EkumenickýLukáš21

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Dar vdovy1 Keď sa roz­hliadol, zbadal boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej po­klad­nice. 2 Videl aj akúsi chudob­nú vdovu, ako ta hodila dve drob­né min­ce, 3 a po­vedal: Ver­te mi, že táto chudob­ná vdova vhodila viac ako všet­ci. 4 Lebo oni dali časť zo svoj­ho nad­byt­ku, ale ona pri svojej chudobe dala všet­ko, čo mala, celé svoje živobytie. Zničenie chrámu5 Keď nie­ktorí hovorili o chráme, ako je vy­zdobený krás­nymi kameňmi a ďakov­nými dar­mi, po­vedal: 6 Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezos­tane kameň na kameni. Všet­ko bude zničené. Znamenia a prenasledovanie7 Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať? 8 On od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ne­zvied­li. Prídu totiž mnohí a budú v mojom mene hovoriť: Ja som to! a: Ten čas je už blíz­ko! , no nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a ne­pokojoch, neľakaj­te sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď. 10 Po­tom im po­vedal: Národ po­vs­tane proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu. 11 Budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. 12 Ale pred tým všet­kým vztiah­nu na vás ruky a budú vás prena­sledovať. Vy­dajú vás na súd a uväz­nia. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13 To sa vám stane, aby ste vy­dávali svedec­tvo. 14 Zau­mieňte si teda, že si nebudete do­predu robiť staros­ti, ako sa brániť. 15 Ja vám totiž dám výrečnosť a múd­rosť, ktorej ani všet­ci vaši protiv­níci nebudú môcť odolať a protirečiť. 16 Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuz­ní a priatelia a nie­ktorých z vás aj usmr­tia. 17 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno. 18 Ale ani vlas sa vám z hlavy ne­stratí. 19 Ak vy­tr­váte, zís­kate život. Skaza Jeruzalema20 Keď uvidíte, že voj­ská ob­kľučujú Jeruzalem, vedz­te, že je blíz­ko jeho spus­tošenie. 21 Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech uj­dú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vidieku, nech doň ne­vchádzajú. 22 Lebo to sú dni po­msty, aby sa spl­nilo všet­ko, čo je na­písané. 23 Beda ťar­chavým ženám a tým, čo budú v tie dni pri­dájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. 24 Ľudia budú padať pod os­trím meča, od­vedú ich do zajatia medzi všet­ky národy a po Jeruzaleme budú šliapať po­hania, kým sa ne­na­pl­nia časy po­hanov. Príchod Syna človeka25 Na sln­ku, na mesiaci i na hviez­dach budú znamenia. Národy na zemi budú pl­né úz­kos­ti a zmät­ku z burácania mora a vl­nobitia. 26 Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebes­ké moc­nos­ti sa budú chvieť. 27 Vtedy uvidia Syna človeka pri­chádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. 28 Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa, zo­dvih­nite hlavy, lebo sa blíži vaše vy­kúpenie. Poučenie z figovníka29 Po­vedal im toto podoben­stvo: Po­zrite na figov­ník a na všet­ky stromy! 30 Keď vidíte, že pučia, viete, že leto je už blíz­ko. 31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedz­te, že je blíz­ko Božie kráľov­stvo. 32 Amen, hovorím vám: Ne­pominie sa toto po­kolenie, kým sa to všet­ko ne­stane. 33 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ne­pominú. Výzva bedliť34 Dávaj­te si po­zor, aby vaše srd­cia ne­oťaželi obžer­stvom, opils­tvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň ne­prek­vapil; 35 príde totiž ako osíd­lo na všet­kých, čo bývajú na po­vr­chu celej zeme. 36 Pre­to bed­lite celý čas a mod­lite sa, aby ste moh­li unik­núť všet­kému, čo má prísť, a po­staviť sa pred Syna človeka. Ježišove posledné dni37 Cez deň učil v chráme, ale na noc vy­chádzal von a zdržiaval sa na vr­chu, ktorý sa volá Olivový. 38 A všetok ľud sa za­včas rána hr­nul k nemu do chrámu, aby ho počúval.

EkumenickýLukáš21

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček