Ekumenický2. Samuelova22

2. Samuelova

Dávidova pieseň1 Slová tej­to pies­ne pred­nášal Dávid na počesť Hos­podina v deň, keď ho vy­slobodil z moci všet­kých jeho ne­priateľov a z moci Sau­la. 2 Hovoril: Hos­podin je moja skala, moja pev­nosť, môj vy­sloboditeľ. 3 Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam, môj štít, roh mojej spásy, moja pev­nosť, moje útočis­ko: môj zá­chran­ca, za­chránil si ma pred násilím. 4 Volám na Hos­podina, ktorý je hoden chvály, som za­chránený pred svojimi ne­priateľmi. 5 Ob­lievali ma vlny smr­ti, prívaly záhuby ma vy­desili. 6 Sties­nili ma putá pod­svetia, nás­trahy smr­ti šli mi v ústrety. 7 V úzkosti som volal k Hospodinovi, kričal som o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vy­počul môj hlas, moje výk­riky prenik­li k jeho sluchu. 8 Zem sa po­hla a za­trias­la, za­chveli sa zá­klady nebies, po­hli sa, lebo vzplanul hnevom. 9 Dym sa mu valil z nozdier, oheň z jeho úst po­hl­coval, žeravé uhlíky blčali z neho. 10 Na­klonil nebesia a zo­stúpil, pod nohami mal mrákavu. 11 Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na kríd­lach vet­ra. 12 Ob­klopil sa tem­notou, z temných vôd a hus­tých ob­lakov si spravil stany. 13 Jeho jasom sa uhlíky vznietili do žerava. 14 Hos­podin za­hr­mel z neba, Naj­vyšší sa oz­val. 15 Vy­strelil šípy a rozoh­nal ich, zmiatol ich bles­kom. 16 Ob­javili sa mor­ské dná, ob­nažili sa zá­klady sveta, lebo si po­hrozil, Hos­podin, a za­dul svojím roz­hnevaným dychom. 17 Z výsosti vy­strel ruku, uchopil ma a vy­tiahol z veľkej vody. 18 Za­chránil ma pred moc­ným ne­priateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli sil­nejší než ja. 19 Vy­stúpil proti mne v deň môj­ho nešťas­tia, no Hos­podin mi bol oporou. 20 Po­skytol mi pries­tor, vy­tiahol ma, lebo si ma obľúbil. 21 Hos­podin ma od­menil podľa mojej spravod­livos­ti, od­platil mi podľa čis­toty mojich rúk, 22 lebo som sa pri­dŕžal Hos­podinových ciest, svoj­voľne som sa ne­od­vracal od svoj­ho Boha. 23 Veď všet­ky jeho práv­ne pred­pisy mal som na zreteli, od jeho ustanovení som sa ne­od­vrátil. 24 Bez­úhon­ne som sa ho pri­dŕžal a chránil sa pre­vinenia. 25 Hos­podin mi od­platil podľa mojej spravod­livos­ti, podľa mojej čis­toty, ktorú videl. 26 Voči ver­nému si ver­ný, voči šľachet­nému šľachet­ný, 27 voči úp­rim­nému úp­rim­ný, ale zvráteného necháš v jeho zvrátenos­ti. 28 Utláčaný ľud za­chraňuješ, no svojím po­hľadom po­koruješ po­výšen­cov. 29 Ty, Hos­podin, si mojou sviecou, Hos­podin mi os­vecuje tem­notu. 30 S tebou prerazím ne­priateľs­ké šíky, so svojím Bohom pre­skočím i múr. 31 Božia ces­ta je do­konalá, Hos­podinova reč je osvedčená. On je štítom každému kto sa k nemu utieka. 32 Veď kto je Boh ok­rem Hos­podina? Kto je skala, ak nie náš Boh? 33 Boh mi je pev­né útočis­ko, vedie ma ces­tou do­konalos­ti. 34 Dal mi nohy, ako majú lane, a po­stavil ma na výšiny. 35 Moje ruky vy­cvičil na boj a ramená na­učil na­pínať bron­zový luk. 36 Dal si mi štít svojej spásy a tvoja lás­kavosť ma po­vznies­la. 37 Mojim krokom si ces­tu uvoľnil, ne­vyt­kli sa mi člen­ky. 38 Budem prena­sledovať svojich ne­priateľov a ne­vrátim sa, kým ich ne­zničím. 39 Cel­kom ich ro­zdr­vím, už ne­vs­tanú, pad­nú mi pod nohy. 40 Opásal si ma silou k boju, mojich od­por­cov si zo­hol podo mňa. 41 Rozoh­nal si mojich ne­priateľov, umlčím tých, čo ma nenávidia. 42 Budú kričať o pomoc, no nik ich nezach­ráni, budú volať na Hos­podina, ale ne­od­povie. 43 Ro­zdr­vím ich, budú ako zem­ský prach, pošliapem a udupem ich ako blato na ulici. 44 Vy­slobodíš ma od vzbúren­cov, ustanovíš ma za hlavu národov. Slúžiť mi bude ľud, ktorý som ani ne­poz­nal. 45 Cudzin­ci sa mi budú zaliečať, po­slúch­nu ma na slovo. 46 Cudzin­ci ochab­nú, vy­tratia sa zo svojich bášt. 47 Nech žije Hos­podin! Kiež je velebená moja skala! Nech je vy­výšený Boh, skala mojej spásy! 48 Bože, dožičil si mi po­mstu, pod­manil si mi národy. 49 Môj vy­sloboditeľ od ne­priateľov, dvíhaš ma nad mojich od­por­cov, vy­tr­hávaš ma z moci násil­níka. 50 Hos­podin, pre­to ťa budem chváliť medzi národ­mi a ospevovať tvoje meno žal­mami. 51 Svoj­ho kráľa veľkolepo za­chraňuješ, prejavuješ priazeň svoj­mu po­mazanému Dávidovi a jeho po­tom­stvu naveky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček