Ekumenický2. Samuelova2

2. Samuelova

Dávid judským kráľom1 Po­tom sa Dávid spýtal Hos­podina: Mám ísť do nie­ktorého jud­ského mes­ta? Hos­podin mu od­povedal: Choď! Dávid sa opäť spýtal: Kam mám ísť? Od­poveď znela: Do Heb­ronu. 2 Dávid ta šiel aj s obidvoma svojimi ženami, s Achínoam Jez­reel­skou a Abígajil, ženou po Nábalovi Kar­mel­skom. 3 Dávid si pri­viedol i svoju družinu, každého s rodinou. Usadili sa v hebronských mes­tách. 4 Nato prišli muži z Judska a po­mazali tam Dávida za kráľa nad domom Júdu. 5 Dávid po­slal po­slov k mužom z Jábeš-Gileádu s odkazom: Ste požeh­naní od Hos­podina, že ste Sau­lovi, svoj­mu pánovi, pre­ukázali lás­kavosť a po­chovali ste ho. 6 Nech vám teraz Hos­podin pre­ukáže lás­kavosť a ver­nosť. Ja sa vám chcem od­vďačiť za to, že ste to urobili. 7 Vzchop­te sa teda a buďte sil­ní! Saul, váš pán, zo­mrel. Dom Júdu ma však po­mazal za svoj­ho kráľa. Išbóšet izraelským kráľom8 Ab­nér, syn Nérov, vod­ca Sau­lov­ho voj­ska, vzal Sau­lov­ho syna Išbóšeta a od­viedol ho do Machanajimu. 9 Ustanovil ho za kráľa nad Gileádom, nad Ašúr­cami, nad Jez­reelom, nad Ef­rajimom, nad Ben­jamínom a nad celým Iz­raelom. 10 Sau­lov syn Išbóšet mal štyrid­sať rokov, keď sa stal kráľom nad Iz­raelom a vládol dva roky. Dávida sa pri­dŕžal iba dom Júdu. 11 Dávid vládol v Hebrone nad domom Júdu spolu sedem rokov a šesť mesiacov. Boje medzi Izraelom a Júdom12 Ab­nér, syn Nérov, sa vy­pravil so služob­ník­mi Sau­lov­ho syna Išbóšeta z Machanajimu do Gibeónu. 13 Zároveň od­išiel na výp­ravu i Jóab, syn Cerújin, s Dávidovými služob­ník­mi a stret­li sa pri Gibeón­skom ryb­níku. Jed­ni sa roz­ložili na jed­nej strane ryb­níka, druhí na opačnej. 14 Ab­nér na­vrhol Jóabovi: Nech vstanú mláden­ci a pred­vedú nám bojové hry! Jóab sú­hlasil. 15 Tak proti sebe na­stúpili v rovnakom počte dvanás­ti za Ben­jamína, za Išbóšeta, Sau­lov­ho syna, a dvanás­ti za Dávidových služob­níkov. 16 Každý uchopil svoj­ho protiv­níka za hlavu a vrazil mu do boka meč. Pad­li spoločne. To mies­to v Gibeóne na­zvali Chel­kat-Hac­curím. 17 V ten deň sa str­hol krutý boj, v ktorom Ab­nér s izraelskými mužmi utr­peli porážku od Dávidových služob­níkov. 18 Boli tam traja Cerújini synovia: Jóab, Abíšaj a Asáel. Asáel bol rých­lonohý ako divá gazela. 19 Asáel prena­sledoval Ab­néra a ne­od­bočil pri­tom ani na­pravo, ani naľavo. 20 Ab­nér sa ob­zrel a spýtal sa: Si to ty, Asáel? Ten od­vetil: Veru som. 21 Ab­nér mu po­vedal: Uhni na­pravo alebo naľavo, chyť nie­ktorého mláden­ca a vez­mi mu zbraň! Asáel sa však prena­sledovania nech­cel vzdať. 22 Ab­nér znova varoval Asáela: Pre­staň ma prena­sledovať! Mám ťa zraziť na zem? Ako by som sa po­tom mohol po­zrieť do očí tvoj­ho brata Jóaba? 23 Keď sa nedal od­radiť, Ab­nér mu vrazil opačný koniec kopije do brucha, takže mu kopija vy­šla chrb­tom von. Asáel padol a na mies­te skonal. Tam, kde Asáel padol a skonal, sa za­stavil každý, kto tadiaľ šiel. 24 Jóab a Abíšaj prena­sledovali Ab­néra ďalej. Pri západe sln­ka prišli na kopec Am­ma, ktorý je na­proti Gíachu smerom ku Gibeón­skej púšti. 25 Ben­jamínov­ci sa zo­skupili za Ab­nérom a rozo­stavili sa na vr­chu jed­ného z pahorkov. 26 Ab­nér za­volal na Jóaba: Musí stále pus­tošiť meč? Nechápeš, že koniec bude tr­p­ký? Kedy konečne roz­kážeš ľudu, aby sa vrátil a ne­prena­sledoval svojich bratov? 27 Jóab od­povedal: Akože žije Boh, ak by si sa ne­oz­val, môj ľud by bol prena­sledoval svojich bratov až do rána. 28 Jóab za­trúbil na roh, všetok ľud sa za­stavil a pre­stal prena­sledovať Iz­rael. Ďalej sa nebojovalo. 29 Ab­nér so svojou družinou po­chodoval celú noc cez Arábu, pre­brodil sa cez Jor­dán, prešiel celým Bit­rónom a dorazil do Machanajimu. 30 Keď Jóab pre­stal prena­sledovať Ab­néra, zhromaždil všetok ľud a zis­til, že z Dávidových služob­níkov chýba devät­násť mužov a Asáel. 31 Dávidovi služob­níci však po­bili z Benjamínovcov a z Abnérovej skupiny tri­stošesťdesiat mužov. 32 Asáela pre­viez­li do Bet­lehema a po­chovali ho v otcovom hrobe. Jóab so svojimi mužmi po­chodoval celú noc a na ús­vite bol v Hebrone.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček