EkumenickýSudcov19

Sudcov

Ohavný skutok Gibejčanov1 V tom čase, keď v Izraeli nebolo kráľa, is­tý Lévi­ovec býval ako cudzinec na odľah­lom svahu Ef­rajim­ského po­horia. Za svoju vedľajšiu ženu si vzal is­tú diev­ku z judského Bet­lehema. 2 Táto vedľajšia žena ho raz v hneve opus­tila a od­išla do ot­cov­ského domu v judskom Bet­leheme. Zdržala sa tam asi štyri mesiace. 3 Jej muž šiel za ňou, aby jej pre­hovoril do svedomia a pri­viedol ju späť. So sebou mal sluhu a dva os­ly. Keď ho uvied­la do domu svoj­ho otca a jej otec ho zbadal, s radosťou mu šiel oproti. 4 Jeho tesť, diev­kin otec, ho zdržiaval; pre­to zo­stal uňho tri dni. Tam jed­li, pili aj nocovali. 5 Na ús­vite štvr­tého dňa sa chys­tal od­ces­tovať, no otec diev­ky pre­hováral svoj­ho zaťa: Po­sil­nite sa kús­kom chleba a po­tom pôj­dete. 6 Zo­stali teda a obaja spolu jed­li a pili. Diev­kin otec po­tom na­vrhol mužovi: Za­bav sa, zo­staň cez noc a dob­re sa cíť! 7 Keď sa muž pred­sa chys­tal odísť, tesť naňho naliehal a on tam prenocoval. 8 Piateho dňa za­včasu ráno sa chys­tal na ces­tu. No diev­kin otec naliehal: Najprv sa, prosím, po­sil­ni! Zdržali sa, kým sa deň nenachýlil a obaja spolu jed­li. 9 Muž po­tom vstal, aby sa vy­dal na ces­tu so svojou vedľajšou ženou. No jeho tesť, diev­kin otec, ho opäť pre­hováral: Po­zri, deň sa už na­chýlil; prenocuj tu a za­bav sa! Zaj­tra za­včasu vstanete a vy­dáš sa na ces­tu do svoj­ho stanu. 10 Muž však už nech­cel prenocovať, ale s dvoma osed­lanými os­lami, svojou vedľajšou ženou a so sluhom sa vy­dal na ces­tu a prišiel pred Jebús, teda pred Jeruzalem. 11 Keď boli pri Jebúse a deň už veľmi po­kročil, sluha po­vedal svoj­mu pánovi: Poď, prosím, voj­dime do toh­to jebúsej­ského mes­ta a prenocuj­me v ňom. 12 Pán mu však od­vetil: Ne­voj­deme do mes­ta cudzin­cov, ktorí ne­pat­ria k synom Iz­raela, ale pôj­deme až do Gibey. 13 Svoj­mu sluhovi po­vedal: Poď, snažme sa pri­blížiť ku Gibei alebo Ráme a prenocuj­me v jednom z týchto miest. 14 Šli teda ďalej a keď sa pri­blížili ku Gibei Ben­jamínov­cov, sln­ko im za­pad­lo. 15 Od­bočili, aby prenocovali v Gibei. Keď ta Lévi­ovec prišiel, zo­stal na námes­tí, lebo nebolo ni­koho, kto by ich prijal na nocľah. 16 V ten pod­večer sa po práci vracal z poľa is­tý starec. Po­chádzal z Efrajimského po­horia a býval v Gibei ako cudzinec; obyvatelia toho mies­ta boli Ben­jamínov­ci. 17 Keď sa starec roz­hliadol, všimol si pút­nika na námes­tí. Starec sa opýtal: Kam hod­láš ísť a od­kiaľ pri­chádzaš? 18 Muž od­povedal: Ideme z judského Bet­lehema na odľah­lý svah Ef­rajim­ského po­horia, od­tiaľ totiž po­chádzam. Ces­toval som do jud­ského Bet­lehema a teraz idem domov, ale ni­kto ma ne­prijal do svoj­ho domu. 19 Mám slamu i ob­rok pre naše os­ly, mám aj chlieb a víno pre seba i pre tvoju slúžku a pre mláden­ca, ktorý sprevádza tvoj­ho služob­níka. Nič mi nechýba. 20 Starec po­vedal: Po­koj ti. Do­voľ mi, aby som sa po­staral o všetko, čo ti chýba. Len nezos­taň cez noc na námes­tí. 21 Do­viedol ho do svoj­ho domu a pre osly na­chys­tal kr­mivo. Po­tom si umyli nohy, jed­li a pili. 22 Keď sa občer­stvili, nejakí ničom­níci z toho mes­ta ob­kľúčili ten dom, za­búchali na dvere a vy­zvali toho star­ca, majiteľa domu: Vy­veď muža, ktorý vošiel do tvoj­ho domu, nech ho spoz­náme! 23 Nato vy­šiel majiteľ domu a do­hováral im: Nie, moji bratia, nedopus­tite sa ničoho zlého. Keď ten­to muž prišiel do môj­ho domu, ne­smiete spáchať taký haneb­ný skutok. 24 Po­zrite, tu je moja dcéra, pan­na, a jeho vedľajšia žena, do­vediem vám ich. Môžete ich zne­užiť a urobiť s nimi, čo sa vám za­páči. Na tom­to mužovi sa však ne­smiete do­pus­tiť takej haneb­nos­ti. 25 Tí muži ho však nech­celi ani počuť. Vtedy uchopil ten muž svoju vedľajšiu ženu a vy­viedol ju k nim von. Oni s ňou ob­covali celú noc a zne­užívali ju až do rána. Pre­pus­tili ju, až keď vy­šla zor­nička. 26 Tá žena sa vrátila na ús­vite a zrútila sa pri vchode do domu muža, v ktorom bol jej pán až do ú­pl­ného roz­vid­nenia. 27 Keď jej pán ráno vstal, ot­voril dvere domu a chcel sa vy­dať na ces­tu, pri vchode do domu uvidel ležať svoju vedľajšiu ženu s rukami na prahu. 28 Oslovil ju: Vstaň, ideme! Od­poveď nedos­tal. Naložil ju teda na osla a vy­dal sa na ces­tu domov. 29 Keď prišiel domov, vzal nôž, uchopil svoju vedľajšiu ženu, roz­sekal ju aj s kosťami na dvanásť dielov a roz­pos­lal ich po celom území Iz­raela. 30 Každý, kto nie­ktorý diel videl, po­vedal: Nič také sa ne­stalo ani nebolo vidieť od­vtedy, čo Iz­raeliti vy­šli z Egypta, až do dnešného dňa. Uvažuj­te o tom, poraďte sa a roz­hod­nite!

EkumenickýSudcov19

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček