EkumenickýSudcov18

Sudcov

Presťahovanie kmeňa Dán1 V tom čase Iz­rael ne­mal ešte kráľa. 2 Vtedy si kmeň Dánov­cov hľadal dedičné vlast­níc­tvo, aby sa usadil. Až do­vtedy totiž nedos­tal medzi iz­rael­skými kmeňmi dedičné vlast­níc­tvo. 3 Dánov­ci vy­slali zo svojich rodov päť mužov, udat­ných bojov­níkov zo svojich končín, z Corey a Eštaólu, aby ako vy­zvedači pre­skúmali krajinu. Po­vedali im: Choďte pre­skúmať tú krajinu. Tí prišli na Ef­rajim­ské po­horie až k Míchovmu domu, kde prenocovali. 4 Keď boli pri Míchovom dome, po reči po­znali mláden­ca, za­bočili ta a spýtali sa ho: Kto ťa sem do­viedol? Čo tu robíš? Čo tu hľadáš? 5 On od­povedal: Tak a tak sa so mnou do­hodol Mícha; najal si ma a slúžim mu ako kňaz. 6 Požiadali ho: Spýtaj sa teda Boha, aby sme sa do­zvedeli, či ces­ta, ktorou chceme ísť, bude ús­pešná. 7 Kňaz im po­vedal: Choďte v pokoji! Ces­ta, ktorou idete, je pod Hos­podinovým do­hľadom. 8 Tých päť mužov teda šlo ďalej a prišli do Lajiša. Videli, že obyvatelia žijú v ňom podľa sidon­ského spôsobu nerušene, že sú to ľudia po­koj­ní a dôverčiví. Ni­kto si v krajine ne­osoboval moc, na­opak, sú bohatí. Sú ďaleko od Sidončanov a ne­majú s nikým spojenie. 9 Keď sa vrátili k svojim bratom do Corey a Eštaólu, tí sa ich pýtali: Čo nám prinášate? 10 Od­povedali: Vstaňte, zaútočme na nich! Videli sme tú krajinu, ktorá je na­ozaj znamenitá. Vy otáľate? Ne­váhaj­te odísť a ob­sadiť tú krajinu. 11 Keď ta prídete, náj­dete dôverčivý ľud. Krajina je roz­siah­la. Boh vám ju vy­dá do rúk. Je to mies­to, kde nechýba nič z toho, čo človek môže na zemi mať. 12 Nato sa z rodu Dánov­cov z Corey a Eštaólu vy­dalo do boja šesťs­to ozb­rojených mužov. 13 Vy­stúpili hore a utáborili sa v Kirjat-Jearíme v Judsku. Pre­to sa to mies­to do­dnes volá Dánov tábor; leží za Kir­jat-Jearímom. 14 Od­tiaľ tiah­li cez Ef­rajim­ské po­horie a prišli k Míchovmu domu. 15 Vtedy pre­hovorilo tých päť mužov, čo šli do lajišs­kého kraja na výz­vedy. Po­vedali svojim bratom: Či viete, že v týchto domoch je efód a domáci bohovia, tesaná a uliata mod­la? Teraz uvážte, čo urobíte. 16 Od­bočili ta, prišli k domu mladého levitu, k Míchovmu domu a po­zdravili ho. 17 Šesťs­to ozb­rojených Dánov­cov zo­stalo stáť pred bránou. 18 Tí piati muži, čo prišli do kraja ako vy­zvedači, vošli dnu, vzali tesanú sochu, efód, domácich bohov i liatu mod­lu. Kňaz stál pred bránou a oproti nemu šesťs­to ozb­rojených mužov. 19 Keď tam­tí vnik­li do Míchov­ho domu a brali tesanú sochu, efód, domácich bohov a liatu mod­lu, kňaz sa ich spýtal: Čo to robíte? 20 Od­povedali mu: Mlč! Buď ticho a poď s nami; buď nám ot­com a kňazom. Je pre teba lepšie byť kňazom v dome jediného muža, než byť kňazom kmeňa a rodu v Izraeli? 21 Kňazovi sa to za­páčilo. Vzal efód, domácich bohov, tesanú sochu a pri­pojil sa k ľudu. 22 Ob­rátili sa a od­išli. Ženy, deti, stáda a vzác­ne veci dali do­predu. 23 Boli už ďaleko od Míchov­ho domu, keď boli po­zvolávaní muži z domov susediacich s Míchovým domom a do­honili Dánov­cov. 24 Keď na nich volali, Dánov­ci sa ob­rátili a pýtali sa Míchu: Čo sa ti stalo, že si po­zvolával svojich ľudí? 25 Vzali ste mojich bohov, ktorých som si zhotovil, ako aj kňaza. Vy od­chádzate a čo zo­stáva mne? A pri­tom sa ešte spytujete: Čo sa ti stalo? 26 Dánov­ci mu po­vedali: Nech ťa už ne­počujeme, inak by vás roz­hnevaní ľudia moh­li na­pad­núť a prišiel by si o život ty sám i tvoji domáci. 27 Dánov­ci od­išli svojou ces­tou. Keď Mícha videl, že sú sil­nejší než on, ob­rátil sa a šiel domov. 28 Oni však vzali so sebou to, čo si Mícha zhotovil, ako aj jeho kňaza a šli proti Lajišu, proti po­koj­nému a dôverčivému ľudu. Po­bili ho mečom a mes­to pod­pálili. 29 Nebolo ni­koho, kto by ich bol za­chránil, lebo mes­to bolo ďaleko od Sidonu a ne­malo s nikým zmluvu o pomoci. Ležalo totiž v údolí Bét-Rechób. Dánov­ci znova vy­budovali mes­to a osíd­lili ho. 30 Mes­tu dali meno Dán podľa mena svoj­ho pra­ot­ca Dána, ktorý sa narodil Iz­raelovi. Pôvod­ne sa však volalo Lajiš. 31 Dánov­ci si po­stavili tesanú mod­lu. Jonatán, syn Mojžišov­ho syna Geršóma, a jeho po­tom­kovia boli kňaz­mi v kmeni Dánov­cov až do­vtedy, keď obyvatelia krajiny museli odísť do zajatia. 32 Umiest­nili tam tesanú mod­lu, ktorú zhotovil Mícha, a zo­stala tam, kým stál Boží dom v Šíle.

EkumenickýSudcov18

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček