Ekumenický2. Samuelova12

2. Samuelova

Nátan karhá Dávida1 Hos­podin po­slal k Dávidovi Nátana. Ten prišiel k nemu a po­vedal: V jednom mes­te boli dvaja muži. Jeden bol bohatý a druhý chudob­ný. 2 Boháč mal veľké množs­tvo oviec a dobyt­ka. 3 Chudob­ný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a ona rá­stla spolu s ním a s jeho syn­mi. Jedávala z jeho skyvy, pila z jeho po­hára a spávala mu v lone. Bola mu ako dcéra. 4 Raz do­stal boháč návštevu. Ľúto mu bolo vziať svoju ovcu alebo svoje dobytča a pri­praviť to pocest­nému, ktorý ho navštívil. Vzal teda ovcu chudob­nému a pri­pravil ju hosťovi. 5 Dávid sa veľmi na­hneval na toho muža a po­vedal Nátanovi: Akože žije Hos­podin, ten muž, čo to urobil, za­sluhuje sm­rť. 6 Ovcu na­hradí št­vor­násob­ne za to, že spáchal taký skutok a ne­mal zľutovanie. 7 Vtedy po­vedal Nátan Dávidovi: Ty si ten muž! Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Ja som ťa po­mazal za kráľa nad Iz­raelom a vy­slobodil ťa z moci Sau­la. 8 Dal som dom tvoj­ho pána i jeho ženy do tvoj­ho náručia. Dal som ti dom Iz­raela a dom Júdu. Keby to ne­stačilo, ešte k tomu pri­dám. 9 Prečo si znevážil Hos­podinovo slovo a do­pus­til sa toho, čo sa mu ne­páči? Chetitu Uriáša si dal od­strániť mečom a pri­vlast­nil si si jeho ženu. Jeho samého si dal za­biť mečom Amónčanov. 10 Od­teraz už meč ni­kdy ne­obíde tvoj dom, lebo si ma znevážil a pri­vlast­nil si si ženu Chetitu Uriáša. 11 Tak­to vraví Hos­podin: Do­pus­tím na teba po­hromu, čo bude z tvojho vlast­ného domu. Pred očami ti od­nímem tvoje ženy a dám ich tvoj­mu blíz­kemu. Ten bude s nimi ležať za bieleho dňa. 12 Ty si konal taj­ne, ja to však urobím pred celým Iz­raelom a cez deň. Dávidovo pokánie13 Vtedy po­vedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hos­podinovi. Nátan od­povedal Dávidovi: Hos­podin ti od­pus­til tvoj hriech, nezom­rieš. 14 Pre­tože si tým popudil Hos­podinových ne­priateľov k rúhaniu, zo­mrie syn, ktorý sa ti narodí. 15 Keď Nátan od­išiel domov, Hos­podin do­pus­til chorobu na dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova žena. 16 Dávid prosil Boha za chlap­ca a prís­ne sa pos­til. Vrátil sa domov a celú noc ležal na zemi. 17 Starší jeho domu za­stali nad ním a chceli ho zdvih­núť zo zeme, ale on od­mietol a nech­cel s nimi ani jesť. 18 Na sied­my deň dieťa zo­mrelo. Dávidovi služob­níci sa mu báli oznámiť, že dieťa zo­mrelo. Hovorili si totiž: Kým dieťa ešte žilo, pri­hovárali sme sa mu, ale nás ne­pos­lúchol. Ako mu môžeme po­vedať, že dieťa zo­mrelo? Mohol by vy­konať niečo zlé. 19 Dávid si všimol, že jeho služob­níci si niečo šep­kajú. Po­chopil, že dieťa zo­mrelo. Spýtal sa ich: Zo­mrelo dieťa? Od­povedali: Zo­mrelo. 20 Dávid vstal zo zeme, umyl sa, na­trel sa masťou a pre­ob­liekol sa. Po­tom vošiel do Hos­podinov­ho domu a klaňal sa. Nato od­išiel domov a pýtal si jesť. Pred­ložili mu po­krm a on jedol. 21 Služob­níci sa ho spýtali: Ako sa to správaš? Kým dieťa žilo, pos­til si sa a plakal si. Keď však dieťa zo­mrelo, vstávaš a ideš jesť. 22 Od­povedal: Kým dieťa ešte žilo, pos­til som sa a plakal som, lebo som si mys­lel: Možno sa Hos­podin nado mnou zmiluje a dieťa bude žiť. 23 Teraz však, keď zo­mrelo, prečo by som sa mal pos­tiť? Môžem ho azda oživiť? Ja pôj­dem za ním, ale ono sa ku mne ne­vráti. 24 Po­tom Dávid po­tešoval svoju ženu Batšebu, vošiel k nej a spal s ňou. Keď porodila syna, do­stal meno Šalamún. Hos­podin ho miloval. 25 Po prorokovi Nátanovi od­kázal, že pre Hos­podina mu majú dať meno Jedíd­ja. Dobytie Rabby26 Jóab bojoval proti Rab­be Amónčanov a dobyl kráľov­ské mes­to. 27 Jóab od­kázal po po­sloch Dávidovi: Bojoval som proti Rab­be a dobyl som jej Vod­né mes­to. 28 Teraz zhromaždi ostatok ľudu, obľah­ni mes­to a ob­saď ho, aby som ho sám ne­ob­sadil a ne­pomenoval svojím menom. 29 Nato Dávid zhromaždil všetok ľud, od­išiel k Rabbe, bojoval proti nej a dobyl ju. 30 Z hlavy ich kráľa sňal korunu, ktorá vážila talent a mala drahokam. Prešla na hlavu Dávida, ktorý z mesta vy­viezol veľmi bohatú korisť. 31 Ľud, čo bol v ňom, od­viedol, za­radil k pílam, k železným čakanom, želez­ným sekerám a za­mest­nal ich v tehelni. Podob­ne naložil so všet­kými mes­tami Amónčanov. Po­tom sa Dávid i všetok ľud vrátili do Jeruzalema.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček