Ekumenický2. Samuelova21

2. Samuelova

Pomsta Gibeónčanov1 Za Dávidových čias trval tri roky za sebou hlad. Keď Dávid skúmal u Hospodina príčinu toho, do­stal od neho od­poveď: Na Sau­lovi a jeho dome lip­ne krv, pre­tože po­bili Gibeónčanov. 2 Kráľ si pred­volal Gibeónčanov a rokoval s nimi. Gibeónčania ne­pat­rili k Izraelitom, ale boli zvyškom Amorejčanov. Iz­raelitov k nim viazala prísaha, ale Saul sa ich vo svojej hor­livos­ti za Iz­raelitov a Júdov­cov po­kúšal vy­hubiť. 3 Dávid sa spýtal Gibeónčanov: Čo mám pre vás urobiť a čím vás uzmieriť, aby ste žeh­nali Hos­podinov­mu dedičs­tvu? 4 Gibeónčani po­vedali: V prípade Sau­la a jeho domu nám nej­de o striebro či zlato ani o to, aby sme nie­koho v Izraeli za­bíjali. Nato im po­vedal: Čo na­vrh­nete, to vám spl­ním. 5 Po­vedali teda kráľovi: Nech nám za muža, ktorý nás chcel zničiť a vy­hubiť, aby z nás na území Iz­raela ni­kto nezos­tal, 6 vy­dajú spomedzi jeho synov sedem mužov. My ich pop­ravíme pred Hos­podinom v Gibei, kde vládol Saul, Hos­podinov vy­volenec. Kráľ po­vedal: Vy­dám ich. 7 Kráľ však ušet­ril Mefibóšeta, Jonatánov­ho syna, Sau­lov­ho vnuka, pre prísahu pred Hos­podinom, ktorá za­väzovala Dávida i Sau­lov­ho syna Jonatána. 8 Kráľ vzal dvoch synov Aj­jovej dcéry Ric­py, ktorých porodila Sau­lovi — Ar­moniho a Mefibóšeta — a piatich synov Sau­lovej dcéry Mérab, ktorých porodila Ad­rielovi, synovi Bar­zil­laja z Mecholy. 9 Vy­dal ich do moci Gibeónčanov, ktorí ich pop­ravili na vr­chu pred Hos­podinom. Všet­ci sied­mi pad­li naraz. Za­hynuli v prvých dňoch žat­vy, keď sa začal kosiť jačmeň. 10 Aj­jova dcéra Ric­pa vzala vrecovinu a mala ju rozo­stretú od začiat­ku žat­vy, až kým na nich ne­padol dážď z neba. Ne­pripus­tila, aby sa na nich usadili vo dne nebes­ké vtáky a v noci divá zver. 11 Keď Dávidovi oznámili, čo urobila Aj­jova dcéra Ric­pa, vedľajšia žena Sau­la, 12 šiel Dávid pre­vziať kos­ti Sau­love a kos­ti jeho syna Jonatána od obyvateľov Jábeš-Gileádu, ktorí ich unies­li z námestia v Bét-Šeáne, kde ich pred­tým Filištín­ci po­vesili, keď v Gilbóe porazili Sau­la. 13 Od­niesol od­tiaľ kos­ti Sau­love i kos­ti jeho syna Jonatána. Po­zbierali i kos­ti iných pop­ravených 14 a po­chovali ich v Céle, v kraji Ben­jamína, do hrobu Sau­lov­ho otca Kíša. Vy­konali tak všet­ko, čo pri­kázal kráľ. Až po­tom prejavil Boh krajine svoju priazeň. Boje proti Filištíncom15 Znovu došlo k vojne Filištín­cov proti Iz­raelitom. Dávid sa pus­til so svojimi služob­ník­mi do boja proti Filištín­com; ale Dávid bol unavený. 16 Jišbi z Nóbu, ktorý po­chádzal z rodu ob­rov a ktorého bron­zová kopija vážila tri­sto šekelov, mal opásaný nový meč a chcel za­biť Dávida. 17 Prišiel mu však na po­moc Cerújin syn Abíšaj, ktorý Filištín­ca ovalil a za­bil. Vtedy za­prisahali muži Dávida: Ne­môžeš sa s nami púšťať do boja, aby si ne­vyhasil sviecu Iz­raela. 18 Ne­skôr došlo znovu k boju proti Filištín­com v Góbe. Vtedy Sib­bekaj z Chúše za­bil Safa, ktorý bol z rodu ob­rov. 19 V ďalšom boji proti Filištín­com v Góbe za­bil El­chánan, syn Jaré-Oregíma z Betlehema, Goliáša z Gátu, ktorý mal násadu na kopiju hrubú ako tkáčs­ky návoj. 20 Pri opätov­nom boji v Gáte vy­stupoval ob­rov­ský muž, ktorý mal na rukách i nohách po šesť prs­tov, spolu dvad­saťštyri prs­tov. I ten po­chádzal z rodu ob­rov. 21 Keď však hanobil Iz­rael, za­bil ho Jonatán, syn Dávidov­ho brata Šimeu. 22 Títo štyria po­chádzali z rodu ob­rov v Gáte. Pad­li rukou Dávida a rukou jeho služob­níkov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček