Ekumenický2. Samuelova12,4

2. Samuelova 12:4

Raz do­stal boháč návštevu. Ľúto mu bolo vziať svoju ovcu alebo svoje dobytča a pri­praviť to pocest­nému, ktorý ho navštívil. Vzal teda ovcu chudob­nému a pri­pravil ju hosťovi.


Verš v kontexte

3 Chudob­ný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a ona rá­stla spolu s ním a s jeho syn­mi. Jedávala z jeho skyvy, pila z jeho po­hára a spávala mu v lone. Bola mu ako dcéra. 4 Raz do­stal boháč návštevu. Ľúto mu bolo vziať svoju ovcu alebo svoje dobytča a pri­praviť to pocest­nému, ktorý ho navštívil. Vzal teda ovcu chudob­nému a pri­pravil ju hosťovi. 5 Dávid sa veľmi na­hneval na toho muža a po­vedal Nátanovi: Akože žije Hos­podin, ten muž, čo to urobil, za­sluhuje sm­rť.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 No, prišiel k bohatému človekovi nejaký pocestný. A pre­tože mu bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo zo svojich volov, aby pri­pravil pokrm cestujúcemu, ktorý prišiel k ne­mu, vzal ovečku chudob­ného človeka a pri­pravil ju mužovi, ktorý prišiel k ne­mu.

Evanjelický

4 K bohatému človeku prišiel pocest­ný; ale ľúto mu bolo vziať zo svojich oviec alebo zo svoj­ho dobyt­ka, aby niečo pri­pravil pocest­nému, ktorý prišiel k ne­mu, ale vzal ovečku chudob­ného človeka, a tú pri­pravil mužovi, ktorý prišiel k ne­mu.

Ekumenický

4 Raz do­stal boháč návštevu. Ľúto mu bolo vziať svoju ovcu alebo svoje dobytča a pri­praviť to pocest­nému, ktorý ho navštívil. Vzal teda ovcu chudob­nému a pri­pravil ju hosťovi.

Bible21

4 Jednou k ono­mu bo­háči přišel po­cestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hos­ta jednu ze svých ov­cí nebo do­bytka, a tak vzal ovečku ono­ho chudáka a tu tomu příchozí­mu připravil.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček