EkumenickýLukáš3

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Vystúpenie Jána Krstiteľa1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pont­ský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tet­rar­chom v Galilei, jeho brat Filip tet­rar­chom na území Iturey a Trachonitidy a Lyzaniáš bol tet­rar­chom v Abiléne, 2 za veľkňazov An­náša a Kaj­fáša za­znelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Za­chariáša. 3 Chodil po celom okolí Jor­dána a hlásal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov, 4 ako je na­písané v knihe proroka Izai­áša: Hlas volajúceho na púšti: Uprav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­naj­te mu chod­níky! 5 Každá priepasť bude za­sypaná, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hr­boľaté, bude rov­nou ces­tou. 6 A každý tvoruvidí Božiu spásu. 7 Zá­stupom, ktoré pri­chádzali k nemu, aby ich po­krs­til, po­vedal: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako unik­núť pred pri­chádzajúcim hnevom? 8 Prinášaj­te teda ovocie svedčiace o vašom po­kání a nezačínaj­te medzi sebou hovoriť: Naším ot­com je Ab­rahám. Lebo hovorím vám, že Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Ab­rahámovi po­tom­kov. 9 Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo ne­prináša dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia na oheň. 10 Zá­stupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť? 11 On im od­povedal: Kto má dvoje šiat, nech sa roz­delí s tým, čo ne­má, a kto má do­sť jed­la, nech urobí podob­ne. 12 Aj mýt­nici pri­chádzali dať sa po­krs­tiť a hovorili mu: Učiteľ, čo máme robiť? 13 On im od­povedal: Ne­vymáhaj­te viac, ako vám pat­rí. 14 Vojaci sa ho spýtali: A čo máme robiť my? Tým po­vedal: Ni­koho ne­trýz­nite ani ne­vydieraj­te, uspokoj­te sa so svojím žol­dom! 15 Ľud žil v očakávaní a všet­ci vo svojom srd­ci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš. 16 Ale Ján všet­kým od­povedal: Ja vás krs­tím vodou. Pri­chádza však moc­nejší ako ja. Ja nie som hoden roz­viazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krs­tiť Duchom Svätým a ohňom. 17 V ruke má vejačku, aby vy­čis­til hum­no a pšenicu zhromaždil do svojej sýp­ky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom oh­ni. 18 Ešte všelijako ináč po­vzbudzoval ľud a hlásal mu evan­jelium. 19 Keď však po­kar­hal tet­rar­chu Herodesa pre Herodiadu, manžel­ku jeho brata, a za všet­ko zlo, čo popáchal, Herodes 20 do­vŕšil všet­ko tým, že uvr­hol Jána do väzenia. Pokrstenie Ježiša21 Keď sa všetok ľud dával krs­tiť a keď už bol po­krs­tený aj Ježiš, ktorý sa mod­lil, ot­vorilo sa nebo 22 a Duch Svätý zo­stúpil na neho v podobe holubice. Z neba za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie. Rodokmeň Ježiša Krista23 Keď Ježiš začal účin­kovať, mal asi trid­sať rokov. Naz­dávali sa, že je synom Jozefa. Jeho pred­kami boli: Heli, 24 Matat, Lévi, Mel­chi, Jan­nai, Jozef, 25 Matatiáš, Amos, Na­um, Hes­li, Nag­ge, 26 Mahat, Matatiáš, Semein, Josech, Joda, 27 Johan­nan, Resa, Zerub­bábel, Šeal­tíel, Neri, 28 Mel­chi, Ad­di, Kosam, El­modam, Ér, 29 Jesus, Eliezer, Jorim, Matat, Lévi, 30 Sime­on, Júda, Jozef, Jonam, El­jákim, 31 Melea, Mena, Matat, Nátan, Dávid, 32 Izaj, Obéd, Bóaz, Sal­món, Na­chšón, 33 Am­mínadab, Ad­min, Ar­ni, Chec­rón, Perec, Júda, 34 Jákob, Izák, Ab­rahám, Terach, Náchor, 35 Serúg, Reu, Peleg, Éber, Šelach, 36 Kai­nam, Ar­pakšad, Šém, No­ach, Lemech, 37 Matuzalem, Henoch, Jered, Mahalalel, Kénan, 38 Enóš, Šét, Adam. Ten bol od Boha.

EkumenickýLukáš3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček