Ekumenický2. Samuelova8

2. Samuelova

Dávidove vojenské výpravy1 Po­tom Dávid porazil Filištín­cov, po­koril ich a odo­bral im Meteg-Am­mu. 2 Porazil aj Moábčanov a pre­meral ich šnúrou; museli si ľah­núť na zem a on ich pre­meral šnúrou. Dve dĺžky šnúry z nich určil na sm­rť a jed­nou dĺžkou šnúry od­meral tých, čo mali zo­stať nažive. Moábčania sa stali pod­danými Dávida a od­vádzali mu daň. 3 Dávid porazil i Hadad-Ezera, syna Rechóba, kráľa Cóby, keď šiel ov­lád­nuť Euf­rat. 4 Dávid mu zajal tisíc­sedem­sto jazd­cov a dvad­saťtisíc pešiakov. Ponechal si z toho sto kon­ských záp­rahov, os­tat­né kone dal oc­hromiť. 5 Keď Aramejčania z Damasku prišli na po­moc Hadad-Ezerovi, kráľovi Cóby, Dávid z nich po­bil dvad­saťd­vatisíc mužov. 6 Po­tom Dávid zriadil v damaskom Arame po­sád­ky. Tak sa stali Aramejčania pod­danými Dávida a od­vádzali daň. Hos­podin po­máhal Dávidovi všade, kam šiel. 7 Dávid po­bral zlaté štíty, čo mali služob­níci Hadad-Ezerovi, a priniesol ich do Jeruzalema. 8 Z Hadad-Ezerových miest Betach a Berótaj po­bral kráľ Dávid veľké množs­tvo bron­zu. 9 Keď sa Tói, kráľ Chamátu, do­zvedel, že Dávid porazil celé voj­sko Hadad-Ezera, 10 vy­slal svoj­ho syna Jórama ku kráľovi Dávidovi, aby ho po­zdravil a blaho­želal mu k víťazstvu nad Hadad-Ezerom. Priniesol so sebou striebor­né, zlaté a bron­zové pred­mety. 11 I tie za­svätil kráľ Dávid Hos­podinovi spolu so strieb­rom a zlatom od rôz­nych pod­manených národov: 12 od Aramejčanov, Moábčanov, od Amónčanov, Filištín­cov, od Amálekov a z koristi Rechábov­ho syna Hadad-Ezera, kráľa Cóby. 13 Dávid sa pre­slávil aj tým, že pri svojom ná­vrate po­bil v Soľnom údolí osem­násťtisíc Aramejčanov. 14 V Edómsku roz­miest­nil po­sád­ky, a to všade. Tak­to sa všet­ci Edómčania stali Dávidovými pod­danými Hos­podin po­máhal Dávidovi všade, kam sa len po­hol. Dávidovi hodnostári15 Dávid vládol nad celým Iz­raelom a všet­kému svoj­mu ľudu vy­sluhoval právo a spravod­livosť. 16 Cerújin syn Jóab velil voj­sku, Achilúdov syn Jehošáfat bol dvor­ným úrad­níkom, 17 Achítubov syn Cádok i Eb­jatárov syn Achímelek boli kňaz­mi a Serája bol pisárom. 18 Jehójadov syn Benája velil Kereťanom a Peleťanom; i Dávidovi synovia boli kňaz­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček