EkumenickýLukáš18

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Podobenstvo o vdove a sudcovi1 Roz­povedal im podoben­stvo o tom, že sa treba stále mod­liť a ne­ochabovať. 2 V jednom mes­te bol sud­ca, ktorý sa nebál Boha, ani človeka sa nehan­bil. 3 V tom mes­te bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: Za­staň sa ma proti môj­mu protiv­níkovi! 4 On síce dlho nech­cel, no po­tom si po­vedal: Čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehan­bím, 5 za­stanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma na­pokon nedokaličí! 6 A Pán do­dal: Všim­nite si, čo po­vedal ten ne­spravod­livý sud­ca! 7 Či sa Boh nezas­tane svojich vy­volených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Či bude meškať s pomocou pre nich? 8 Hovorím vám: Hneď sa ich za­stane. Ale či Syn človeka náj­de vieru na zemi, keď príde? Farizej a mýtnik9 Tým, čo si na­mýšľali, že sú spravod­liví a inými po­hŕdali, po­vedal toto podoben­stvo: 10 Dvaja muži vošli do chrámu mod­liť sa. Jeden bol farizej, druhý mýt­nik. 11 Farizej za­stal a tak­to sa v duchu mod­lil: Bože, ďakujem ti, že nie som ako os­tat­ní ľudia: vy­dierači, ne­spravod­liví, cudzoložníci alebo ako ten­to mýt­nik. 12 Po­stím sa dva razy do týždňa, dávam desiat­ky zo všet­kého, čo zís­kam. 13 Mýt­nik však stál opodiaľ a ne­od­vážil sa ani len oči zdvih­núť k nebu, bil sa do pŕs a hovoril: Bože, buď milos­tivý mne hriešnemu. 14 Hovorím vám: Ten­to od­išiel domov ospravedl­nený, a tam­ten nie. Lebo každý, kto sa po­vyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude po­výšený. Ježiš — priateľ detí15 Prinášali mu aj batoľatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, do­hovárali im. 16 Ale Ježiš ich pri­volal a po­vedal: Do­voľte deťom pri­chádzať ku mne a neb­ráňte im, lebo takým pat­rí Božie kráľov­stvo. 17 Amen, hovorím vám: Kto ne­prij­me Božie kráľov­stvo tak ako dieťa, ne­voj­de doň. Bohatý mládenec18 Is­tý pop­red­ný muž sa ho opýtal: Dob­rý učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? 19 Ježiš mu od­povedal: Prečo ma nazývaš dob­rým? Ni­kto nie je dob­rý, iba jeden — Boh. 20 Po­znáš pri­kázania: Ne­scudzoložíš! Nezabiješ! Ne­pok­rad­neš! Ne­povieš krivé svedec­tvo! Cti si svoj­ho otca a svoju mat­ku! 21 On však po­vedal: Toto všet­ko som za­chovával od mlados­ti. 22 Keď to Ježiš počul, po­vedal mu: Ešte jed­no ti chýba. Predaj všet­ko, čo máš, roz­daj chudob­ným a budeš mať po­klad v nebesiach. Po­tom príď a na­sleduj ma! 23 Keď to počul, veľmi sa za­rmútil, lebo bol ne­smier­ne bohatý. 24 Keď Ježiš videl, že zo­smut­nel, po­vedal: Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľov­stva tí, čo majú majet­ky! 25 Ľahšie je totiž ťave prej­sť cez ucho ih­ly, ako boháčovi voj­sť do Božieho kráľov­stva. 26 A tí, čo to počuli, po­vedali: Kto teda môže byť spasený? 27 On im od­povedal: Čo je ne­možné ľuďom, je možné Bohu. 28 Tu Peter po­vedal: Po­zri, my sme opus­tili, čo sme mali, a išli sme za tebou. 29 On im po­vedal: Amen, hovorím vám: Niet ni­koho, kto opus­tí dom, či ženu, bratov, rodičov alebo deti pre Božie kráľov­stvo, 30 aby v tomto čase ne­prijal mnohonásob­ne viac a v budúcom veku večný život. Tretia predpoveď utrpenia31 Vtedy si vzal so sebou Dvanás­tich a po­vedal im: Hľa, vy­stupujeme do Jeruzalema a vy­pl­ní sa o Synovi človeka všet­ko, čo na­písali proroci. 32 Vy­dajú ho po­hanom, vy­smejú ho, po­tupia a opľujú. 33 Zbičujú ho a za­bijú, ale on na tretí deň vstane z mŕtvych. 34 Lenže oni ničomu z toho nerozumeli a zmysel tých­to slov im zo­stal skrytý a nechápali, čo po­vedal. Uzdravenie slepca pri Jerichu35 Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, pri ces­te sedel akýsi slepec a žob­ral. 36 Keď počul, že tadiaľ pre­chádza zá­stup, vy­pytoval sa, čo je to. 37 Po­vedali mu, že pri­chádza Ježiš Nazaret­ský. 38 Tu vy­kríkol: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 39 Tí, čo šli vpredu, mu do­hovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlas­nejšie: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 40 Vtom Ježiš za­stal a po­vedal, aby ho pri­vied­li. Keď sa pri­blížil, opýtal sa ho: 41 Čo chceš, aby som ti urobil? On od­povedal: Pane, aby som videl! 42 A Ježiš mu po­vedal: Po­zeraj! Tvoja viera ťa za­chránila. 43 Hneď začal vidieť, na­sledoval ho a oslavoval Boha. Všetok ľud, ktorý to videl, vzdával Bohu chválu.

EkumenickýLukáš18

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček