EkumenickýSudcov15

Sudcov

Samson škodí Filištíncom1 Ne­skôr počas žat­vy pšenice Sam­son navštívil svoju ženu, priniesol kozľa a po­vedal: Chcem voj­sť do izby k svojej žene. Jej otec mu však nedovolil voj­sť. 2 Po­vedal: Mys­lel som si, že si ju znenávidel, a pre­to som ju dal tvoj­mu družbovi. Jej mladšia ses­tra je krajšia ako ona, nech je tvoja na­mies­to nej! 3 Sam­son im však od­povedal: V tomto prípade sa voči Filištín­com ne­previním, ak im vy­konám niečo zlé. 4 Sam­son od­išiel a po­chytal tri­sto líšok. Po­tom vzal fak­le a líšky po­spájal chvos­tami do dvojíc tak, že medzi chvos­ty každej dvoj­ice pri­pev­nil fakľu. 5 Po­zapaľoval fak­le a líšky pus­til Filištín­com do obilia. Tak­to za­pálil nielen snopy v krížoch a obilie na koreni, ale aj vinice a olivové sady. 6 Filištín­ci sa vy­pytovali: Kto to urobil? Do­stali od­poveď: Timňanov zať Sam­son, lebo mu vzal ženu a dal ju jeho družbovi. Filištín­ci vy­šli a upálili ju i s otcom. 7 Sam­son im po­vedal: Za toto, čo ste vy­konali, ne­pres­tanem, kým sa vám ne­vypom­stím. 8 Mlátil ich teda rad-radom, utr­peli ťažkú porážku. Po­tom zišiel a býval v skalnej rok­line Étam. 9 Filištín­ci vy­šli hore, utáborili sa v Judsku a pri­pravili sa zaútočiť na Lechí. 10 Muži z Judska sa spýtali: Prečo ste prišli bojovať proti nám? Od­povedali: Vy­šli sme spútať Sam­sona a od­platiť mu to, čo on urobil nám. 11 Tritisíc mužov z Judska zo­stúpilo ku skal­nej rok­line Étam a vy­čítalo Sam­sonovi: Ne­vieš, že nad nami vlád­nu Filištín­ci? Čo si nám to vy­konal? Od­povedal im: Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im. 12 Prišli sme ťa spútať a vy­dať ťa do rúk Filištín­cov. Sam­son im po­vedal: Pri­sahaj­te mi, že vy sami ma ne­na­pad­nete! 13 Od­povedali mu: Ne­na­pad­neme ťa, len ťa spútame a vy­dáme ťa do ich rúk, ale určite ťa nech­ceme usmr­tiť. Nato ho spútali dvoma novými po­v­raz­mi a vy­tiah­li z rokliny. 14 Keď prišiel do Lechí a Filištín­ci mu vy­šli v ústrety s bojovým po­krikom, zrazu ho prenikol Hos­podinov duch a po­v­razy na jeho ramenách boli ako ohňom opálené vlák­na a putá na jeho rukách po­volili. 15 Našiel čer­stvú os­liu čeľusť, vy­strel ruku, uchopil čeľusť a po­bil ňou tisíc mužov. 16 Po­tom Sam­son po­vedal: Čeľusťou z osla som z nich urobil veľkú hromadu, čeľusťou z osla som po­bil tisíc mužov. 17 Keď do­hovoril, čeľusť z ruky ďaleko od­hodil. Pre­to na­zvali to mies­to Rámat-Lechí. 18 Veľmi vy­smäd­nutý volal k Hospodinovi: Ty si viedol svoj­ho služob­níka k tomuto veľkému vy­slobodeniu a teraz musím zo­mrieť smädom a pad­núť do rúk ne­ob­rezan­cov? 19 Vtedy Boh rozt­voril prie­hl­beň v Lechí, z ktorej vy­strek­la voda. Keď sa z nej na­pil, po­ok­rial a ožil. Pre­to prameňu, ktorý je v Lechí do­dnes, dal meno Én-Hak­kóre. 20 Sam­son spravoval Iz­rael za čias Filištín­cov dvad­sať rokov.

EkumenickýSudcov15

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček