EvanjelickýLukáš21,37

Lukáš 21:37

Evanjelium podľa Lukáša

Cez deň vy­učoval v chráme, ale na noc vy­chádzal a býval na vr­chu, ktorý sa volal Olivový.


Verš v kontexte

36 Bdej­te teda každý čas a mod­lite sa, aby ste moh­li uj­sť všet­kému, čo sa má stať, a po­staviť sa pred Syna človeka. 37 Cez deň vy­učoval v chráme, ale na noc vy­chádzal a býval na vr­chu, ktorý sa volal Olivový. 38 A všetok ľud pri­chádzal k Nemu včas ráno do chrámu, aby Ho počúval.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

37 A cez deň učieval v chráme a na noc chodieval von a nocúval na vr­chu, zvanom Olivovom.

Evanjelický

37 Cez deň vy­učoval v chráme, ale na noc vy­chádzal a býval na vr­chu, ktorý sa volal Olivový.

Ekumenický

37 Cez deň učil v chráme, ale na noc vy­chádzal von a zdržiaval sa na vr­chu, ktorý sa volá Olivový.

Bible21

37 Tak­to ve dne učíval v chrámě, ale večer od­cházel a no­coval na hoře zvané Olivetská.