EkumenickýLukáš23

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Ježiš pred Pilátom1 Nato celé zhromaždenie vstalo, od­vied­li ho k Pilátovi 2 a začali ho obžalúvať: Toh­to sme pri­stih­li, ako roz­vracal náš národ, za­kazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ. 3 Pilát sa ho spýtal: Ty si židov­ský kráľ? On mu od­povedal: Ty to hovoríš. 4 Pilát po­vedal veľkňazom a zá­stupom: Na tom­to človeku nenachádzam žiad­nu vinu. 5 Ale oni naliehali a hovorili: Búri ľud, keď učí po celom Jud­sku, počnúc Galile­ou až sem. Ježiš pred Herodesom6 Keď to Pilát počul, spýtal sa, či je ten­to človek z Galiley. 7 Keď sa do­zvedel, že pat­rí pod právomoc Herodesa, po­slal ho k Herodesovi, ktorý bol práve v tých dňoch v Jeruzaleme. 8 Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa za­radoval. Veď už dáv­no ho chcel vidieť, pre­tože o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zá­zrak. 9 Doliehal naňho mnohými otáz­kami, ale on mu ne­od­povedal. 10 Stáli tam aj veľkňazi a zákon­níci a nás­tojčivo na neho žalovali. 11 Herodes so svojimi vojak­mi ním opo­vr­hol, urobil si z neho po­smech, dal ho ob­liecť do žiarivého odevu a po­slal ho späť k Pilátovi. 12 V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili; pred­tým boli totiž ne­priateľmi. Odsúdenie Ježiša13 Pilát zvolal veľkňazov, pop­red­ných mužov a ľud 14 a po­vedal im: Pri­vied­li ste mi toh­to človeka ako buriča ľudu. Ja som ho pred vami vy­počul a nenašiel som na tom­to človekovi nijakú vinu, z ktorej ho ob­viňujete. 15 Ale ani Herodes, lebo nám ho po­slal späť. Hľa, ne­urobil teda nič, za čo by si za­sluhoval sm­rť. 16 Po­tres­tám ho teda a pre­pus­tím. 17 Tu naraz všet­ci skrík­li: Preč s ním! Pre­pusť nám Barab­báša! 18 Toho väz­nili za akúsi vzburu v meste a za vraždu. 19 Pilát k nim znova pre­hovoril, lebo chcel Ježiša pre­pus­tiť. 20 Ale oni kričali: Ukrižuj! Ukrižuj ho! 21 Pre­hovoril k nim tretí raz: Ale čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nijakú vinu, za ktorú by za­sluhoval sm­rť. Pre­to ho po­tres­tám a pre­pus­tím. 22 Ale oni na neho dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik pre­vládol. 23 Pilát sa roz­hodol vy­hovieť ich žiados­ti. 24 Pre­pus­til teda toho, ktorý bol uväz­nený za vzburu a vraždu, kým Ježiša vy­dal ich zvoli. 25 Keď ho od­vádzali, za­stavili is­tého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom. Ukrižovanie Ježiša26 Na­sledoval ho veľký zá­stup ľudu i žien, ktoré nad ním kvílili a oplakávali ho. 27 Ježiš sa ob­rátil k ženám a po­vedal: Dcéry jeruzalem­ské, ne­plačte nado mnou, ale radšej plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi, 28 lebo hľa, pri­chádzajú dni, v ktorých sa bude vravieť: Blaho­slavené ne­plod­né, loná, čo nerodili, a pr­sia, čo ne­pridájali. 29 Vtedy začnú hovoriť vr­chom: Pad­nite na nás, a kop­com: Pri­kryte nás! 30 Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? 31 Spolu s ním vied­li na pop­ravu aj dvoch zločin­cov. 32 Keď prišli na mies­to, ktoré sa volá Leb­ka, ukrižovali ho a s ním aj zločin­cov: jed­ného sprava, druhého zľava. 33 Ježiš po­vedal: Otče, od­pusť im, lebo ne­vedia, čo robia. Po­tom si roz­delili jeho šaty a losovali o ne. 34 Ľud tam stál a díval sa. Pop­red­ní muži sa mu vy­smievali a hovorili: Iných za­chraňoval, nech za­chráni aj seba, ak je vy­volený Boží Mesiáš. 35 Po­smievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot. 36 Hovorili: Za­chráň sa, ak si židov­ský kráľ! 37 Nad ním bol nápis: Toto je židov­ský kráľ. 38 Jeden z tých zločin­cov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: Nie si ty Mesiáš? Za­chráň seba i nás! 39 No druhý ho za­hriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takis­to od­súdený? 40 Lenže my spravod­livo do­stávame za­slúžený trest, ale on ne­urobil nič zlé. 41 Po­tom po­vedal: Ježiš, roz­pomeň sa na mňa, keď prídeš do svoj­ho kráľov­stva. 42 Ježiš mu od­povedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. 43 Bolo okolo šies­tej hodiny a na­stala po celej zemi tma až do deviatej hodiny. Ježišova smrť44 Sln­ko sa za­tmelo a chrámová opona sa na­poly roz­trh­la. 45 Tu zvolal Ježiš sil­ným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svoj­ho ducha. Keď to po­vedal, do­konal. 46 Keď stot­ník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril: Na­ozaj, ten­to človek bol spravod­livý. 47 A celé zá­stupy, ktoré sa zbeh­li na toto divad­lo a videli, čo sa stalo, bili sa do pŕs a vracali sa domov. 48 Všet­ci jeho známi však stáli obďaleč. Aj ženy, ktoré ho na­sledovali z Galiley, na to po­zerali. 49 Tu is­tý muž menom Jozef, člen veľrady, dob­rý a spravod­livý muž Ježišov pohreb50 z judského mes­ta Arimatie, ktorý ne­sú­hlasil s ich roz­hod­nutím ani konaním a očakával Božie kráľov­stvo, 51 prišiel k Pilátovi a vy­žiadal si Ježišovo telo. 52 Keď ho sňal, za­vinul ho do plát­na, uložil do hrobu vy­tesaného v skale, v ktorom ešte ni­kto ni­kdy neležal. 53 Bol príp­rav­ný deň a už na­stávala sobota. 54 Sprevádzali ho ženy, ktoré prišli s Ježišom z Galiley. Videli hrob aj to, ako bolo uložené jeho telo. 55 Po­tom sa vrátili a pri­pravili voňavé oleje a mas­ti. Ale v sobotu podľa príkazu za­chovali po­koj.

EkumenickýLukáš23

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček