Ekumenický2. Samuelova6

2. Samuelova

Archa zmluvy v Jeruzaleme1 Dávid znova zhromaždil celý vý­kvet Iz­raela v počte trid­saťtisíc mužov. 2 Vy­bral sa so všet­kým ľudom, ktorý bol s ním, do Baály v Judsku, aby od­tiaľ od­niesol Božiu ar­chu po­menovanú menom Hos­podina zá­stupov, ktorý tróni nad cherub­mi. 3 Božiu ar­chu naložili na nový voz a vy­nies­li ju z domu Abínadabov­ho, ktorý bol na vŕšku. Abínadabovi synovia Uzza a Ach­jo riadili nový voz. 4 Pri pre­voze Božej ar­chy z domu Abínadabov­ho na vŕšku Ach­jo kráčal pred ar­chou. 5 Dávid a celý dom Iz­raela tan­covali pred Hos­podinom za sprievodu rôz­nych nás­trojov z cyprusového dreva, citár, hárf, bubien­kov, hr­kálok a cim­balov. 6 Keď prišli k Nákonovmu hum­nu, Uzza vy­strel ruku k Božej ar­che, aby ju za­držal, lebo dobytok by ju bol pre­vr­hol. 7 Hos­podin sa roz­hneval na Uzzu; pre jeho trúfalosť ho Boh tam usmr­til. Zo­mrel pri Božej ar­che. 8 Dávida hnevalo, že Hos­podin pri­pravil Uzzu o život. Pre­to na­zval to mies­to Perec-Uzza a tak sa volá do­dnes. 9 V ten deň do­stal Dávid strach z Hospodina a po­vedal: Ako by Hos­podinova ar­cha moh­la prísť ku mne!? 10 Pre­to Dávid nech­cel pri­viezť Hos­podinovu ar­chu k sebe do Dávidov­ho mes­ta, ale ju dal do­praviť do domu Gátčana Obéd-Edóma. 11 Tak zo­stala Hos­podinova ar­cha v dome Gátčana Obéd-Edóma tri mesiace. Hos­podin požeh­nával Obéd-Edóma i celý jeho dom. 12 Kráľovi Dávidovi oznámili, že Hos­podin pre Božiu ar­chu požeh­náva dom Obéd-Edóma i všet­ko, čo má. Dávid šiel s radosťou od­niesť Božiu ar­chu z domu Obéd-Edóma do Dávidov­ho mes­ta. 13 Keď nosiči Hos­podinovej ar­chy urobili šesť krokov, obetoval býka a vy­kŕmené teľa. 14 Dávid opásaný ľanovým efódom tan­coval z celej sily pred Hos­podinom. 15 Dávid a celý dom Iz­raela vy­nášali Hos­podinovu ar­chu s radostným po­krikom a za zvuku rohu. 16 Keď Hos­podinova ar­cha vstupovala do Dávidov­ho mes­ta, Sau­lova dcéra Míkal sa po­zerala z okna. Keď videla kráľa Dávida po­skakovať a tan­covať pred Hos­podinom, opo­vr­h­la ním v srdci. 17 Hos­podinovu ar­chu prinies­li a položili na pri­pravené mies­to upro­stred stanu, ktorý pre ňu Dávid po­stavil. Dávid priniesol pred Hos­podinom spaľované obety i obety spoločen­stva. 18 Keď do­končil prinášanie obiet, požeh­nal ľud v mene Hos­podina zá­stupov. 19 Po­tom všet­kému ľudu, zhromaždeným Iz­raelitom, mužom i ženám, každému dal boch­ník chleba, datľový a hrozien­kový koláč. Všetok ľud sa po­tom roz­išiel domov. 20 Keď sa Dávid vracal domov požeh­nať svoju rodinu, Sau­lova dcéra Míkal mu vy­šla oproti. Po­vedala: Kráľ Iz­raela sa dnes na­ozaj vy­znamenal, keď sa ako nejaký nehaneb­ník ob­nažoval pred očami slúžok svojich služob­níkov. 21 Dávid jej od­vetil: Bolo to na počesť Hos­podina, ktorý dal pred­nosť mne pred tvojím ot­com a celým jeho domom, keď ma ustanovil za voj­vod­cu Iz­raela, Hos­podinov­ho ľudu. 22 Chcem sa ešte hl­bšie po­koriť než doteraz a ponižovať sa sám pred sebou. U slúžok však, o ktorých si hovorila, zo­stanem v úcte. 23 Sau­lova dcéra Míkal bola bez­det­ná až do svojej smr­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček