EkumenickýSudcov12

Sudcov

Jefteho boj s Efrajimovcami1 Ef­rajim­skí muži boli po­zvolávaní, prešli do Cáfonu a po­vedali Jef­temu: Prečo si vy­tiahol do boja proti Amónčanom a nás si ne­povolal, aby sme šli s tebou? Pod­pálime ti dom nad hlavou. 2 Jef­te im po­vedal: Ja a môj ľud sme mali veľký spor s Amónčanmi. Keď som vás však požiadal o pomoc, ne­vys­lobodili ste ma z ich rúk. 3 Keď som teda zis­til, že mi po­môcť nech­cete, vy­stavil som nebez­pečen­stvu vlast­ný život, začal som bojovať proti Amónčanom a Hos­podin mi ich vy­dal do rúk. Prečo ste sa teda roz­hod­li dnes bojovať proti mne? 4 Jef­te zhromaždil všet­kých gileád­skych mužov a pus­til sa do boja s Efrajimom. Gileád­ski muži porazili Ef­rajimov­cov, ktorí ich pod­necovali: Ste utečen­ci z Efrajimu. Gileád totiž leží medzi Ef­rajimom a Menaššem. 5 Gileádov­ci ob­sadili Ef­rajimov­com jor­dán­ske brody. Keď nejaký utečenec z Efrajimu po­vedal: Chcem sa pre­brodiť na druhú stranu! , gileád­ski muži sa ho spýtali: si Ef­rajimovec? Keď po­vedal: Nie som!, 6 roz­kázali mu: Vy­slov slovo šib­bólet! On po­vedal sib­bólet, lebo to slovo ne­vedel správ­ne vy­sloviť, vtedy ho chytili a za­bili pri jor­dán­skom brode. Pri tej­to príležitos­ti pad­lo štyrid­saťd­vatisíc Ef­rajimov­cov. 7 Jef­te bol sud­com v Izraeli šesť rokov. Keď zo­mrel Gileádovec Jef­te, po­chovali ho v ktoromsi gileád­skom mes­te. Ibcán, Elón, Abdón8 Po ňom bol sud­com v Izraeli Ib­cán z Betlehema. 9 Mal trid­sať synov a trid­sať dcér, ktoré po­vydával z domu, a trid­sať dcér pri­viedol svojim synom z iného mies­ta. Ib­cán bol sud­com v Izraeli sedem rokov. 10 Keď Ib­cán zo­mrel, po­chovali ho v Betleheme. 11 Po ňom sa sud­com v Izraeli stal Zebúlunovec Elón. On súdil Iz­rael desať rokov. 12 Keď Zebúlunovec Elón zo­mrel, po­chovali ho v zebúlunskom kraji v Ajjalóne. 13 Po ňom za sud­cu v Izraeli na­stúpil Pireatónčan Ab­dón, Hil­lélov syn. 14 Mal štyrid­sať synov a trid­sať vnukov, ktorí jaz­dievali na sedem­desiatich mladých osloch. On súdil Iz­rael osem rokov. 15 Keď zo­mrel Pireatónčan Ab­dón, syn Hil­léla, po­chovali ho v Pireatóne v Efrajimskej krajine na Amálekov­skom po­horí.

EkumenickýSudcov12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček