EkumenickýLukáš16

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Podobenstvo o nepoctivom správcovi1 A svojim učeníkom po­vedal: Bol bohatý človek, ktorý mal správ­cu majet­ku. Toho obžalovali, že mu roz­hadzuje majetok. 2 Za­volal si ho a po­vedal mu: Čo to o tebe počúvam? Vy­daj počet zo svoj­ho šafárenia, lebo už ne­môžeš byť ďalej správ­com. 3 Správ­ca si po­vedal: Čo budem robiť, keď ma pán zbavuje správ­cov­stva? Kopať ne­vládzem, žob­rať sa han­bím. 4 Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím správ­cov­stvo. 5 Po jed­nom k sebe volal dlžníkov svoj­ho pána. Pr­vého sa spýtal: Koľko dl­huješ môj­mu pánovi? 6 Ten od­povedal: Sto batov oleja. Po­vedal mu: Vez­mi si svoj úpis, sad­ni si a rých­lo na­píš päťdesiat. 7 Po­tom sa opýtal iného: A ty koľko dl­huješ? Od­povedal: Sto kórov pšenice. Tomu po­vedal: Tu máš svoj dlžob­ný úpis a na­píš osem­desiat. 8 A pán po­chválil ne­poc­tivého správ­cu, že si počínal pre­zieravo. Veď synovia toh­to sveta sú voči seberov­ným pre­zieravejší, než synovia svet­la. 9 Aj ja vám hovorím: Rob­te si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa raz po­minie, prijali do večných príbyt­kov. 10 Kto je ver­ný v malom, je ver­ný aj vo veľkom, a kto je ne­spravod­livý v malom, je ne­spravod­livý aj vo veľkom. 11 Ak ste teda neboli ver­ní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohat­stvo? 12 A ak ste neboli ver­ní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? 13 Nijaký sluha ne­môže slúžiť dvom pánom. Buď jed­ného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jed­ného sa bude pri­dŕžať a druhým po­hr­d­ne. Ne­môžete slúžiť Bohu aj mamone. Zákon a Božie kráľovstvo14 Toto všet­ko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a po­smievali sa mu. 15 Ale on im po­vedal: Vy sa robíte pred ľuďmi spravod­livými, ale Boh po­zná vaše srd­cia, lebo čo je u ľudí vznešené, je ohav­nosťou pred Bohom. 16 Zákon a proroci sú až po Jána. Od­vtedy sa ohlasuje Božie kráľov­stvo a každý sa doň násil­ne tlačí. 17 No ľahšie sa po­minie nebo i zem, ako by zo zákona vy­pad­la jediná čiar­ka. 18 Každý, kto pre­púšťa svoju manžel­ku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie ženu, ktorú iný muž pre­pus­til, cudzoloží. Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi19 Bol bohatý človek. Ob­liekal sa do pur­puru a kmen­tu a deň čo deň skvost­ne hodoval. 20 Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazár, pl­ný vredov. 21 Túžil na­sýtiť sa od­pad­kami z boháčovho stola, ale iba psy pri­chádzali a lízali mu vredy. 22 Ten chudák umrel a an­jeli ho zanies­li do Ab­rahámov­ho lona. Zo­mrel aj boháč a po­chovali ho. 23 Po­tom v pekle v mukách po­z­dvihol oči a zďaleka uzrel Ab­raháma a Lazára v jeho lone. 24 I zvolal: Otec Ab­rahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si na­močí as­poň konček prs­ta vo vode a ov­laží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hroz­ne trápim. 25 No Ab­rahám od­povedal: Syn môj, roz­pomeň sa, že ty si za svoj­ho života do­stával všet­ko dob­ré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. 26 A ok­rem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik — čo ako by chcel — ne­môže prej­sť od­tiaľto k vám ani od­tiaľ pre­kročiť k nám. 27 Tu po­vedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môj­ho ot­ca. 28 Mám totiž piatich bratov. Nech im vy­dá svedec­tvo, aby sa nedos­tali aj oni na toto mies­to múk. 29 Ab­rahám mu od­povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich po­slúchajú. 30 Ale on po­vedal: Nie, otec Ab­rahám. Ale ak príde nie­kto z mŕtvych, budú sa kajať. 31 Od­povedal mu: Ak ne­pos­lúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa pre­svedčiť, ani keby nie­kto vstal z mŕtvych.

EkumenickýLukáš16

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček