EkumenickýSudcov1

Sudcov

Boje Júdovcov a Šimeónovcov1 Po Jozu­ovej smr­ti sa Iz­raeliti pýtali Hos­podina: Kto z nás má pr­vý vy­tiah­nuť do boja proti Kanaánčanom? 2 Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda, veď jemu som vy­dal krajinu do rúk. 3 Nato požiadal Júda svoj­ho brata Šimeóna: Poď so mnou bojovať proti Kanaánčanom do môj­ho vy­losovaného podielu. Po­tom pôj­dem i ja s tebou do tvoj­ho vy­losovaného podielu. Šimeón šiel teda s ním. 4 Júdov­ci vy­tiah­li a Hos­podin im vy­dal do rúk Kanaánčanov i Periz­zejov a po­bili v Bezeku desaťtisíc mužov. 5 V Bezeku našli Adoníbezeka, bojovali proti nemu a porazili Kanaánčanov i Periz­zejov. 6 Keď sa Adoníbezek dal na útek, prena­sledovali ho. Chytili ho a odťali mu pal­ce na rukách i nohách. 7 Vtedy Adoníbezek po­vedal: Sedem­desiat kráľov s odťatými pal­cami na rukách i nohách zbieralo omr­vin­ky pod mojím stolom. Ako som robieval ja, tak mi od­platil Boh. Od­vied­li ho do Jeruzalema a tam zo­mrel. 8 Júdov­ci sa dali do boja proti Jeruzalemu a ob­sadili ho; obyvateľov po­bili mečom a mes­to pod­pálili. 9 Po­tom Júdov­ci išli proti Kanaánčanom, ktorí bývali na po­horí, v Negeve a na Nížine. 10 Keď Júdov­ci vy­šli proti Kanaánčanom, ktorí bývali v Hebrone — Heb­ron sa pred­tým volal Kir­jat-Arba — porazili Šéšaja, Achímana a Tal­maja. 11 Od­tiaľ šli proti obyvateľom Debíru. Debír sa pred­tým volal Kir­jat-Séfer. 12 Káleb po­vedal: Kto porazí Kir­jat-Séfer, tomu dám svoju dcéru Aksu za ženu. 13 Ob­sadil ho Ot­níel, syn Kenazov, mladší brat Kálebov, a dal mu svoju dcéru Aksu za ženu. 14 Keď prišla k nemu, navied­la ho, aby žiadal od jej otca pole. Zo­sad­la z osla a Káleb sa jej spýtal: Čo si praješ? 15 Ona od­vetila: Daj mi dar. Keďže si ma vy­dal do krajiny Negevu, daj mi aj vod­né pramene. Káleb jej dal hor­né i dol­né pramene. 16 Synovia Kénitu Chóbaba, Mojžišov­ho tesťa, vy­šli s Júdovcami z Mesta paliem do Jud­skej púšte v Negeve pri Aráde, kde sa usadili medzi tamojším ľudom. 17 Júda však šiel so svojím bratom Šimeónom, po­bili Kanaánčanov, ktorí bývali v Cefate a toto pre­kliate mes­to ú­pl­ne zničili. Pre­to sa toto mes­to volá Chor­ma. 18 Júdov­ci ob­sadili Gazu i s okolím, Aškalón s okolím a Ek­rón s okolím. 19 Hos­podin bol s Júdom. Ten ob­sadil po­horie, ale obyvateľov údolia ne­mohol vy­hnať, lebo mali želez­né vozy. 20 Kálebovi dali Heb­ron, ako pri­kázal Mojžiš. Ten vy­hnal od­tiaľ troch Anákových synov. 21 Jebúsejov, obyvateľov Jeruzalema, Ben­jamínov­ci však ne­vyh­nali. Pre­to Jebúseji os­tali bývať s Benjamínovcami v Jeruzaleme až pod­nes. Boje severných kmeňov22 Aj Jozefov­ci tiah­li na­hor do Bételu a Hos­podin bol s nimi. 23 Jozefov­ci pre­skúmali Bétel; mes­to sa pred­tým volalo Lúz. 24 Keď stráže zbadali muža vy­chádzať z mesta, vy­zvali ho: Ukáž nám, kade možno vnik­núť do mes­ta, a dáme ti milosť. 25 Keď im ukázal mies­to, kade možno vnik­núť do mes­ta, a keď mečom dobili mes­to, pre­pus­tili ho i s celou jeho rodinou. 26 Onen človek od­išiel do krajiny Chetitov, po­stavil mes­to a dal mu meno Lúz; tak sa menuje až do­dnes. 27 Menašše si ne­pod­manil obyvateľov Bét-Šeánu ani priľah­lé dediny, ani Taanak s priľahlými dedinami, ani obyvateľov Dóru s priľahlými dedinami, ani obyvateľov Jib­leámu s priľahlými dedinami, ani obyvateľov Megid­da s priľahlými dedinami; a to umožnilo Kanaánčanom zo­stať v tejto krajine. 28 Keď však Iz­rael zo­sil­nel, donútil Kanaánčanov k robotám, vy­hnať ich ne­vládal. 29 Ef­rajim ne­vyh­nal Kanaánčanov, ktorí bývali v Gézere. Kanaánčania zo­stali bývať medzi nimi. 30 Zebúlun ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rónu ani obyvateľov Na­halólu, a tak Kanaánčania zo­stali bývať medzi nimi a museli vy­konávať nútené práce. 31 Ašér ne­vyh­nal obyvateľov Akka ani obyvateľov Sidonu, Ach­lábu, Ak­zíbu, Chel­by, Afíku a Rechóbu. 32 Ašérov­ci zo­stali bývať medzi domorodými Kanaánčan­mi, lebo ich ne­vládali vy­hnať. 33 Naf­táli ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Šemeša ani obyvateľov Bét-Anátu. Tak býval medzi domorodými Kanaánčan­mi, ale obyvatelia Bét-Šemeša a Bét-Anátu museli vy­konávať nútené práce. 34 Amorejčania vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia. 35 Amorejčania teda zo­stali bývať v Har-Cherese, Aj­jalóne a Šaal­bíme; ale ruka Jozefov­ho domu ťažko doliehala na nich a museli vy­konávať nútené práce. 36 Územie Amorejčanov siahalo od Ak­rabím­skeho vý­stupu, od Sely na­hor.

EkumenickýSudcov1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček