EkumenickýLukáš5

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Povolanie prvých učeníkov1 Raz, keď stál pri Genezaret­skom jazere, tlačil sa k nemu zá­stup, aby počúval Božie slovo. 2 Vtedy videl pri brehu stáť dve loďky. Rybári z nich vy­stúpili a prali si siete. 3 Ježiš vstúpil do jed­nej loďky, ktorá pat­rila Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu od­razil od brehu. Po­tom si sadol a z loďky učil zá­stupy. 4 Keď do­končil, po­vedal Šimonovi: Za­tiah­ni na hl­binu a spus­tite siete na lov. 5 Šimon mu od­povedal: Učiteľ, celú noc sme sa na­máhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spus­tíme siete. 6 Len čo tak urobili, chytili veľké množs­tvo rýb, až sa im tr­hali siete. 7 Pre­to dali znamenie spoločníkom z druhej loďky, aby im prišli po­môcť. Tí prišli a na­pl­nili obe loďky tak, že sa až ponárali. 8 Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a po­vedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek. 9 Jeho aj os­tat­ných sa totiž zmoc­nila hrôza nad úlov­kom rýb. 10 Zhrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločník­mi. Nato po­vedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, od­teraz budeš loviť ľudí. 11 Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všet­ko a šli za ním. Uzdravenie malomocného12 Keď bol Ježiš v ktoromsi mes­te, ob­javil sa pred ním človek s pokročilým malomocen­stvom. Len čo za­zrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho: Pane, ak chceš, môžeš ma očis­tiť. 13 On vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal: Chcem, buď čis­tý! A malomocen­stvo z neho ih­neď zmiz­lo. 14 Pri­kázal mu, aby ni­komu o tom nehovoril. A po­tom mu po­vedal: Choď! Ukáž sa kňazovi! Prines obetu za svoje očis­tenie tak, ako to pri­kázal Mojžiš, na svedec­tvo pre nich! 15 Chýr o ňom sa šíril viac a viac. Schádzali sa celé zá­stupy, aby ho počúvali a dali sa uzdraviť zo svojich neduhov. 16 On sa však utiahol do samoty a tam sa mod­lil. Uzdravenie ochrnutého17 Is­tého dňa, keď Ježiš učil, sedeli okolo neho farizeji a zákon­níci, ktorí sa po­schádzali zo všet­kých galilej­ských a jud­ských dedín i z Jeruzalema. Pánova moc bola s ním, aby uzdravoval. 18 Vtom muži prinášali na nosid­lách ochr­nutého, a po­kúšali sa ho vniesť a položiť pred neho. 19 Keď pre zá­stup nenašli priechod, kadiaľ by ho vnies­li, vy­stúpili na strechu a ot­vorom cez hlinenú po­valu ho aj s nosidlami spus­tili priamo pred Ježiša. 20 Keď videl ich vieru, po­vedal: Človeče, od­púšťajú sa ti hriechy. 21 Zákon­níci i farizeji začali uvažovať a hovorili si: Kto je to, že sa tak­to rúha? Kto môže od­pus­tiť hriechy ok­rem Boha? 22 Ale Ježiš po­znal ich myšlien­ky a po­vedal im: Ako to zmýšľate vo svojich srd­ciach? 23 Čo je ľahšie po­vedať: Od­púšťajú sa ti hriechy alebo po­vedať: Vstaň a choď!? 24 Aby ste však vedeli, že Syn človeka má na zemi moc od­púšťať hriechy — po­vedal ochr­nutému: Hovorím ti, vstaň, vez­mi si lôžko a choď domov! 25 A ten sa pred nimi po­stavil na nohy, vzal svoje lôžko, velebil Boha a od­išiel domov. 26 Všet­kých sa zmoc­nil úžas a oslavovali Boha. A na­pl­není bázňou si hovorili: Dnes sme videli na­ozaj záz­račné veci. Povolanie Léviho27 Po tých­to udalos­tiach vy­šiel von a uzrel na mýt­nici sedieť mýt­nika menom Lévi a po­vedal mu: Poď za mnou! 28 Lévi tam nechal všet­ko, vstal a šiel za ním. 29 Lévi mu vo svojom dome pri­pravil veľkú hos­tinu. Bol tam veľký zá­stup mýt­nikov a iných, ktorí s nimi stolovali. 30 Farizeji a zákon­níci re­ptali a hovorili jeho učeníkom: Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnik­mi? 31 Ježiš im po­vedal: Lekára ne­pot­rebujú zdraví, ale chorí. 32 Ne­prišiel som po­zývať spravod­livých, ale hriešnikov, aby sa kajali. Otázka pôstu33 Po­vedali mu: Jánovi učeníci sa čas­to pos­tia a mod­lia, podob­ne aj učeníci farizejov; ale tí tvoji jedia a pijú. 34 Ježiš im od­povedal: Ne­môžete žiadať, aby sa svadob­ní hos­tia pos­tili, kým je ženích s nimi. 35 No prídu dni, keď im ženícha vez­mú a vtedy sa budú pos­tiť. 36 Po­vedal im aj podoben­stvo: Ni­kto ne­od­trh­ne lát­ku z nového odevu a ne­prišije ju na starý odev, lebo ináč by po­tr­hal nový odev a nová zá­plata by sa k starému nehodila. 37 Ani ni­kto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo nové víno by mechy po­tr­halo. Vy­tiek­lo by a aj mechy by sa zničili. 38 Mladé víno treba nalievať do nových mechov. 39 A vôbec, kto sa už na­pil starého vína, ne­má chuť na mladé. Po­vie si: Staré je lepšie.

EkumenickýLukáš5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček