EkumenickýLukáš4

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Pokúšanie Ježiša1 Ježiš sa vrátil od Jor­dána pl­ný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyrid­sať dní po púšti 2 a diabol ho po­kúšal. Počas tých­to dní nič nejedol, až cel­kom vy­hladol. 3 Vtedy mu diabol po­vedal: Ak si Boží Syn, po­vedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. 4 Ježiš mu od­povedal: Je na­písané, že človek nebude žiť iba z chleba. 5 Po­tom ho diabol vy­viedol na vy­soký vrch, ukázal mu v okamihu všet­ky kráľov­stvá sveta 6 a po­vedal: Tebe dám všet­ku túto moc a slávu, lebo pat­rí mne, a dám ju tomu, komu chcem. 7 Ak sa mi teda po­kloníš, to všet­ko bude tvoje. 8 Ježiš mu od­povedal: Je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť. 9 Po­tom ho za­viedol do Jeruzalema. Tam ho po­stavil na chrámové cim­burie a hovoril mu: Ak si Boží Syn, skoč od­tiaľto. 10 Veď je na­písané: Svojim an­jelom pri­káže o tebe, aby ťa chránili. 11 A: Oni ťa vez­mú na ruky, aby si si ne­ud­rel nohu o kameň. 12 Ježiš mu od­povedal: Je po­vedané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha. 13 Keď diabol skončil všet­ky svoje po­kušenia, načas od neho od­išiel. Začiatok Ježišovej činnosti14 Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí. 15 Učil tam v ich synagógach a všet­ci ho oslavovali. Ježiš v Nazarete16 Prešiel do Nazareta, kde vy­ras­tal a podľa zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal, 17 podali mu knihu proroka Izai­áša. Knihu roz­vinul na tom mies­te, kde bolo na­písané: 18 Duch Pánov je nado mnou, lebo ma po­mazal zves­tovať chudob­ným evan­jelium a uzdravovať skrúšených srd­com. Po­slal ma oznámiť zajatým pre­pus­tenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných pre­pus­tiť 19 a vy­hlásiť milos­tivý rok Pánov. 20 Nato zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všet­kých v synagóge sa upreli naňho. 21 On po­kračoval: Dnes sa spl­nilo Pís­mo, ktoré ste práve počuli. 22 Všet­ci mu pri­sviedčali a ob­divovali jeho lás­kavú reč, ktorá plynula z jeho úst. A hovorili si: Či to nie je Jozefov syn? 23 A Ježiš im hovoril: Iste mi po­viete toto prís­lovie: Lekár, uzdrav sám seba! Aj tu, vo svojej domovine urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume. 24 On však po­vedal: Amen, hovorím vám, že nijaký prorok nie je vzác­ny vo svojej domovine. 25 Prav­du vám hovorím: Za čias Eliáša, keď sa nebo na tri roky a šesť mesiacov za­vrelo a v celej krajine na­stal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. 26 Ale Eliáš nebol po­slaný k nijakej inej, iba k vdove do sidon­skej Sarep­ty. 27 A za čias proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomoc­ných. No ni­kto z nich nebol očis­tený, iba Naáman zo Sýrie. 28 Keď to počuli, všet­kých v synagóge za­chvátil hnev. 29 Vstali a hnali ho von z mesta. Vy­vied­li ho až na kraj vr­chu, na ktorom bolo po­stavené ich mes­to, aby ho od­tiaľ zhodili. 30 Ale on sa spomedzi nich vy­tratil a vzdialil sa. Uzdravenie posadnutého31 Po­tom zišiel do galilej­ského mes­ta Kafar­naum. Tam po sobotách vy­učoval. 32 Ob­divovali ho a žas­li nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc. 33 V synagóge bol človek po­sad­nutý duchom nečis­tého démona, ktorý sil­ným hlasom vy­kríkol: 34 Čo ťa do nás, Ježiš Nazaret­ský? Prišiel si nás za­hubiť? Viem, kto si. Si Boží Svätý. 35 Ježiš po­hrozil démonovi: Mlč a vy­j­di z neho! Démon hodil človeka medzi nich, po­tom z neho vy­šiel, ale ne­ub­lížil mu. 36 Všet­kých sa zmoc­nila hrôza a hovorili si medzi sebou: Čo je to za slovo, že takou mocou a silou roz­kazuje nečis­tým duchom a tí vy­chádzajú? 37 A zvesť o ňom sa rozšírila po celom tom kraji. Uzdravenie Petrovej testinej38 Vstal, od­išiel zo synagógy a vošiel do Šimonov­ho domu. Šimonova tes­tiná mala vy­sokú horúčku a prosili za ňu. 39 Za­stal nad ňou, po­hrozil horúčke a tá pre­stala. Ih­neď vstala a po­sluhovala im. 40 Pri západe sln­ka k nemu všet­ci pri­vádzali chorých, ktorí tr­peli roz­ličnými neduh­mi. Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. 41 Z mnohých vy­chádzali démoni a kričali: Ty si Boží Syn. Ale on im po­hrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš. 42 Keď sa rozo­dnilo, vy­šiel von a utiahol sa na osamelé mies­to. Zá­stupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich ne­od­chádzal. 43 No on im od­povedal: Aj iným mes­tám musím hlásať Božie kráľov­stvo, lebo na to som po­slaný. 44 A kázal v judských synagógach.

EkumenickýLukáš4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček