EkumenickýSudcov2

Sudcov

Pokánie v Bokíme1 An­jel Hos­podina šiel z Gilgálu na­hor do Bokímu a po­vedal: Vy­viedol som vás z Egypta a pri­viedol do krajiny, ktorú som prísažne sľúbil vašim ot­com. Vy­hlásil som: Svoju zmluvu s vami ni­kdy ne­zruším. 2 Vy však ne­smiete uzav­rieť zmluvu s obyvateľmi tej­to krajiny. Ich ol­táre zbúraj­te. No vy ste môj roz­kaz ne­pos­lúch­li. Čo ste to urobili? 3 Pre­to ešte vy­hlasujem: Ne­vyženiem ich spred vás. Stanú sa vám protiv­ník­mi a ich bohovia sa vám stanú osíd­lom. 4 Keď an­jel Hos­podina po­vedal tieto slová všet­kým Iz­raelitom, ľud začal hlasito plakať. 5 Pre­to na­zvali to mies­to Bokím a obetovali tam Hos­podinovi. Jozuova smrť6 Keď Jozua pre­pus­til ľud, Iz­raeliti od­išli, každý do svoj­ho dedičného podielu, aby ob­sadili krajinu. 7 Ľud slúžil Hos­podinovi po celý čas, čo žil Jozua a starší, ktorí prežili Jozuu a videli všet­ky veľké Hos­podinove skut­ky, ktoré vy­konal pre Iz­rael. 8 Hos­podinov služob­ník Jozua, syn Núna, zo­mrel vo veku stodesať rokov. 9 Po­chovali ho na území jeho dedičného podielu v Timnat-Cherese, na Ef­rajim­skom po­horí, sever­ne od vr­chu Gaaš. Nevernosť Izraela10 Keď celé toto po­kolenie bolo pri­pojené k svojim ot­com, prišlo po ňom ďalšie po­kolenie, ktoré nič ne­vedelo o Hospodinovi ani o diele, ktoré vy­konal pre Iz­rael. 11 Iz­raeliti robili, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi a slúžili baálom. 12 Opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov, ktorý ich vy­viedol z Egypta, a chodili za inými boh­mi, za boh­mi okolitých národov, klaňali sa im a tým urážali Hos­podina. 13 Opus­tili Hos­podina a slúžili Baálovi a Aštórete. 14 Pre­to sa Hos­podin roz­hneval na Iz­rael a vy­dal ho na­pos­pas plieniteľom, ktorí ich plienili a ponechal ich okolitým ne­priateľom, takže už ne­moh­li pred nimi ob­stáť. 15 Kedykoľvek šli do boja, Hos­podinova ruka v zlom za­siah­la proti nim, ako im po­hrozil Hos­podin a prísahou po­tvr­dil; do­stali sa do veľkej ties­ne. 16 Po­tom im Hos­podin vzbudil sud­cov, ktorí ich za­chránili z rúk plieniteľov. 17 Oni však svojich sud­cov ne­pos­lúchali, lež smil­nili s inými boh­mi a klaňali sa im. Čo­skoro od­bočili z cesty, po ktorej chodievali ich ot­covia, keď po­slúchali Hos­podinove pri­kázania. Ne­správali sa tak ako ich ot­covia. 18 Kedykoľvek im Hos­podin ustanovil sud­cu, Hos­podin bol s ním, a kým sud­ca žil, vy­slobodzoval ich z rúk ne­priateľov. Hos­podin sa totiž zľutovával nad nimi, keď vzdychali pod tými, čo ich utláčali a trápili. 19 Len čo sud­ca zo­mrel, znova si počínali zle, ba horšie ako ich ot­covia, chodili slúžiť a klaňať sa iným bohom. Ne­zriek­li sa svojich skut­kov ani za­tvr­dilého správania. 20 Pre­to sa Hos­podin roz­hneval na Iz­rael a oznámil: Keďže ten­to národ porušil zmluvu, ktorú som ich ot­com pri­kázal za­chovávať a ne­pos­lúchali ma, 21 ani ja ne­vyženiem spred neho ani jeden z tých národov, ktoré Jozua pred svojou sm­rťou ponechal, 22 a to pre­to, aby som nimi vy­skúšal Iz­raelitov, či sa budú pri­dŕžať Hos­podinových ciest a chodiť po nich ako ich ot­covia, alebo nie. 23 Hos­podin teda ponechal tieto národy v krajine, ne­vyh­nal ich hneď a ne­vydal ich Jozu­ovi do rúk.

EkumenickýSudcov2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček