EkumenickýSudcov4

Sudcov

Sudca Bárak a prorokyňa Debóra1 Aj po Ehúdovej smr­ti Iz­raeliti páchali to, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, 2 a pre­to ich Hos­podin vy­dal na­pos­pas kanaán­skemu kráľovi Jábinovi, ktorý panoval v Chacóre. Veliteľ jeho voj­ska bol Sísera, ktorý síd­lil v Charóšet-Gójime. 3 Iz­raeliti úpen­livo žiadali od Hos­podina po­moc, lebo Jábin mal deväťs­to želez­ných vozov a Iz­raelitov dvad­sať rokov tvrdo utláčal. 4 V tom čase súdila v Izraeli prorokyňa Debóra, Lap­pidótova žena. 5 Sedávala pod Debórinou pal­mou na Ef­rajim­skom po­horí medzi Rámou a Bételom a Iz­raeliti pri­chádzali k nej na súd. 6 Ona po­slala po Báraka, syna Abíno­amov­ho a za­volala ho z Kedeš-Naf­táli. Oznámila mu: Hos­podin, Boh Iz­raela, ti pri­kazuje: Ih­neď tiah­ni na vrch Tábor a vez­mi so sebou desaťtisíc mužov spomedzi Naf­táli­ov­cov a Zebúlunov­cov. 7 Ja ti po­tom pri­vediem k potoku Kíšon Síseru, Jábinov­ho veliteľa, s jeho voz­mi i voj­skom a vy­dám ti ho do rúk. 8 Bárak jej od­vetil: Ak pôj­deš so mnou, pôj­dem i ja, no ak so mnou ne­pôj­deš, ne­pôj­dem ani ja. 9 Nato mu po­vedala: Pôj­dem s tebou, ale v tomto boji sa ne­pres­láviš, lebo Hos­podin vy­dá Síseru do rúk ženy. Po­tom Debóra vstala a šla s Bárakom do Kedeša. 10 Bárak zvolal do Kedeša Zebúlunov­cov a Naf­táli­ov­cov; šlo za ním desaťtisíc mužov a išla s ním aj Debóra. — 11 Kénijec Cheber sa od­delil od os­tat­ných Kénij­cov, synov Mojžišov­ho tesťa Chóbaba, a po­stavil si stan pri po­svät­nom dube v Caanajime pri Kedeši. 12 Keď Síserovi oznámili, že Abíno­amov syn Bárak vy­šiel na vrch Tábor, 13 Sísera sú­stredil všet­kých deväťs­to želez­ných vozov a zvolal všetok ľud, ktorý bol s ním, z Charóšet-Gójimu k potoku Kíšon. 14 Debóra po­vedala Bárakovi: Vstaň, lebo práve dnes ti Hos­podin vy­dal Síseru do rúk. Sám Hos­podin totiž už vy­šiel pred tebou. Bárak zišiel z vrchu Tábor a za ním desaťtisíc mužov. 15 Hos­podin mečom zmiatol pred Bárakom Síseru i všet­ky vozy, i celý jeho tábor. Sísera zo­skočil z voza a pešo utiekol. 16 Bárak prena­sledoval vozy i tábor až po Charóšet-Gójim. Celé Síserovo voj­sko pad­lo mečom, ne­os­tal ani jediný muž. 17 Sísera utekal pešo k stanu Jáely, ženy Kénij­ca Chebera, pre­tože medzi chacór­skym kráľom Jábinom a domom Kénij­ca Chebera bol mier. 18 Jáel vy­šla oproti Síserovi a po­zvala ho: Uchýľ sa, pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa! Keď sa uchýlil k nej do stanu, pri­kryla ho. 19 Daj sa mi, prosím, na­piť vody, lebo som smäd­ný. I ot­vorila kožený mech s mliekom, dala sa mu na­piť a pri­kryla ho. 20 Ešte ju požiadal: Po­stav sa ku vchodu stanu a keď nie­kto príde a spýta sa ťa: Je tu nie­kto? , po­vedz, že nie. 21 Vtedy Cheberova manžel­ka Jáel vzala stanový kolík a kladivo, ticho sa pri­blížila k nemu a kolíkom mu prerazila sluchy. Kolík vnikol až do zeme. Sísera totiž v únave tvrdo za­spal. Tak zo­mrel. 22 Keď Bárak prena­sledoval Síseru, Jáel mu vy­šla na­proti a po­vedala mu: Poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš! Vošiel k nej a hľa, ležal tam mŕt­vy Sísera s kolíkom v sluchách. 23 Boh v ten deň po­koril kanaán­skeho kráľa Jábina pred Iz­raelit­mi. 24 Po­tom ruka Iz­raelitov stále tvr­dšie doliehala na kanaán­skeho kráľa Jábina. Na­koniec však zničili aj jeho.

EkumenickýSudcov4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček