EkumenickýSudcov10

Sudcov

Tóla a Jaír1 Na zá­chranu Iz­raela po Abímelechovi po­vs­tal Jis­sákarovec Tóla, syn Púu, syna Dódu. Síd­lil v Šamíre na Ef­rajim­skom po­horí. 2 Spravoval Iz­rael dvad­saťt­ri rokov. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Šamíre. 3 Po ňom po­vs­tal Gileádovec Jaír a spravoval Iz­rael dvad­saťd­va rokov. 4 Mal trid­sať synov, ktorí jaz­dili na trid­siatich osloch. Mali trid­sať miest. Tie sa do­dnes volajú Jaírovými dedinami a ležia v kraji Gileád. 5 Keď Jaír zo­mrel, po­chovali ho v Kámone. Amónčania utláčajú Izraelitov6 Iz­raeliti znova páchali to, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi. Slúžili baálom a aštar­tám, bohom Aramejčanov, bohom Amónčanov, bohom Sidončanov, bohom Moábčanov a bohom Filištín­cov. Hos­podina opus­tili a ne­slúžili mu. 7 Vtedy vzbĺkol Hos­podinov hnev proti Iz­raelitom a vy­dal ich na­pos­pas Filištín­com a Amónčanom. 8 Tí v tom čase znepokojovali a utláčali Iz­raelitov. 9 Amónčania do­kon­ca prešli cez Jor­dán bojovať proti Júdov­com, Ben­jamínov­com i proti Ef­rajimov­com. Na Iz­raelitov doľah­la veľká tieseň. 10 Iz­raeliti znova volali k Hospodinovi: Zhrešili sme proti tebe, lebo sme opus­tili svoj­ho Boha a slúžili sme baálom. 11 Hos­podin však Iz­raelitom od­povedal: Či som vás ne­vys­lobodil z moci Egypťanov, Amorejčanov, Amónčanov, Filištín­cov, 12 Sidončanov, Amálekov a Mid­jánčanov, ktorí vás utláčali? Volávali ste ku mne a ja som vás vy­slobodzoval z ich moci. 13 Vy ste ma však znova opus­tili a slúžili ste iným bohom. Pre­to vás už nebudem vy­slobodzovať. 14 Choďte a volaj­te k bohom, ktorých ste si vy­volili! Nech vás vy­slobodia v čase vášho súženia! 15 Iz­raeliti od­povedali Hos­podinovi: Zhrešili sme, nalož s nami ako uznáš za vhod­né, len dnes nás za­chráň. 16 Od­stránili spomedzi seba cudzích bohov a slúžili Hos­podinovi. Na utr­penie Iz­raela už ne­mohol ďalej hľadieť. 17 Keď sa Amónčania po­zvolávali a utáborili v Gileáde, Iz­raeliti sa zhromaždili a utáborili v Micpe. 18 Ľud i kniežatá Gileádu sa na­vzájom do­hod­li: Kto začne bojovať proti Amónčanom, bude vod­com všet­kých obyvateľov Gileádu.

EkumenickýSudcov10

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček