EkumenickýSudcov9

Sudcov

Abímelechova hrôzovláda1 Jerub­baálov syn Abímelech od­išiel do Síchemu k bratom svojej mat­ky a pri­hovoril sa im i celému rodu domu otca svojej mat­ky: 2 Dôraz­ne sa spýtaj­te všet­kých občanov Síchemu: Čo je pre vás lepšie? Či to, aby sedem­desiat mužov, všet­ci synovia Jerub­baála, panovalo nad vami, alebo aby nad vami vládol jeden muž? Pamätaj­te, že som z vašej krvi a z vášho tela! 3 Toto všet­ko po­vedali o ňom bratia jeho mat­ky všet­kým občanom Síchemu, ktorých srd­ce sa pri­klonilo k Abímelechovi. Po­vedali si: Je to náš brat. 4 Odo­vzdali mu sedem­desiat šekelov strieb­ra z chrámu Baál-Beríta. Abímelech si za ne najal naničhod­ných a bez­ohľad­ných mužov, čo sa k nemu pri­dali. 5 Vošiel do domu svoj­ho otca v Ofre a na jed­nom kameni po­zabíjal sedem­desiat mužov, všet­ko svojich bratov, synov Jerub­baála. Zo­stal len Jerub­baálov najm­ladší syn Jótam, lebo sa skryl. 6 Po­tom sa zhromaždili všet­ci občania Síchemu a všet­ci z Bét-Mil­ló, od­išli a pri po­svät­nom dube s posvätným stĺpom v Sícheme vy­hlásili Abímelecha za kráľa. Jótamova bájka7 Keď to oznámili Jótamovi, od­išiel, po­stavil sa na temeno vr­chu Gerizím, hlas­no za­volal a po­vedal im: Počúvaj­te ma občania Síchemu a vás vy­počuje Boh! 8 Zišli sa spolu stromy, aby si nad sebou po­mazali kráľa. Vy­zvali olivu: Kraľuj nad na­mi! 9 Oliva im však od­vetila: Mám sa zriek­nuť svoj­ho oleja, ktorým sa uc­tievajú bohovia i ľudia, a vy­vyšovať sa nad stromami? 10 Stromy po­tom vy­zvali figov­ník: Poď a kraľuj nám ty! 11 Figov­ník im však od­povedal: Mám sa vzdať svojej slad­kos­ti a svojich skvelých plodov a vy­vyšovať sa nad stromami? 12 Stromy po­tom po­vedali viniču: Poď a kraľuj nám ty! 13 Vinič im však po­vedal: Mám sa vzdať svoj­ho muštu, ktorý ob­veseľuje bohov i ľudí, a vy­vyšovať sa nad stromami? 14 Po­tom všet­ky stromy oslovili bod­liak: Poď a kraľuj nám ty! 15 Bod­liak po­vedal stromom: Ak ma na­ozaj chcete po­mazať za kráľa nad sebou, poďte sa skryť v mojej tôni. No ak nie, nech z bodliaka vy­šľah­ne oheň a strávi libanon­ské céd­re! 16 Konali ste teda ver­ne a statočne, keď ste si za kráľa ustanovili Abímelecha? Správali ste sa dob­re k Jerubbaálovi a jeho domu? Za­ob­chádzali ste s ním, ako si za­slúžil? 17 Môj otec totiž bojoval za vás s nasadením vlast­ného života a za­chránil vás z rúk Mid­jánčanov. 18 Vy ste však dnes po­vs­tali proti domu môj­ho ot­ca, po­v­raždili ste jeho synov, sedem­desiat mužov na jed­nom kameni, a ustanovili ste Abímelecha, syna jeho slúžky, za kráľa nad občan­mi Síchemu, lebo je vaším bratom. 19 Ak ste dnes ver­ne a statočne naložili s Jerubbaálom a jeho domom, raduj­te sa z Abímelecha a on nech sa raduje z vás. 20 Ak nie, nech z Abímelecha vy­šľah­ne oheň a strávi občanov Síchemu a Bét-Mil­ló, nech z občanov Síchemu a Bét-Mil­ló vy­šľah­ne oheň a strávi Abímelecha! 21 Po­tom Jótam ušiel, aby unikol svoj­mu bratovi Abímelechovi a usadil sa v Beére. Vzbura v Sícheme22 Abímelech panoval nad Iz­raelom tri roky. 23 Po­tom Hos­podin po­slal zlého ducha medzi Abímelecha a občanov Síchemu. Občania Síchemu zradili Abímelecha. 24 Násilie na sedem­desiatich Jerub­baálových synoch a ich krv do­pad­li na Abímelecha, ich brata, ktorý ich po­v­raždil, ako aj na občanov Síchemu, ktorí mu po­máhali po­biť svojich bratov. 25 Občania Síchemu po­stavili proti nemu na vr­choch zálohy ľudí, ktorí olupovali každého, kto prešiel po ces­te pop­ri nich, o čom sa Abímelech do­zvedel. 26 Vtedy prišiel Gaal, syn Ebedov, so svojimi brat­mi a usadil sa v Sícheme. Občania Síchemu mu prejavili dôveru. 27 Raz vy­šli na pole, vo viniciach oberali hroz­no, lisovali ho, usporiadali sláv­nosť a vošli do chrámu svoj­ho boha. Jed­li, pili a pre­klínali Abímelecha. 28 Ebedov syn Gaal sa pýtal: Kto je Abímelech v porovnaní so Síchemom, aby sme slúžili Abímelechovi? Či nie je Jerub­baálovým synom a Zebul jeho správ­com? Slúžte radšej mužom Síchemov­ho otca Chamóra. Prečo by sme mali slúžiť my? 29 Keby som mal ten­to ľud v moci, od­stránil by som Abímelecha. Abímelecha vy­zval: Rozm­nož počet svoj­ho voj­ska a bojuj! 30 Keď veliteľ mes­ta Zebul počul slová Ebedov­ho syna Gaala, vzbĺkol jeho hnev. 31 Taj­ne po­slal po­slov k Abímelechovi do Arúmy s odkazom: Po­zri, Ebedov syn Gaal a jeho bratia prišli do Síchemu a búria mes­to proti tebe. 32 Teraz v noci vstaň i so svojimi ľuďmi a ukry sa na poli do zálohy! 33 Ráno pri východe sln­ka na­pad­ni mes­to! Keď po­tom Gaal vy­tiah­ne so svojimi ľuďmi proti tebe, nalož s ním podľa okol­nos­tí, aké sa na­skyt­nú. 34 Abímelech vstal ešte v noci so všet­kými, čo boli s ním, a po­stavil proti Síchemu zálohy v štyroch od­dieloch. 35 Keď Ebedov syn Gaal vy­šiel a po­stavil sa ku vchodu mest­skej brány, vy­stúpil Abímelech so svojimi mužmi zo zálohy. 36 Keď Gaal videl ten ľud, po­vedal Zebulovi: Po­zri, nejaký ľud zo­stupuje z vrchov. Zebul mu od­poroval: Tôňa vr­chov sa ti zdá, že sú to muži. 37 Gaal však po­kračoval v reči: Po­zri, nejakí muži schádzajú z prostriedku krajiny a jeden od­diel pri­chádza od Duba vešt­cov. 38 Vtedy mu Zebul po­vedal: Kde sú teraz tvoje reči? Veď si vravel: Kto je Abímelech, aby sme mu slúžili. Toto je ľud, ktorým si po­hŕdal. Teraz vy­j­di a bojuj proti ne­mu! 39 Gaal teda vy­razil v čele síchem­ských obyvateľov, aby bojoval proti Abímelechovi. 40 Abímelech ho však za­hnal na útek. Popadalo mnoho pre­bod­nutých až ku vchodu mest­skej brány. 41 Abímelech teda zo­stal v Arúme. Zebul vy­hnal Gaala i jeho bratov, takže už ne­smeli bývať v Sícheme. 42 Na druhý deň ľud vy­šiel do poľa. Oznámili to Abímelechovi. 43 Ten vzal svojich ľudí, utvoril z nich tri od­diely a tie rozo­stavil do zálohy na poli. Keď videl, že ľudia vy­šli z mesta, pre­padol ich a po­bil. 44 Abímelech a od­diely, ktoré boli s ním, zaútočili a ob­sadili vchod do mest­skej brány. Dva od­diely pre­pad­li tých, čo boli na poli, a po­bili ich. 45 Po­tom Abímelech celý deň bojoval proti mes­tu a dobyl ho. Ľud v ňom po­v­raždil, mes­to zrúcal a po­sypal soľou. 46 Keď to obyvatelia Síchem­skej bašty počuli, vošli do chrámových ú­krytov Él-Beríta. 47 Abímelechovi oznámili, že sa tam zhromaždili všet­ci obyvatelia Síchem­skej bašty. 48 Abímelech so všet­kým ľudom vy­stúpil na vrch Cal­món. Vtom vzal sekeru, na­sekal haluziny, zdvihol ju a naložil si ju na plece. Tým, čo boli s ním, po­vedal: Čo ste videli, že som urobil, rých­lo urob­te aj vy. 49 Všetok jeho ľud na­sekal haluziny a na­sledoval Abímelecha. Haluzinu na­klád­li na ú­kryt a pod­pálili ju nad tými, čo boli v ňom. Zo­mreli všet­ci obyvatelia Síchem­skej bašty, asi tisíc mužov a žien. Smrť Abímelecha50 Po­tom od­išiel Abímelech k Tébecu, obľahol ho a dobyl. 51 Upro­stred mes­ta bola pev­ná bašta. Do nej utiek­li všet­ci muži i ženy i všet­ci občania mes­ta, za­mk­li za sebou a vy­stúpili na strechu veže. 52 Abímelech prišiel až k bašte a zaútočil na ňu. Pri­blížil sa ku vchodu bašty s úmyslom pod­páliť ju. 53 Akási žena zhodila mlyn­ský kameň na hlavu Abímelecha a prerazila mu leb­ku. 54 Rých­lo za­volal svoj­ho zbroj­noša a roz­kázal mu: Vy­tas svoj meč, aby ne­povedali o mne: Za­bila ho žena. Zbroj­noš ho teda pre­bodol a on zo­mrel. 55 Keď Iz­raeliti videli, že Abímelech zo­mrel, všet­ci sa vrátili domov. 56 Tak od­platil Boh Abímelechovi za zločin, ktorého sa do­pus­til voči ot­covi, keď po­bil svojich sedem­desiat bratov. 57 Aj síchem­ským mužom od­platil Boh za ich zločiny. Tak­to sa spl­nila kliat­ba Jerub­baálov­ho syna Jótama.

EkumenickýSudcov9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček