Ekumenický2. Samuelova24

2. Samuelova

Sčítanie ľudu1 Hos­podin sa znova roz­hneval na Iz­rael. Naviedol proti nemu Dávida s výzvou: Choď sčítať Iz­rael a Júdu. 2 Kráľ pri­kázal Jóabovi, veliteľovi voj­ska, ktoré bolo s ním: Prej­di po všet­kých kmeňoch Iz­raela od Dánu po Beér-Šebu, vy­konaj­te sčítanie ľudu, aby som vedel, koľko ho je. 3 Jóab však od­vetil kráľovi: Nech Hos­podin, tvoj Boh, rozm­noží ľud stonásob­ne, ako ho je, a môj pán a kráľ ho na vlast­né oči uvidí. Ale prečo môj pán a kráľ tak nás­tojí na tom? 4 Kráľ však trval na svojom príkaze, ktorý dal Jóabovi a veliteľom voj­ska, a tak Jóab a velitelia voj­ska od­išli od kráľa vy­konať súpis iz­rael­ského ľudu. 5 Prešli cez Jor­dán a utáborili sa v Aróeri, ktorý leží upro­stred Gád­skeho údolia smerom k Jázeru, južne od mes­ta. 6 Po­tom prišli do Gileádu, do krajiny Chetitov, do Kádešu, ďalej do Dán-Jaanu a do okolia Sidonu. 7 Do­stali sa k pevnosti Týru a k všetkým chiv­vij­ským a kanaán­skym mes­tám. Na­pokon sa odo­brali do jud­ského Negevu, do Beér-Šeby. 8 Tak po­chodili celú krajinu a po deviatich mesiacoch a dvad­siatich dňoch sa vrátili do Jeruzalema. 9 Jóab odo­vzdal kráľovi súpis sčítaného ľudu. Iz­rael mal osem­stotisíc bojov­níkov, schop­ných narábať s mečom a Júda mal päťs­totisíc mužov. 10 Po sčítaní ľudu mal však Dávid výčit­ky svedomia. Dávid po­vedal Hos­podinovi: Svojím konaním som sa do­pus­til ťažkého hriechu. Teraz však prosím, Hos­podin: Od­pusť svoj­mu služob­níkovi jeho vinu, lebo som konal veľmi neroz­vážne. 11 Keď Dávid ráno vstal, oslovil Hos­podin proroka Gáda, Dávidov­ho vid­ca: 12 Od­káž Dávidovi: Tak­to vraví Hos­podin: Ja ti dávam tri možnos­ti, jed­nu z nich si vy­ber a tú ti spl­ním. 13 Gád prišiel k Dávidovi a oznámil mu: Má na­stať v tvojej krajine sedem rokov hladu? Alebo chceš tri mesiace utekať pred svojimi ne­priateľmi, ktorí ťa budú prena­sledovať? Alebo má byť v tvojej krajine tri dni mor? Dob­re si teda roz­váž, akú od­poveď mám dať tomu, ktorý ma po­slal. 14 Dávid po­vedal Gádovi: Som vo veľkých roz­pakoch. Nech však radšej upad­neme do ruky Hos­podina, lebo jeho milo­sr­den­stvo je veľké, len nech ne­upad­nem do ruky človeka. 15 Tak do­pus­til Hos­podin na Iz­rael mor od toho rána po stanovený čas, takže z ľudu od Dánu po Beér-Šebu za­hynulo sedem­desiat­tisíc mužov. 16 Keď an­jel vy­strel ruku na Jeruzalem, aby ho nivočil, uľútilo sa Hos­podinovi tej skazy a an­jelovi, ktorý pus­tošil ľud, pri­kázal: Pre­staň! Od­tiah­ni ruku! Hos­podinov an­jel bol práve pri hum­ne Jebúseja Arav­nu. 17 Keď Dávid videl an­jela, ako bije ľud, po­vedal Hos­podinovi: Ja som zhrešil a sám som sa pre­vinil. Čo však vy­konalo toto stádo? Prosím, nech tvoja ruka za­siah­ne mňa a moju rodinu. 18 V ten deň prišiel Gád k Dávidovi a po­vedal mu: Vy­stúp hore a po­stav na hum­ne Jebúseja Arav­nu ol­tár Hos­podinovi. 19 Dávid teda šiel podľa slova Gádov­ho, ako pri­kázal Hos­podin. 20 Arav­na sa za­hľadel a uvidel, že k nemu pri­chádza kráľ so svojimi služob­ník­mi. Arav­na vy­šiel a kráľovi sa po­klonil tvárou po zem. 21 Spýtal sa: Prečo pri­chádza kráľ, môj pán, k svojmu služob­níkovi? Dávid od­vetil: Chcem kúpiť od teba hum­no a po­staviť Hos­podinovi ol­tár, aby sa od ľudu od­vrátila po­hroma. 22 Arav­na po­vedal Dávidovi: Nech si ho môj pán a kráľ vez­me a obetuje, ako sa mu páči. Po­zri sa, je tu dobytok na spaľovanú obetu, mlátiace smyky a dobytčie jar­má na palivo. 23 Ó kráľ! Toto všet­ko ti ponúka Arav­na. Kráľovi ešte po­vedal: Nech má v tebe Hos­podin, tvoj Boh, zaľúbenie. 24 Kráľ však Arav­novi po­vedal: To nie! Chcem ho od teba kúpiť a riad­ne za­platiť. Ne­môžem prinášať Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, spaľované obety, ktoré ma nič ne­stáli. Dávid kúpil to hum­no i ten dobytok za päťdesiat šekelov strieb­ra. 25 Dávid tam po­stavil ol­tár Hos­podinovi a priniesol mu spaľované obety i obety spoločen­stva. Po­tom sa Hos­podin zmiloval nad krajinou a po­hroma sa od Iz­raelitov od­vrátila.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček