EkumenickýSudcov13

Sudcov

Narodenie Samsona1 Iz­raeliti po­tom znova páchali, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, takže Hos­podin ich vy­dal do rúk Filištín­cov na štyrid­sať rokov. 2 Bol is­tý muž z Corey, z rody Dánov­cov, menom Mano­ach. Jeho žena bola ne­plod­ná, nerodila. 3 Hos­podinov an­jel sa zjavil žene a po­vedal: Po­zri, si ne­plod­ná, nerodila si; no pred­sa počneš a porodíš syna. 4 Pre­to dávaj po­zor, nepi víno ani nijaký opoj­ný nápoj a nejedz nič nečis­té. 5 Veď počneš a porodíš syna. Jeho hlavy sa brit­va ne­smie dot­knúť. Chlapec bude Božím za­sväten­com od života mat­ky. On začne vy­slobodzovať Iz­rael z rúk Filištín­cov. 6 Žena to šla oznámiť svoj­mu mužovi. Po­vedala: Prišiel ku mne Boží muž. Vy­zeral ako Boží an­jel a vzbudzoval bázeň. Ne­opýtala som sa ho, od­kiaľ je a on mi ne­povedal svoje meno. 7 Po­vedal mi však: Počneš a porodíš syna. Pre­to nepi víno ani iný opoj­ný nápoj a nejedz nič nečis­té. Chlapec bude Božím za­sväten­com od svoj­ho narodenia až do smr­ti. 8 Mano­ach sa mod­lil k Hospodinovi: Pane, prosím, nech ten Boží muž, ktorého si po­slal, príde ešte raz k nám! Nech nás po­učí, ako máme za­ob­chádzať s chlapcom, ktorý sa má narodiť. 9 Hos­podin spl­nil Mano­achovu pros­bu. Hos­podinov an­jel prišiel ešte raz k žene, keď sedela na poli a jej muž, Mano­ach nebol s ňou. 10 Žena bežala oznámiť to svoj­mu mužovi. Po­vedala mu: Zjavil sa mi ten muž, čo onoho dňa prišiel ku mne. 11 Mano­ach vstal, šiel za svojou ženou, prišiel k tomu mužovi a opýtal sa ho: Ty si ten muž, ktorý oslovil túto ženu? Ten mu od­vetil: Som. 12 Mano­ach sa opýtal: Keď sa spl­ní tvoje slovo, ako má byť chlapec vy­chovávaný a čo má robiť? 13 An­jel Hos­podina od­povedal Mano­achovi: Nech sa žena chráni všet­kého, na čo som ju upomínal: 14 Nech ne­pije nič, čo po­chádza z viničného kmeňa, nech ne­pije víno ani opoj­ný nápoj, nech neje nič nečis­té, nech do­držiava všet­ko, čo som jej pri­kázal. 15 Mano­ach po­vedal Hos­podinov­mu an­jelovi: Chceli by sme ťa zdržať a pri­praviť ti kozľa. 16 Hos­podinov an­jel však Mano­achovi od­povedal: Keby si ma aj zdržal, nejedol by som z tvojho jed­la. No ak pri­pravíš spaľovanú obetu Hos­podinovi, prines ju. Mano­ach totiž ne­vedel, že je to Hos­podinov an­jel, 17 pre­to sa spýtal Hos­podinov­ho an­jela: Ako sa voláš? Keď sa tvoje slová spl­nia, chceli by sme ti prejaviť poc­tu. 18 Hos­podinov an­jel mu od­povedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? Je tajom­né. 19 Mano­ach vzal kozľa i po­kr­movú obetu a obetoval to na skale Hos­podinovi, ktorý pred Mano­achom a jeho ženou urobil pred­iv­nú vec: 20 Keď plameň z oltára vy­stupoval k nebu, vzniesol sa Hos­podinov an­jel v plameni ol­tára hore. Pri po­hľade na to Mano­ach a jeho žena pad­li tvárou na zem. 21 Hos­podinov an­jel sa Mano­achovi ani jeho žene už ni­kdy nez­javil. Vtedy si Mano­ach uvedomil, že to bol Hos­podinov an­jel. 22 Mano­ach po­vedal svojej žene: Určite zo­mrieme, lebo sme videli Boha. 23 Jeho žena mu však po­vedala: Keby nás Hos­podin hod­lal za­biť, nebol by prijal od nás ani spaľovanú, ani po­kr­movú obetu. Nebol by nám to všet­ko ukázal ani by nám teraz nebol niečo také oznámil. 24 Žena porodila syna a dala mu meno Sam­son. Chlapec rás­tol a Hos­podin ho požeh­nával. 25 Hos­podinov duch začal v ňom pôsobiť v tábore Dánov­cov medzi Core­ou a Eštaólom.

EkumenickýSudcov13

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček