EvanjelickýLukáš21,23

Lukáš 21:23

Evanjelium podľa Lukáša

Ale beda tehot­ným a tým, čo koja v tie dni. Lebo bude veľká bieda na zemi a hnev nad tým­to ľudom.


Verš v kontexte

22 lebo sú to dni po­msty, aby sa spl­nilo všet­ko, čo je na­písané. 23 Ale beda tehot­ným a tým, čo koja v tie dni. Lebo bude veľká bieda na zemi a hnev nad tým­to ľudom. 24 A budú padať pod os­trím meča a ako zajatí za­vlečení budú medzi všet­ky národy. A Jeruzalem budú plieniť po­hania, do­kiaľ sa ne­na­pl­nia časy po­hanov.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale beda tehot­ným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch. Lebo bude veľká tieseň v tej zemi, a hnev bude na tom­to ľude,

Evanjelický

23 Ale beda tehot­ným a tým, čo koja v tie dni. Lebo bude veľká bieda na zemi a hnev nad tým­to ľudom.

Ekumenický

23 Beda ťar­chavým ženám a tým, čo budú v tie dni pri­dájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu.

Bible21

23 Běda bude v těch dnech těhotným a ko­jícím, pro­tože na zemi při­jde ve­liké strádání a hněv pro­ti to­muto li­du.