EkumenickýSudcov17

Sudcov

Míchovo modlárstvo1 Na Ef­rajim­skom po­horí bol muž, ktorý sa volal Mícha. 2 Ten sa pri­znal svojej mat­ke: Tisícs­to šekelov strieb­ra, ktoré ti vzali a pre ktoré si vy­slovila kliat­bu, a to aj predo mnou, je u mňa, ja som ho vzal. Mat­ka mu od­povedala: Syn môj, nech ťa Hos­podin požeh­ná! 3 On po­tom vrátil mat­ke tisícs­to šekelov strieb­ra. Mat­ka na to po­vedala: Toto strieb­ro som vlast­nou rukou za­svätila Hos­podinovi, aby sa z neho urobil môj­mu synovi rytý a liaty ob­raz. Dávam ti ho teraz späť. 4 On však vrátil strieb­ro mat­ke. Nato mat­ka vzala dve­sto šekelov strieb­ra a dala ich zlat­níkovi. Ten z neho urobil tesanú a liatu mod­lu, ktorá bola po­tom v Míchovom dome. 5 Ten­to muž Mícha mal totiž domácu svätyňu, zhotovil efód i domácich bohov a jed­ného zo svojich synov ustanovil za kňaza. 6 V tom čase v Izraeli nebolo kráľa a každý robil, čo uznal za správ­ne. Levita kňazom Míchovým7 Bol is­tý mládenec z judského Bet­lehema, z Júdovho rodu; bol to levita, ktorý sa tam zdržoval ako cudzinec. 8 Ten muž od­išiel z mesta, z judského Bet­lehema, aby sa ako cudzinec pre­chod­ne usadil na vhod­nom miest. Ces­tou prišiel na Ef­rajim­ské po­horie k Míchovmu domu. 9 Keď sa ho Mícha opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš, od­povedal: Som Lévi­ovec z judského Bet­lehema a chcem pre­chod­ne bývať ako cudzinec, kde sa mi na­skyt­ne. 10 Mícha mu po­vedal: Zo­staň u mňa a buď mi ot­com a kňazom. Ročne ti dám desať šekelov strieb­ra ako aj ošatenie a stravu. Lévi­ovec ponuku prijal. 11 Roz­hodol sa zo­stať u toho muža. Mládenec sa mu stal akoby synom. 12 Mícha ustanovil mladého levitu za kňaza a ten zo­stal v jeho dome ako kňaz. 13 Mícha si po­mys­lel: Teraz som pre­svedčený, že Hos­podin bude so mnou dob­re za­ob­chádzať, lebo kňazom sa mi stal Lévi­ovec.

EkumenickýSudcov17

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček