EkumenickýSudcov20

Sudcov

Potrestanie Benjamínovcov1 Po­tom vy­šli všet­ci Iz­raeliti a celá po­spolitosť od Dánu po Beér-Šebu ako aj obyvatelia Gileádu a ako jeden muž sa zhromaždili pred Hos­podina do Mic­py. 2 Náčel­níci všet­kého ľudu, všet­ky kmene Iz­raela sa do­stavili do zhromaždenia Božieho ľudu. Bolo to štyris­totisíc pešiakov, ozb­rojených mečom. 3 Ben­jamínov­ci sa do­počuli, že Iz­raeliti vy­šli hore do Mic­py. Iz­raeliti sa pýtali: Po­vedz­te, ako sa mohol stať ten­to zločin?! 4 Nato Lévi­ovec, muž za­vraždenej ženy, od­povedal: So svojou vedľajšou ženou som prišiel prenocovať do ben­jamín­skej Gibey. 5 Gibejčania však po­vs­tali proti mne a v noci ma v tom dome ob­kľúčili s úmyslom za­biť ma. Moju vedľajšiu ženu na­toľko zne­užili, že zo­mrela. 6 Nato som mŕt­volu svojej vedľajšej ženy vzal a roz­sekal som ju na kusy, ktoré som rozo­slal do všet­kých krajov dedičného vlast­níc­tva Iz­raela, pre­tože spáchali pod­lú haneb­nosť v Izraeli. 7 Keďže ste všet­ci Iz­raeliti, chop­te sa veci a tu roz­hod­nite! 8 Všetok ľud po­vs­tal ako jeden muž a roz­hodol: Ni­kto z nás ne­pôj­de do svoj­ho stanu, ni­kto sa ne­vráti domov. 9 S Gibeou teraz naložíme tak­to: Lósom sa určí, ako pôj­deme proti nej. 10 Z každého iz­rael­ského kmeňa vy­berieme desať mužov zo sta, sto z tisíca a tisíc z desiatich tisícov, aby sa starali o potravu pre ľud, ktorý prišiel ben­jamín­skej Gebe od­platiť všet­ku ohav­nosť, ktorú spáchala v Izraeli. 11 Po­tom sa pri mes­te zhromaždili všet­ci Iz­raeliti ako jeden muž. 12 Iz­rael­ské kmene rozo­slali mužov do celého ben­jamín­skeho kmeňa s odkazom: Aký to zločin sa spáchal u vás?! 13 Teraz vy­daj­te tých ničom­níkov z Gibey. Ich sm­rťou od­stránime zlo z Izraela. Ben­jamínov­ci však nech­celi po­slúch­nuť výz­vu svojich iz­rael­ských bratov. 14 Oni sa roz­hod­li, že sa zo svojich miest zhromaždia do Gibey na boj proti Iz­raelitom. 15 Ben­jamínov­cov sa z miest v ten deň na­počítalo dvad­saťšesťtisíc mečom ozb­rojených mužov ok­rem sedem­sto vy­braných mužov, obyvateľov Gibey. 16 Medzi tými všet­kými bolo sedem­sto vy­braných mužov ľavákov a všet­ci vedeli z praku pres­ne vr­hať kamene bez toho, aby po­chybili. 17 Z Izraela bez Ben­jamína na­počítali štyris­totisíc mečom ozb­rojených boja­schop­ných mužov. 18 Iz­raeliti šli do Bételu, aby sa spýtali Boha. Iz­raeliti sa pýtali: Kto z nás má ísť pr­vý do boja proti Ben­jamínov­com? Hos­podin od­povedal: Ako pr­vý vy­tiah­ne Júda. 19 Iz­raeliti ráno vstali a roz­ložili tábor oproti Gibei. 20 Muži z Izraela na­stúpili do boja proti Ben­jamínov­com a zoradili sa proti nim do boja oproti Gibei. 21 Ben­jamínov­ci vy­razili z Gibey a po­bili toho dňa dvad­saťd­vatisíc Iz­raelitov. 22 No ľud, iz­rael­skí muži, sa vzchopil a znova sa zoradil do boja na tom is­tom mies­te, kde sa zoradil v prvý deň. 23 Iz­raeliti vy­šli do Bételu a do večera plakali pred Hos­podinom. Po­tom sa spýtali Hos­podina: Máme znova ísť do boja proti našim bratom Ben­jamínov­com? Hos­podin od­povedal: Bojuj­te proti nim! 24 Na druhý deň sa teda Iz­raeliti pri­blížili k Benjamínovcom. 25 No aj na druhý deň Ben­jamínov­ci zaútočili proti nim z Gibey a z Izraelitov po­bili ešte osem­násťtisíc mužov, hoci všet­ci vedeli za­ob­chádzať s mečom. 26 Po­tom Iz­raeliti, všetok ľud, vy­stúpili hore do Bételu. Tam nariekali a sedeli pred Hos­podinom celý deň až do večera, pos­tili sa a prinies­li Hos­podinovi spaľované obety i obety spoločen­stva. 27 Po­tom sa Iz­raeliti spýtali Hos­podina. V tom čase tam bola totiž ar­cha Božej zmluvy 28 a v tom čase vy­konával pri nej kňaz­skú službu Pin­chás, syn Eleazára, Áronov­ho syna. Iz­raeliti sa pýtali: Máme ďalej bojovať proti synom nášho brata Ben­jamína alebo máme pre­stať? Hos­podin od­povedal: Bojuj­te, lebo zaj­tra vám ich vy­dám do rúk. 29 Iz­rael pri­chys­tal proti Gibei zálohy zo všet­kých strán. 30 Na tretí deň Iz­raeliti vy­šli do boja proti Ben­jamínov­com a ako vždy zoradili sa do boja proti Gibei. 31 Ben­jamínov­ci zaútočili proti ľudu a dali sa vy­lákať ďaleko od mes­ta. Ako pred­tým, začali aj teraz za­bíjať mužov z ľudu. Na ces­tách, z ktorých jed­na vy­stupuje do Bételu a druhá do Gibey, pad­lo na poli asi trid­sať Iz­raelitov. 32 Ben­jamínov­ci si hovorili: Porazíme ich ako pred­tým. No Iz­raeliti sa do­hovorili: Daj­me sa na útek a tak ich vy­lákaj­me na ces­ty ďaleko od mes­ta! 33 Nato všet­ci iz­rael­skí muži opus­tili svoje mies­ta a zoradili sa pri Baál-Támare. Iz­rael­ská záloha však za­tiaľ vy­razila zo svoj­ho po­stavenia západ­ne od Geby. 34 Proti Gibei na­stúpilo desaťtisíc vy­braných mužov z celého Iz­raela a str­hol sa taký tuhý boj, že Ben­jamínov­ci nez­badali, ako blíz­ko je ich záhuba. 35 Vtedy Hos­podin porazil Ben­jamína pred Iz­raelom. Iz­raeliti toho dňa po­bili dvad­saťpäťtisícs­to mužov; všet­ci vedeli bojovať s mečom. 36 Ben­jamínov­ci videli, že sú porazení. Iz­rael­skí muži ustupovali pred Ben­jamínov­cami, lebo sa spoliehali na zálohu, ktorú pri­chys­tali proti Gibei. 37 Záloha vy­razila, vtrh­la do Gibey a mečom po­bila všet­kých, čo boli v meste. 38 Iz­rael­skí muži sa do­hod­li s mužmi zo zálohy, že im dajú dymom z mesta znamenie. 39 Pre­to sa iz­rael­skí muži v boji ob­rátili a ustupovali. Ben­jamínov­ci začali za­bíjať nie­koľkých Iz­raelitov — za­bili asi trid­sať mužov — a hovorili si: Porážame ich ako pred­tým. 40 Vtedy začal stúpať z mesta stĺp dymu ako znamenie. Keď sa Ben­jamínov­ci ohliad­li späť, videli, že z celého mes­ta vy­stupuje dym ako pri celožer­tve. 41 Po­tom sa iz­rael­skí muži ob­rátili. Ben­jamínov­ci sa vy­ľakali, lebo videli, že im hrozí záhuba. 42 Ob­rátili sa a utekali pred Iz­raelit­mi smerom na púšť, ale ne­unik­li boju, a tí, čo vy­chádzali z mesta, spôsobili medzi nimi po­hromu. 43 Ob­kľúčili Ben­jamína, ustavične ho prena­sledovali a dep­tali ho od Nóchy na východ až po Gibeu. 44 Tak pad­lo z Benjamína osem­násťtisíc mužov, samých udat­ných bojov­níkov. 45 Keď sa Ben­jamínov­ci ob­rátili a utekali na púšť po skalu Rim­món, Iz­raeliti po­zabíjali zvyšky z nich v počte päťtisíc mužov. Prena­sledovali ich až po Gideóm a za­bili z nich ešte dvetisíc mužov. 46 Všet­kých pad­lých Ben­jamínov­cov toho dňa bolo dvad­saťpäťtisíc mužov schop­ných bojovať mečom, samých udat­ných bojov­níkov. 47 Šesťs­to mužov sa ob­rátilo a zutekalo na púšť na skalu Rim­món; na skale Rim­món zo­stali štyri mesiace. 48 Iz­rael­skí muži sa vrátili k Benjamínovcom a po­zabíjali ich mečom, po­bili všet­ko, čo v meste zo­stalo nažive, teda aj dobytok a vôbec všet­ko, čo sa tam na­chádzalo. Všet­ky mes­tá, ktoré našli, pod­pálili.

EkumenickýSudcov20

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček