náj­de bdieť; amen, hovorím vám, že sa opáše, po­sadí ich a pri­stúpiac, bude im po­sluhovať. 38 A keby prišiel o druhej stráži alebo o tretej a náj­de ich bdieť, blaho­slavení sú. 39 Uvedom­te si: keby hos­podár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, [is­te by bdel a] nedal by sa mu vlámať do domu. 40 Aj vy buďte pri­pravení; lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenaz­dáte. 41 I po­vedal Mu Peter: Pane, či nám hovoríš toto podoben­stvo, a či všet­kým? 42 A Pán od­povedal: Kto je teda ver­ný a roz­um­ný šafár, ktorého Pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu? 43 Blaho­slavený sluha, ktorého pán, keď príde, náj­de tak robiť. 44 Prav­du vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majet­kom. 45 Keby si však ten sluha mys­lel: Môj pán ešte ne­príde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať, piť, opíjať sa; 46 príde pán toho sluhu v deň, keď sa nenaz­dá, a v hodinu, ktorú ne­poz­ná, roz­pol­tí ho a s ne­ver­nými určí mu podiel. 47 Ale sluha, ktorý po­znal vôľu svoj­ho pána, a nebol pri­pravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý: 48 ten však, čo ne­poz­nal a spáchal, čo je tres­tuhod­né, bude menej bitý. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho po­hľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať. Rozličné napomenutia49 Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel! 50 Ale krs­tom mám byť po­krs­tený a zviera ma nedočkavosť, kým nebude vy­konaný. 51 Mys­líte si, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale roz­delenie. 52 Lebo od­teraz piati v jed­nom dome budú roz­delení; traja proti dvom a dvaja proti trom: roz­delia sa 53 otec proti synovi a syn proti ot­covi; mat­ka proti dcére a dcéra proti ot­covi; svok­ra proti ne­ves­te a ne­ves­ta proti svok­re. 54 A hovoril zá­stupom: Keď vidíte ob­lak vy­chádzať od západu, hneď hovoríte: Príde lejak. A býva tak. 55 A keď vietor veje od juhu, hovoríte: Bude horúčava. A býva. 56 Po­kryt­ci, úkazy na zemi a na nebi viete roz­poz­návať, ako teda neroz­poz­náte ten­to čas? 57 A prečo aj sami od seba neroz­sudzujete, čo je spravod­livé? 58 Lebo keď ideš s protiv­níkom pred vr­ch­nosť, snaž sa zmieriť s ním ešte na ces­te, aby ťa snáď nezaviedol pred sud­cu, a sud­ca by ťa dal strážcovi a strážca by ťa uvr­hol do väzenia. 59 Hovorím ti: Ne­vyj­deš od­tiaľ, do­kiaľ neza­platíš aj po­sled­ný halier!

EvanjelickýLukáš12