Ekumenický2. Samuelova4

2. Samuelova

Smrť Išbóšeta1 Keď sa Sau­lov syn do­zvedel, že Ab­nér v Hebrone zo­mrel, zronilo ho to a vy­desilo celý Iz­rael. 2 Sau­lov syn mal dvoch mužov, veliteľov útočných od­dielov. Jeden sa volal Baana, druhý Re­káb. Boli syn­mi Ben­jamínov­ca Rim­móna z Beerótu, lebo aj Beerót sa počíta k Benjamínovi. 3 Beerótčania ušli do Git­tajimu a do­dnes tam bývajú ako cudzin­ci. 4 Sau­lov syn Jonatán mal syna chromého na obe nohy. Mal päť rokov, keď prišla z Jezreela správa o Saulovi a Jonatánovi. Jeho pes­tún­ka ho vzala a dala sa na útek. Pri úteku sa tak ponáhľala, že jej spadol a ochr­nul. Volal sa Mefibóšet. 5 Synovia Beerótčana Rim­móna, Re­káb a Baana, sa vy­dali na ces­tu a za páľavy dňa vnik­li do domu Išbóšeta, keď cez polud­nie spal na lôžku. 6 Vošli dnu do domu ako nosiči pšenice. Re­káb a jeho brat Baana mu po­tom za­sadili úder do brucha a utiek­li. 7 Keď totiž vošli do domu, práve ležal na svojom lôžku v spálni. Pre­pad­li ho, za­bili a od­rezali mu hlavu; po­tom ju vzali a celú noc šli smerom k Arábe. 8 Išbóšetovu hlavu prinies­li Dávidovi do Heb­ronu a kráľovi po­vedali: Tu je hlava Išbóšeta, syna Sau­la, tvoj­ho ne­priateľa, ktorý ťa chcel za­biť. Dnes sa Hos­podin vy­pom­stil za môj­ho pána a kráľa nad Sau­lom a jeho po­tom­stvom. 9 Dávid od­povedal Re­kábovi a jeho bratovi Baanovi, synom Rim­móna z Beerótu, tak­to: Akože žije Hos­podin, ktorý ma vy­slobodil z každej ties­ne, 10 raz mi už jeden oznámil Sau­lovu sm­rť v domnienke, že prináša dob­rú správu. Toho som dal v Ciklagu chytiť a pop­raviť, tak som od­menil jeho hlásenie. 11 Čo vtedy, keď pod­liaci za­vraždia ne­vin­ného muža v jeho vlast­nom dome na lôžku? Ne­mal by som vari teraz vy­máhať od vás jeho krv a za­hubiť vás? 12 Dávid dal svojim mláden­com príkaz, aby ich za­bili. Tí im od­sek­li ruky i nohy a obesili ich pri ryb­níku v Hebrone. Išbóšetovu hlavu vzali a v Hebrone po­chovali do Ab­nérov­ho hrobu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček