EkumenickýSudcov14

Sudcov

Samsonova svadba1 Sam­son zišiel do Tim­ny a tam sa za­hľadel do jed­nej z filištínskych dcér. 2 Keď sa vrátil domov, oznámil svoj­mu ot­covi a mat­ke: V Timne som videl jed­nu z filištínskych dcér. Tú mi teda vez­mite za ženu. 3 Otec a mat­ka ho pre­hovárali: Nie je azda medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude žena, že si chceš vziať ženu spomedzi ne­ob­rezaných Filištín­cov? Sam­son však ot­covi od­vetil: Túto mi vez­mi, lebo ona sa mi páči! 4 Jeho otec a mat­ka ne­vedeli, že to po­chádza od Hos­podina, ktorý hľadá zámien­ku proti Filištín­com. V tom čase totiž Filištín­ci vlád­li nad Iz­raelom. 5 Sam­son zišiel s otcom i mat­kou do Tim­ny. Keď pri­chádzali k viniciam Tim­ny, náh­le proti nim vy­skočil mladý revúci lev. 6 Hos­podinov duch ov­ládol Sam­sona a on holými rukami roz­tr­hol leva ako kozľa. Ot­covi ani mat­ke ne­povedal, čo vy­konal. 7 Po­tom zišiel dolu, po­zhováral sa s tou ženou, čo sa mu páčila. 8 Keď si ju po nejakom čase šiel vziať za ženu, od­bočil z cesty, aby sa podíval na mŕt­veho leva. V tele leva bol roj včiel a med. 9 Vzal do ruky plást medu a ces­tou z neho jedol. Prišiel k otcovi i mat­ke a dal jesť aj im. Ne­povedal im však, že plást medu vy­bral z mŕtveho leva. 10 Jeho otec po­tom zišiel k tej žene a Sam­son tam usporiadal hos­tinu, ako robievali mláden­ci. 11 Keď ho uvideli, vy­brali mu trid­sať družbov, aby boli s ním. 12 Sam­son im po­vedal: Dám vám hádan­ku. Ak mi ju roz­lúštite za sedem dní, dám vám trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat. 13 Ak mi ju však nedokážete roz­lúštiť, tých trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat mi dáte vy. Po­vedali mu: Po­vedz nám tú hádan­ku, chceme ju počuť. 14 On im po­vedal: Z pažravca vy­šiel po­krm a zo siláka vy­šla slad­kosť. Hádan­ku ne­vedeli roz­lúštiť ani za tri dni. 15 Na štvr­tý deň naliehali na Sam­sonovu ženu: Pre­hovor svoj­ho muža, aby nám pre­zradil hádan­ku. Ak nie, spálime ťa aj s domom tvoj­ho ot­ca. 16 Po­tom Sam­sonova žena s plačom pred ním vravela: Ty ma len nenávidíš a ne­miluješ ma. Mojim súk­meňov­com si dal hádan­ku a mne si ju ne­prez­radil. Sam­son jej po­vedal: Veru, to som ne­prez­radil ani ot­covi, ani mat­ke a tebe by som to mal pre­zradiť? 17 S plačom na neho naliehala až do sied­meho dňa hos­tiny. Po toľkom naliehaní jej to na sied­my deň pre­zradil. Ona po­tom hádan­ku pre­zradila svojim súk­meňov­com. 18 Na sied­my deň pred západom sln­ka sa ho spýtali muži mes­ta: Čo je sladšie ako med? Čo je moc­nejšie ako lev? On im od­povedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste roz­lúštili moju hádan­ku. 19 Sam­sona ov­ládol Hos­podinov duch, zo­stúpil do Aškalónu a za­bil tam trid­sať mužov. Po­bral im, čo mali, a sviatočné šaty dal tým, čo roz­lúštili hádan­ku. Roz­pálený hnevom od­išiel hore do ot­cov­ského domu. 20 Sam­sonovu ženu dali po­tom jed­nému z jeho družbov, ktorý bol Sam­sonovým priateľom.

EkumenickýSudcov14

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček