Ekumenický2. Samuelova17

2. Samuelova

Chúšaj marí Achitófelovu radu1 Achitófel po­vedal Ab­solónovi: Do­voľ mi, aby som si vy­bral dvanásťtisíc mužov a dnes v noci začal prena­sledovať Dávida. 2 Pre­pad­nem ho, kým je unavený a za­md­lený. Predesím ho a všetok ľud, ktorý je s ním, sa roz­pŕch­ne; osamelého kráľa po­tom za­bijem 3 a všetok ľud pri­vediem späť k tebe. Ok­rem muža, ktorého hľadáš, sa vrátia všet­ci a všetok ľud bude mať po­koj. 4 Ab­solón i všet­ci starší Iz­raela s týmto ná­vr­hom sú­hlasili. 5 Ab­solón však po­vedal: Za­volaj ešte Ar­kíj­ca Chúšaja a vy­počujeme si aj jeho mien­ku. 6 Keď prišiel Chúšaj k Absolónovi, ten mu po­vedal: Achitófelovu mien­ku po­známe. Máme sa riadiť jeho ná­vr­hom? Ak nie, vy­jad­ri sa ty! 7 Chúšaj po­vedal Ab­solónovi: V tomto prípade Achitófelova rada nie je dob­rá. 8 Chúšaj po­kračoval: Po­znáš pred­sa svoj­ho otca a jeho mužov. Sú to hr­dinovia, roz­tr­pčení ako med­vedica v poli, ktorej vzali mláďatá. Tvoj otec je bojov­ník, ktorý nebude nocovať s ľudom. 9 Iste sa teraz skrýva v nejakej rok­line alebo in­de. Keby hneď na začiat­ku nie­kto z tvojich mužov padol, roz­nesie sa chýr, že ľud, ktorý ide za Ab­solónom, utr­pel porážku. 10 Vtedy aj udat­ný bojov­ník so srd­com ako lev stratí od­vahu, lebo celý Iz­rael vie, že tvoj otec je hr­dina a jeho stúpen­ci sú smelí ľudia. 11 Radím: Nech sa k tebe zhromaždí celý Iz­rael od Dánu po Beér-Šebu. Bude ich toľko ako pies­ku na mor­skom brehu a ty sám ich po­vedieš do boja. 12 Na­pad­neme ho, nech sa zdržuje kdekoľvek. Pad­neme naňho ako rosa na zem a ne­os­tane ani on, ani ni­kto z celej jeho družiny. 13 Keby sa uchýlil do mes­ta, celý Iz­rael prinesie k tomu mes­tu laná, strh­neme ho do po­toka a nenáj­de sa z neho ani kamienok. 14 Ab­solón a všet­ci muži Iz­raela vy­hlásili: Lepšia je rada Ar­kíj­ca Chúšaja než rada Achitófela. Hos­podin sa roz­hodol zmariť chyt­rác­ku radu Achitófela, aby tým Ab­solóna stih­la po­hroma. Dávid za Jordánom15 Chúšaj oznámil kňazom Cádokovi a Eb­jatárovi: Achitófel dal Ab­solónovi a starším Iz­raela takúto radu, ale ja som radil iné. 16 Teraz rých­lo pošlite Dávidovi správu a varuj­te ho: Dnes v noci sa ne­zdržuj na púšti pri brodoch, ale choď ďalej, aby sa kráľ a všetok ľud s ním vy­hli po­hrome. 17 Jonatán a Achímaac vy­čkávali pri prameni Rógel. Nejaká slúžka im mala podať správu a oni ju mali oznámiť kráľovi Dávidovi. Nech­celi sa totiž vstupom do mes­ta pre­zradiť. 18 Akýsi chlapec ich však zbadal a udal Ab­solónovi. Tí dvaja rých­lo od­išli a v Bachuríme vošli do domu nejakého muža. Ten mal vo dvore cis­ter­nu, do ktorej sa spus­tili. 19 Žena vzala plach­tu, rozo­strela ju ponad cis­ter­nu a na­sypala na ňu zrno, takže nič nebolo podoz­rivé. 20 Keď prišli Ab­solónovi služob­níci k žene do domu, spýtali sa: Kde sú Achímaac a Jonatán? Žena im od­povedala: Od­išli od­tiaľto k vode. Keď ich hľadali a nenašli, vrátili sa do Jeruzalema. 21 Achímaac a Jonatán vy­šli po ich od­chode z cisterny a podali kráľovi Dávidovi správu s výstrahou: Vstaňte a rých­lo prej­dite cez vodu, lebo proti vám tak radil Achitófel. 22 Dávid a všet­ci, čo boli s ním, vstali a prešli cez Jor­dán. Do ús­vitu prešli cez Jor­dán všet­ci do jed­ného. 23 Keď Achitófel videl, že sa ne­stalo podľa jeho rady, osed­lal si osla a od­išiel domov do svoj­ho mes­ta. Dal si do poriad­ku domác­nosť a obesil sa. Po smr­ti ho po­chovali v hrobe jeho ot­ca. 24 Dávid prišiel do Machanajimu, kým Ab­solón so všet­kými mužmi Iz­raela pre­chádzal cez Jor­dán. 25 Mies­to Jóaba ustanovil Ab­solón za veliteľa voj­ska Amásu. Amása bol synom muža, ktorý sa volal Jit­ra Iz­rael­ský. Mal po­mer s Abítal, dcérou Náchašovou, ses­trou Jóabovej mat­ky Cerúje. 26 Iz­rael a Ab­solón sa utáborili v kraji Gileád. 27 Keď prišiel Dávid do Machanajimu, Náchašov syn Šóbi z Rabby Amónčanov, Am­míelov syn Makír z Ló-Debaru a Gileádčan Bar­zil­laj z Rógelimu 28 prinies­li Dávidovi a ľudu, čo bol s ním, lôžka, misy, hlinený riad, pšenicu, jačmeň, múku, pražené zrno, fazuľu, šošovicu, 29 med, mas­lo, ovčí a krav­ský syr na poživeň. Po­vedali si: Ľud je na púšti hlad­ný, unavený a smäd­ný.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček