EkumenickýJózua4,10

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 4:10

Kňazi, ktorí nies­li ar­chu, stáli v Jordáne, kým sa ne­vykonalo všet­ko, čo Hos­podin pro­stred­níc­tvom Jozuu pri­kázal ľudu. Takýto príkaz dal Jozu­ovi už Mojžiš. Ľud sa ponáhľal prej­sť na druhú stranu.


Verš v kontexte

9 Jozua dal po­staviť dvanásť kameňov v Jordáne na mies­te, kde stáli nohy kňazov, ktorí nies­li ar­chu zmluvy. Sú tam až do­dnes. 10 Kňazi, ktorí nies­li ar­chu, stáli v Jordáne, kým sa ne­vykonalo všet­ko, čo Hos­podin pro­stred­níc­tvom Jozuu pri­kázal ľudu. Takýto príkaz dal Jozu­ovi už Mojžiš. Ľud sa ponáhľal prej­sť na druhú stranu. 11 Keď prešiel všetok ľud, prešla aj Hos­podinova ar­cha i kňazi, čo boli pred ľudom.

späť na Józua, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 A kňazi, ktorí nies­li truh­lu, stáli pro­stred Jor­dána, do­kiaľ sa ne­vy­pl­nilo každé slovo, ktoré pri­kázal Hos­podin Jozu­ovi hovoriť ľudu, všet­ko tak, ako bol pri­kázal Mojžiš Jozu­ovi. A ľudia sa ponáhľali a prešli.

Evanjelický

10 Kňazi, ktorí nies­li truh­lu, stáli v Jor­dáne, kým sa ne­vykonalo všet­ko, čo Hos­podin pri­kázal Józu­ovi po­vedať ľudu; cel­kom tak, ako Mojžiš pri­kázal Józu­ovi. Ľud rých­lo prešiel na druhú stranu.

Ekumenický

10 Kňazi, ktorí nies­li ar­chu, stáli v Jordáne, kým sa ne­vykonalo všet­ko, čo Hos­podin pro­stred­níc­tvom Jozuu pri­kázal ľudu. Takýto príkaz dal Jozu­ovi už Mojžiš. Ľud sa ponáhľal prej­sť na druhú stranu.

Bible21

10 Kněží ne­sou­cí Tru­hlu teh­dy stá­li upro­střed Jordánu, než byly splně­ny všech­ny příka­zy, které Hos­po­din udě­lil pro lid Jo­zuovi, přes­ně jak to Jo­zuovi přikázal Mo­jžíš. Lid spěšně přešel ře­ku,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček