EkumenickýSudcov21

Sudcov

Obnovenie kmeňa Benjamín1 Iz­rael­skí muži sa za­prisahali v Micpe: Ni­kto z nás nedá dcéru Ben­jamínov­covi za ženu. 2 Ľud prišiel do Bételu. Sedeli tam pred Hos­podinom do večera a hlas­no, usedavo nariekali. 3 Vzdychali: Prečo, Hos­podin, Bože Iz­raela, sa v Izraeli stalo, že dnes jeden z jeho kmeňov chýba? 4 Na ús­vite druhého dňa tam ľud po­stavil ol­tár a priniesol spaľované obety i obety spoločen­stva. 5 Iz­raeliti sa pýtali: Kto sa zo všet­kých Iz­rael­ských kmeňov nedo­stavil do zhromaždenia pred Hos­podina? Od­znela totiž vážna prísaha proti každému, kto ne­príde k Hospodinovi do Mic­py, určite zo­mrie. 6 Iz­raeliti ľutovali svoj­ho brata Ben­jamína a vraveli: Dnes bol vy­ťatý jeden kmeň z Izraela. 7 Ako to urobíme, aby po­zos­talí Ben­jamínov­ci nezos­tali bez žien, keďže sme sa za­prisahali na Hos­podina, že im nedáme svoje dcéry za ženy? 8 Spytovali sa: Je nejaký iz­rael­ský kmeň, ktorý sa nedo­stavil k Hospodinovi do Mic­py? A pred­sa, z Jábeš-Gileádu nik ne­prišiel do tábora do zhromaždenia. 9 Pri počítaní ľudu sa zis­tilo, že z obyvateľov Jábeš-Gileádu ta ne­prišiel vtedy ni­kto. 10 Po­spolitosť vy­slala dvanásťtisíc udat­ných bojov­níkov. Vy­dala im roz­kaz: Choďte po­biť mečom obyvateľov Jábeš-Gileádu aj so ženami a deťmi! 11 Toto je vaše po­slanie: Vy­konaj­te hubiacu kliat­bu na každom prís­lušníkovi mužs­kého po­hlavia i na každej osobe žen­ského po­hlavia, ktorá po­znala muža na lôžku. 12 Medzi obyvateľmi Jábeš-Gileádu našli štyris­to panen­ských dievčat, ktoré ne­poz­nali muža na lôžku. Tie pri­vied­li do tábora v Šíle v Kanaáne. 13 Celá po­spolitosť po­verila po­slov, aby sa poroz­právali s Benjamínovcami, ktorí boli na skale Rim­món a na­vrh­li im mier. 14 Ben­jamínov­ci sa vrátili; po­spolitosť im dala ženy, ktoré os­tali nažive spomedzi žien Jábeš-Gileádu; lenže ne­ušli sa všet­kým. 15 Ľud ľutoval Ben­jamínov­cov, lebo Hos­podin spôsobil trh­linu medzi kmeňmi Iz­raela. 16 Starší v pospolitosti sa spytovali: Čo máme robiť so zvyšujúcimi, aby sa im ušli ženy, keď ben­jamín­ske ženy boli vy­hubené? 17 Po­vedali: Dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li, bude pat­riť Ben­jamínovi, aby nebol vy­kynožený jeden kmeň z Izraela. 18 My im však ne­môžeme dob­rovoľne dať svoje dcéry za ženy. Iz­raeliti sa totiž za­prisahali: Nech je pre­kliaty, kto dob­rovoľne dá ženu Ben­jamínov­covi! 19 Po­vedali: Každoročne býva sláv­nosť na počesť Hos­podina v Šíle, ktoré je sever­ne od Bételu a východ­ne od ces­ty, ktorá vy­stupuje z Bételu do Síchemu a južne od Lebóny. 20 Ben­jamínov­com pri­kázali: Choďte a strieh­nite vo viniciach. 21 Keď uvidíte, že šíl­ske dievčatá vy­chádzajú tan­covať, vy­j­dite z viníc a uchváťte si každý ženu zo šíl­ských dcér a choďte do Ben­jamínov­skej krajiny. 22 Keď prídu ich ot­covia alebo bratia vadiť sa s vami, od­poviete im: Dožičte nám ich, lebo každý z nás nezís­kal ženu vo voj­ne. Vy ste nám ich nedali dob­rovoľne, lebo by ste sa boli pre­hrešili. 23 Ben­jamínov­ci tak aj urobili: Vzali si ženy podľa svoj­ho počtu z tancujúcich, ktoré uchvátili, od­išli a vrátili sa do svoj­ho dedičs­tva; vy­stavali mes­tá a bývali v nich. 24 Po­tom sa Iz­raeliti od­tiaľ roz­išli, každý k svojmu kmeňu a k svojmu rodu, teda každý od­išiel do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva. 25 V tom čase v Izraeli nebolo kráľa. Každý robil, čo po­kladal za správ­ne.

EkumenickýSudcov21

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček