EkumenickýJózua4,4

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 4:4

Po­tom Jozua za­volal dvanásť mužov, ktorých určil spomedzi Iz­raelitov, z každého kmeňa po jed­nom,


Verš v kontexte

3 a pri­kážte im: Vez­mite si dvanásť kameňov od­tiaľto, zo stredu Jor­dána, kde stáli nohy kňazov, prenes­te ich a zložte na mies­to, kde budete tej­to noci spať. 4 Po­tom Jozua za­volal dvanásť mužov, ktorých určil spomedzi Iz­raelitov, z každého kmeňa po jed­nom, 5 a po­vedal im: Prej­dite pop­red ar­chu Hos­podina, vášho Boha, do pros­tried­ku Jor­dána a nech každý vez­me na plece jeden kameň podľa počtu iz­rael­ských kmeňov.

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 Vtedy za­volal Jozua dvanás­tich mužov, ktorých bol ustanovil nato zo synov Iz­raelových, z každého po­kolenia jed­ného muža,

Evanjelický

4 Po­tom Józua za­volal dvanásť mužov, ktorých určil spomedzi Iz­rael­cov, z každého kmeňa po jed­nom.

Ekumenický

4 Po­tom Jozua za­volal dvanásť mužov, ktorých určil spomedzi Iz­raelitov, z každého kmeňa po jed­nom,

Bible21

4 Jo­zue tedy po­vo­lal dvanáct mužů, které us­tanovil ze synů Iz­rae­le, po jednom z každého kmene,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček