EkumenickýSudcov1,20

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Sudcov 1:20

Kálebovi dali Heb­ron, ako pri­kázal Mojžiš. Ten vy­hnal od­tiaľ troch Anákových synov.


Verš v kontexte

19 Hos­podin bol s Júdom. Ten ob­sadil po­horie, ale obyvateľov údolia ne­mohol vy­hnať, lebo mali želez­né vozy. 20 Kálebovi dali Heb­ron, ako pri­kázal Mojžiš. Ten vy­hnal od­tiaľ troch Anákových synov. 21 Jebúsejov, obyvateľov Jeruzalema, Ben­jamínov­ci však ne­vyh­nali. Pre­to Jebúseji os­tali bývať s Benjamínovcami v Jeruzaleme až pod­nes.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A dali Kálefovi Heb­ron, tak ako hovoril Mojžiš, a vy­hnal od­tiaľ troch synov Enákových.

Evanjelický

20 Cheb­rón dali Kálebovi, ako pri­kázal Mojžiš; ten vy­hnal od­tiaľ troch synov Anákových.

Ekumenický

20 Kálebovi dali Heb­ron, ako pri­kázal Mojžiš. Ten vy­hnal od­tiaľ troch Anákových synov.

Bible21

20 Hebron dali pod­le Mo­jžíšova slova Kále­bovi a ten od­sud vy­hnal tro­jici Ana­kových synů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček