EkumenickýSudcov7

Sudcov

1 Včas­ráno Jerub­baál, teda Gideón, i všetok ľud, čo bol s ním, vstal a utáboril sa pri prameni Charód. Tábor Mid­jánčanov bol sever­ne od neho v doline za pahor­kom Móre. 2 Hos­podin po­vedal Gideónovi: Máš pri sebe pri­veľa ľudu, než aby som mu vy­dal Mid­jánčanov. Iz­rael sa totiž mohol vy­statovať a po­vedať: Za­chránil som sa vlast­nou silou. 3 Oznám teda, aby ľud počul: Kto sa bojí a chveje sa, môže sa vrátiť a z Gileádskeho po­horia odísť. Vtedy sa dvad­saťd­vatisíc mužov vrátilo a desaťtisíc ich zo­stalo. 4 Hos­podin však Gideónovi po­vedal: Ešte stále je tých ľudí pri­veľa. Roz­káž im, aby zišli k vode, tam ti ich vy­triedim. O kom ti po­viem: Ten­to nech ide s tebou, ten nech s tebou ide. No o kom ti po­viem: Ten­to nech nej­de s tebou, ten nech s tebou nej­de. 5 Gideón teda za­viedol ľudí dolu k vode. Hos­podin mu po­vedal: Každého, kto bude chlípať vodu ako chlípe pes, po­stav na jed­nu stranu. Podob­ne každého, kto si kľak­ne na kolená a tak sa na­pije, po­stav na druhú stranu. 6 Tých, čo chlípali vodu tak, že si ju dlaňou podávali do úst, bolo tri­sto mužov. Os­tat­ní z ľudu si k vode kľak­li a tak sa na­pili. 7 Hos­podin po­vedal Gideónovi: S tristo mužmi, ktorí chlípali vodu, vás za­chránim a vy­dám ti Mid­jánčanov do rúk. Os­tat­ní nech odídu každý do svoj­ho domova. 8 Ľud si vzal po­travu a svoje trúby. Gideón po­slal všet­kých Iz­raelitov domov. Pri sebe si ponechal len tých tri­sto mužov. Tábor Mid­jánčanov bol pod ním v údolí. 9 Onej noci mu Hos­podin po­vedal: Vstaň, zo­stúp do tábora ne­priateľov, lebo som ti ich vy­dal do rúk. 10 Ak sa bojíš zo­stúpiť sám, choď do tábora so svojím služob­níkom Purom 11 a vy­počuj, čo budú hovoriť. Vtedy zís­kaš od­vahu zísť do tábora. Gideón zišiel so svojím služob­níkom Purom až k predným strážam na okraji tábora. 12 Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene sa utáborili v doline ako kobyl­ky a ich ťavy sa nedali spočítať, bolo ich ako pies­ku na mor­skom po­breží. 13 Gideón prišiel práve vtedy, keď jeden muž rozp­rával druhému, čo sa mu snívalo. Rozp­rával: Počuj, čo sa mi snívalo! Peceň jačmen­ného chleba sa kotúľal na tábor Mid­jánčanov, do­kotúľal sa k stanu, narazil naň tak, že stan padol, pre­vrátil sa a zo­stal ležať. 14 Jeho druh mu od­vetil: To ne­znamená nič iné ako meč Iz­raelitu Gideóna, Jóašov­ho syna. Boh mu vy­dal na­pos­pas Mid­jánčanov s celým táborom. 15 Keď Gideón vy­počul roz­hovor o sne i jeho vý­klad, po­klonil sa, vrátil sa do iz­rael­ského tábora a zvolal: Vstaňte! Hos­podin vám vy­dal do rúk tábor Mid­jánčanov. 16 Roz­delil tri­sto mužov na tri od­diely, všet­kým dal do rúk trúby, prázd­ne krčahy a do krčahov fak­le. 17 Po­vedal im: Dívaj­te sa na mňa a rob­te to, čo ja! Keď prídem na okraj tábora, aj vy urob­te to is­té, čo urobím ja. 18 Len čo za­trúbim, za­trúb­te aj vy, čo ste so mnou okolo tábora, a zvolaj­te: Za Hos­podina a za Gideóna! 19 Gideón a sto mužov, čo boli s ním, prišli na okraj tábora na začiat­ku stred­nej nočnej stráže práve vtedy, keď sa vy­s­triedali stráže. Za­trúbili a roz­bili krčahy, ktoré mali v rukách. 20 Všet­ky tri od­diely za­trúbili a roz­bili krčahy. Do ľavej ruky vzali fak­le a do pravej trúby. Trúbili a volali: Meč za Hos­podina a Gideóna! 21 Pri­tom zo­stal každý na svojom mies­te okolo tábora. V tábore všet­ci po­behovali, kričali a utekali. 22 Kým tri­sto mužov trúbilo, Hos­podin ob­rátil v tábore meč jed­ného proti druhému. Tábor utekal smerom k Bét-Šit­te, k Ceréde, k brehu Ábel-Mecholy, k Tabbátu. 23 Vtedy boli pri­volaní muži Iz­raela z kmeňa Naf­táli, Ašér a z celého kmeňa Menašše, aby prena­sledovali Mid­jánčanov. 24 Gideón rozo­slal po­slov po celom Ef­rajim­skom po­horí s výzvou: Zíďte dolu proti Mid­jánčanom a ob­saďte im vody až po Bét-Báru na Jor­dáne. Všet­ci muži Ef­rajima boli po­volaní a ob­sadili vody po Bét-Báru a Jor­dán. 25 Zajali obe mid­ján­ske kniežatá Oréba a Zeéba. Oréba za­bili na Hav­ranej skale, Zeéba vo Vlčom lise a Mid­jánčanov prena­sledovali. Hlavu Oréba a Zeéba prinies­li Gideónovi za Jor­dán.

EkumenickýSudcov7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček