EkumenickýLukáš12

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Varovanie pred kvasom farizejov1 Medzi­tým sa zhluk­li tisícové zá­stupy, takže ľudia až šliapali po sebe. Ježiš začal hovoriť najprv svojim učeníkom: Chráňte sa kvasu farizejov, čiže po­krytec­tva. 2 Veď nič nie je také skryté, aby raz nebolo od­halené, a nič nie je na­toľko utajené, aby raz ne­vyšlo najavo. 3 Lebo čo ste po­vedali v tme, budú počuť na svet­le. Čo ste v komôrkach pošep­li do ucha, budú roz­hlasovať zo striech. Koho sa báť4 Vám, svojim priateľom, hovorím: Neboj­te sa tých, čo za­bíjajú telo a po­tom už nič viac ne­môžu urobiť! 5 Ukážem vám, koho sa máte báť. Boj­te sa toho, ktorý za­bije a má moc uvrh­núť do pek­la. Áno, hovorím vám: Toho sa boj­te! 6 Či ne­predávajú päť vrab­cov za dva haliere? A Boh ani na jed­ného z nich nezabúda. 7 Vy však máte spočítané aj vlasy na hlave. Neboj­te sa, vy ste drahší ako mnoho vrab­cov. Odvaha vyznávať Krista8 Hovorím vám: Každého, kto mňa vy­zná pred ľuďmi, toho aj Syn človeka vy­zná pred Božími an­jel­mi. 9 Kto ma však za­prie pred ľuďmi, bude za­prený pred Božími an­jel­mi. 10 Každému, kto po­vie slovo proti Synovi človeka, bude od­pus­tené. Tomu však, kto sa bude rúhať Duchu Svätému, sa ne­od­pus­tí. 11 Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vr­ch­nos­ti, ne­tráp­te sa, ako a čím sa budete brániť, 12 lebo Duch Svätý vás v tej chvíli po­učí, čo máte hovoriť. Podobenstvo o chamtivom boháčovi13 Ktosi zo zá­stupu mu po­vedal: Učiteľ, po­vedz môj­mu bratovi, aby sa so mnou roz­delil o dedičstvo. 14 On mu od­povedal: Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vy­nášal roz­sud­ky alebo delil? 15 A po­kračoval: Daj­te po­zor a vy­varuj­te sa akej­koľvek cham­tivos­ti po nad­byt­ku! Lebo život človeka nezávisí od jeho majet­ku a hoj­nos­ti. 16 A po­tom im po­vedal toto podoben­stvo: Is­tému boháčovi prinies­lo pole hoj­nú úrodu. 17 Roz­mýšľal a hovoril si: Čo urobím? Veď ne­mám kam po­zvážať úrodu. 18 Po­tom si po­vedal: Urobím toto: Zrúcam svoje sýp­ky a po­stavím väčšie. Tam po­tom uložím všet­ko obilie i svoj majetok a 19 po­viem si: Duša, máš veľa majet­ku na mnoho rokov. Od­počívaj, jedz, pi a veseľ sa! 20 Ale Boh mu po­vedal: Blázon! Ešte tej­to noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si na­honobil? 21 Tak bude s každým, kto zhŕňa po­klady pre seba, a nie je bohatý v Bohu. Dôvera v Boha22 A svojim učeníkom po­vedal: Pre­to vám hovorím: Nerob­te si staros­ti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si ob­lečiete. 23 Veď život je viac ako po­krm a telo viac ako odev. 24 Po­zrite sa na hav­rany! Ne­sejú ani nežnú. Ne­majú ani komoru, ani stodolu, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci! 25 A kto z vás si môže svojou ustaros­tenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? 26 Ak teda ne­vládzete ani to naj­menšie, prečo ste ustaros­tení o ostatné? 27 Za­mys­lite sa nad ľaliami, ako ras­tú. Ne­pradú a ne­tkajú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve ne­ob­liekal tak, ako jed­na z nich. 28 Keď teda Boh na poli tak­to ob­lieka trávu, ktorá dnes je a zaj­tra ju hodia do pece, o čo skôr sa po­stará o vás, malover­ní! 29 Ani vy sa teda ne­umáraj­te otáz­kami, čo budete jesť a čo budete piť. Nebuďte utrápení! 30 Veď toto všet­ko zháňajú národy toh­to sveta. Váš Otec pred­sa vie, že to po­trebujete. 31 Hľadaj­te však jeho kráľov­stvo a toto sa vám pri­dá. 32 Neboj sa, maličké stádo, lebo sa za­páčilo vášmu Ot­covi dať vám kráľov­stvo. 33 Predaj­te, čo máte, a roz­daj­te ako al­mužnu! Urob­te si mešce, ktoré sa nezoderú, ne­vyčer­pateľný po­klad v nebi, kde sa zlodej nedos­tane a kde moľ neničí. 34 Lebo kde je váš po­klad, tam bude aj vaše srd­ce. Výzva bedliť35 Maj­te bed­rá opásané a lam­py zažaté! 36 Buďte podob­ní ľuďom, ktorí čakajú na svoj­ho pána, keď sa má vrátiť zo svad­by, aby mu ot­vorili hneď, ako príde a za­klope. 37 Blaho­slavení sú sluhovia, ktorých pán náj­de bed­liť. Amen, hovorím vám: Opáše sa, po­sadí ich k stolu, pri­stúpi a bude ich ob­sluhovať. 38 Či už príde pred pol­nocou, alebo až nad ránom a náj­de ich bed­liť, sú blaho­slavení. 39 Uvedom­te si: Keby hos­podár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do svoj­ho domu. 40 Aj vy buďte pri­pravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenaz­dáte. Podobenstvo o vernom sluhovi41 Peter mu po­vedal: Pane, toto podoben­stvo hovoríš iba nám alebo aj všet­kým? 42 Pán mu od­povedal: Kto je teda ver­ný a roz­um­ný správ­ca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služob­ník­mi, aby im načas dával určenú stravu? 43 Blaho­slavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode náj­de robiť tak. 44 Prav­divo vám hovorím: Ustanoví ho nad všet­kým, čo má. 45 Ale keby si ten sluha v srdci po­vedal: Môj pán mešká a nechodí, a začal by biť sluhov a slúžky, jesť a opíjať sa, 46 pán toho sluhu príde v deň, keď to naj­menej čaká, a v hodinu, o ktorej ne­tuší. Vy­káže ho a dá mu podiel s nevernými. 47 Ten sluha, ktorý po­znal vôľu svoj­ho pána, no ne­prip­ravil sa a ne­pl­nil jeho vôľu, bude veľmi bitý. 48 Ten však, ktorý ju ne­poz­nal a urobil by niečo, čo si za­slúži bit­ku, bude menej bitý. Od každého, kto mnoho do­stal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať. Ježiš — príčina rozdelenia49 Oheň som prišiel vrh­núť na zem. A čo chcem? Len aby už vzbĺkol! 50 Krs­tom mám byť po­krs­tený a ako je mi úz­ko, kým sa to ne­stane! 51 Mys­líte si, že som prišiel darovať na zemi po­koj? Nie, hovorím vám, ale roz­delenie. 52 Lebo od­teraz sa päť ľudí v jednom dome roz­delí: traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Roz­delia sa otec proti synovi a syn proti ot­covi, mat­ka proti dcére a dcéra proti mat­ke, svok­ra proti ne­ves­te a ne­ves­ta proti svok­re. Poznať znamenie čias54 Po­tom po­vedal zá­stupom: Keď zbadáte na západe vy­stupovať ob­lak, hneď hovoríte, že príde lejak. A býva to tak. 55 A keď veje južný vietor, hovoríte, že bude horúčava. A býva. 56 Po­kryt­ci, vzhľad zeme a neba viete rozo­znať. Ako to, že ne­viete rozo­znať terajší čas? Zmieriť sa s protivníkom57 Prečo sami od seba ne­viete po­súdiť, čo je spravod­livé? 58 Keď ideš so svojím protiv­níkom pred vr­ch­nosť, usiluj sa s ním ces­tou po­konať, aby ťa nezav­liekol k sudcovi. Lebo sud­ca ťa vy­dá drábovi a dráb ťa uvrh­ne do väzenia. 59 Hovorím ti: Ne­vyj­deš od­tiaľ, kým ne­vrátiš aj po­sled­ný halier.

EkumenickýLukáš12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček