Ekumenický2. Samuelova10

2. Samuelova

Zhanobenie Dávidových poslov1 Po­tom zo­mrel kráľ Amónčanov a po ňom sa ujal vlády jeho syn Chánun. 2 Dávid si po­vedal: Prejavím Náchašov­mu synovi Chánunovi lás­kavosť, ako to urobil jeho otec mne. Pro­stred­níc­tvom svojich služob­níkov mu prejavil sús­trasť nad jeho ot­com. Keď prišli Dávidovi služob­níci do krajiny Amónčanov, 3 amón­ski hod­nos­tári svoj­mu pánovi Chánunovi po­vedali: Naz­dávaš sa, že si chce Dávid uc­tiť tvoj­ho ot­ca, keď ti po­siela tešiteľov? Ne­posiela azda Dávid k tebe svojich služob­níkov skôr pre­to, aby pre­skúmal mes­to, pre­sliedil ho a zničil? 4 Nato Chánun chytil Dávidových služob­níkov, oholil im polo­vicu brady, od­strihol im polo­vicu šiat až po za­dok a tak ich pre­pus­til. 5 Keď to oznámili Dávidovi, po­slal im na­proti ľudí, lebo tí muži boli veľmi zhanobení. Kráľ od­kázal: Zo­staňte v Jerichu, kým vám nenaras­tú brady, po­tom sa vrátite. Výprava proti Amónčanom6 Amónčania si uvedomili, že si Dávida roz­hnevali. Najali si Aramejčanov z Bét-Rechóbu, Aramejčanov z Cóby, dvad­saťtisíc pešiakov, kráľa Maaky s tisíc mužmi a dvanásťtisíc mužov z Tóbu. 7 Keď sa to Dávid do­zvedel, vy­pravil Jóaba s celým voj­skom hr­dinov. 8 Amónčania zau­jali bojové po­stavenie pri vchode do brány. Aramejčania z Cóby, z Rechóba, muži z Tóbu a Maaky stáli v poli samos­tat­ne. 9 Keď Jóab zbadal, že mu hrozí boj spredu i zo­zadu, vy­bral si z celého Iz­raela tých naj­lepších a po­stavil sa proti Aramejčanom. 10 Zvyšok ľudu zveril veleniu svoj­ho brata Abíšaja a na­smeroval ho proti Amónčanom. 11 Po­vedal mu: Ak budú mať Aramejčania nado mnou pre­vahu, prídeš mi na po­moc. Ak budú mať pre­vahu nad tebou Amónčania, prídem ti po­môcť ja. 12 Buď sil­ný, vzchop­me sa za náš ľud a za mes­tá nášho Boha! Hos­podin nech urobí, čo uzná za dob­ré. 13 Jóab so svojím ľudom po­stupoval v boji proti Aramejčanom; tí však pred ním zutekali. 14 Keď Amónčania videli, že sa Aramejčania dali na útek, zutekali pred Abíšajom aj oni a stiah­li sa do mes­ta. Jóab sa vrátil z boja proti Amónčanom a prišiel do Jeruzalema. Porážka Aramejčanov15 Keď Aramejčania videli, že ich Iz­raeliti porazili, sú­stredili sa. 16 Hadad-Ezer vy­slal po­slov, aby zís­kal Aramejčanov spoza Euf­ratu. Tí prišli do Chelámu na čele so Šóbakom, veliteľom Hadad-Ezerov­ho voj­ska. 17 Keď to ohlásili Dávidovi, zhromaždil celý Iz­rael, pre­kročil Jor­dán a dorazil do Chelámu. Aramejčania sa zoradili do útoku a bojovali proti Dávidovi. 18 Aramejčania však utiek­li pred Iz­raelit­mi. Dávid zničil Aramejčanom sedem­sto bojových vozov a po­bil štyrid­saťtisíc jazd­cov. Veliteľa voj­ska Šóbaka zranil tak, že tam zo­mrel. 19 Keď všet­ci králi, pod­riadení Hadad-Ezerovi videli, že ich Iz­rael porazil, uzav­reli s ním mier a slúžili mu. Aramejčania sa už báli ďalej po­máhať Amónčanom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček